1 / 3

منظومه جوادی در علم صرف عربی

صرف عربی را با شعر بیاموزیم

ناشر : سیادت

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب منظومه جوادی در علم صرف عربی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 1.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 111
2,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

در علم صرف عربی

صرف عربی را با شعر بیاموزیم

مجرّد ده اسم از ثُلاثیّ بیار چهارش چو پنج است و پنجش چهار

مزید از ثُلاثیّ چو دریای نیل خماسیّ أقلّ و رباعیّ قلیل

کتاب حاضر شامل قسمتی از اشعار عالم جلیل القدر و شاعر کم نظیر حضرت حجه الاسلام سیدجواد جوادی در باب آموزش صرف عربی است.

از آنجایی که امروزه آموزش زبان عربی به ویژه قواعد مربوط به صرف و نحو مورد اهتمام و اقبال اساتید این حوزه است و فراگیری این علوم در جهت آموزش زبان قرآن کریم بوده و موجب ارتقای فهم مفاهیم و اصول اسلامی و سایر علوم مرتبط با زبان وادبیات عرب می گردد، این انتشارات تصمیم گرفت که با حول و قوه الهی این اثر ارزشمند را به چاپ برساند. امید است مورد توجه و استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 111

کنگره : ‏‫‬‭PJ6203‏‫‭‏‫‬‭/ج923م8 1393

دیویی : ‭492/7507

کتابشناسی ملی : 3434663

شابک : 978-600-7333-15-0

سال نشر : 1393

فهرست

سخن مؤلف
کلمات عربی بر سه گونه است
معنای اصطلاحی تصریف
اسم سه بنا و فعل دو بنا دارد
معانی لغوی و اصطلاحی فعل
معانی لغوی و اصطلاحی میزان و یافتن آن در صرف
اسماء ثلاثی مجرّد ده وزن دارد
اسماء رباعی مجرّد پنج وزن دارد
اسماء خماسی مجرّد چهار وزن دارد
شناختن أسماء و أفعال سالم و غیر سالم
شناختن أسماء و أفعال مُعتل
کلیه أسماء و أفعال هفت نوعند
فعل ثلاثی مجرّد شش باب دارد و شناختن باب، اصول و فروع آن
فعل ثلاثی مَزید را ده باب مشهور است
شناختن همزه قطع و فصل
فعل رباعی مُجرّد یک بنا دارد ومزید فیه آن سه بنا
سم یا مصدر است یا غیر مصدر
نُه چیز از مصدر مشتق می شود
فعل صحیح و سالم از باب نَصَرَ یَنصُرُ
دستور ساختن فعل مضارع
علائم و ضمائر أفعال
عدد و عمل حروف ناصبه
عدد و عمل حروف جازمه
دستور ساختن صیغه أمر
همزه ی وصل
شناختن فعل لازم و متعدّی
فعل معلوم و مجهول
قاعده ی مجهول ساختن فعل ماضی
قاعده ی مجهول ساختن فعل مضارع
قاعده ی مجهول ساختن أمر حاضر
شناختن نون تأکید ثقیله و خفیفه و عمل آنها و شناختن محل آنها
اوزان اسم فاعل و اسم مفعول از فعل ثلاثیّ مجرّد
اوزان اسم فاعل و مفعول از فعل ثلاثی مزید و رباعی
اوزان صفت مشبهه
اوزان صیغه ی مبالغه
از وزن فَعَلَ – یَفعُلُ معتل الفاء نیامده است
مثال واوی از باب ضَرَبَ- یَضرِبُ
مثال یایی از باب ضَرَبَ- یَضرِبُ
مثال واوی از باب عَلِمَ - یَعلَمُ
مثال واوی از باب حَسِبَ یَحسِبُ
مثال واوی از باب شَرُفَ – یَشرُفُ و ضَرَبَ- یَضرِبُ
اجوف واوی از باب نَصَرَ یَنصُرُ
اجوف یائی از باب ضَرَبَ یَضرِبُ
أجوف واوی از باب عَلِمَ یَعلَمُ
ناقص واوی از باب نَصَرَ یَنصُرُ
ناقص یایی از باب ضَرَبَ – یَضرِبُ
ناقص واوی از باب عَلِمَ – یَعلَمُ
ناقص یایی از باب عَلِمَ- یَعلَمُ
ناقص واوی از باب شَرُفَ- یَشرُفُ
ناقص یائی از باب مَنَعَ- یَمنَعُ
ناقص از باب حَسِبَ- یَحسِبُ نیامده است
لفیف مفروق از باب ضَرَبَ- یَضرِبُ
لفیف مفروق از باب عَلِمَ – یَعلَمُ
لفیف مفروق از باب حَسِبَ – یَحسِبُ
لفیف مقرون از باب عَلِمَ- یَعلَمُ
لفیف مقرون از باب ضَرَبَ – یَضرِبُ
مهموز الفاء صحیح از باب نَصَرَ- یَنصُرُ
مهموز العین صحیح از باب مَنَعَ و عَلِمَ
مهموز اللّام صحیح از باب مَنَعَ و ضَرَبَ
مهموز العین مثال از باب ضَرَبَ-یَضرِبُ
مهموز اللّام أجوف از باب ضَرَبَ-یَضرِبُ
مهموز الفاء ناقص از باب ضَرَبَ- یَضرِبُ
مهموز العین لفیف مفروق از باب ضَرَبَ- یَضرِبُ
مهموز الفاء لفیف مقرون از باب ضَرَبَ- یَضرِبُ
مهموز الفاء مضاعف از باب ضَرَبَ – یَضرِبُ
مضاعف از باب نَصَرَ- یَنصُرُ
مضاعف از دو باب ضَرَبَ- یَضرِبُ و عَلِمَ – یَعلَمُ
شناختن مصدر میمی و اسم زمان و مکان از فعل ثلاثی مجرّد
شناختن اسم آلت و مُلحقات آن
قواعد و معانی باب إفعال
مثال واوی از باب إفعال
مثال یائی از باب إفعال
أجوف واوی از باب إفعال
أجوف یائی از باب إفعال
ناقص واوی از باب إفعال
لفیف مفروق از باب إفعال
لفیف مقرون از باب إفعال
مُضاعف از باب إفعال
مهموز الفاء از باب إفعال
قواعد و معانی باب تفعیل
ناقص یائی از باب تفعیل
قواعد و مَعانی باب مُفاعَله
ناقص یائی از باب مُفاعَله
مُضاعف از باب مُفاعَله
قواعد و مَعانی باب اِفتِعال
مثال واوی و یائی از باب اِفتِعال
أجوَف واوی از باب اِفتِعال
أجوَف یائی از باب اِفتِعال
ناقص یایی از باب اِفتِعال
مُضاعَف از باب اِفتِعال
قواعِد و مَعانی باب اِنفِعال
أجوف واوی از باب اِنفِعال
ناقص یائی و لفیف مقرون از باب اِنفِعال
مضاعف از باب اِنفِعال
قواعد و مَعانی باب اِستِفعال
مثال واوی از باب اِستِفعال
اجوف واوی از باب اِستِفعال
ناقص یائی از باب اِستِفعال
مُضاعف از باب اِستِفعال
لفیف مقرون از باب اِستِفعال
قَواعد و مَعانی باب تَفَعُّل
ناقص یائی از باب تَفَعُّل
مُضاعف از باب تَفَعُّل
قواعد و معانی باب تَفاعُل
ناقص واوی از باب تَفاعُل
ناقص یائی از باب تَفاعُل
مُضاعَف از باب تَفاعُل
قاعده ی یازده حرف در باب تَفَعُّل و تَفاعُل
قاعده ی یازده حرف مذکور در باب اِفتِعال
دو قاعده دیگر در باب اِفتِعال
قواعد و معانی باب افعلال و افعیلال
وزن أفعال رُباعی
چهار باب غیر مشهور از فعل ثلاثی مزید فیه
قاعده متعدِّی کردن ذَهَبَ با حرف باء
مجموعه اشعار دفتر دوم مصنّف
معنای تصریف
أقسام فعل
هر فعلی یا مجرّد است یا مزید
اوزان ماضی و مضارع فعل های ثلاثی مجرد
فعل های ثلاثی مزید
فعلهای رباعیّ مزید
أفعال یا لازم است یا متعدی
طریقه ی مُتعدّی ساختن أفعال
معنای فعل ماضی
شناختن فعل ماضی معلوم
طریقه ی مجهول ساختن أفعال ماضی
طریقه ی ساختن أفعال مضارع و وجه تسمیه ی حروف اَتین
شناختن أفعال مضارع معلوم
شناختن أفعال مضارع مجهول
منصوب و مجزوم شدن فعل مضارع
ساختن امر حاضر
شناختن همزه ی قطع و وصل
قاعده أبوابی که با دو تاء آغاز می شوند
قاعده حروف مطبقه در باب اِفتِعال
قاعده ی سه حرف (زاء ،دال و ذال ) در باب اِفتِعال
شناختن نون خفیفه و ثقیله و محل آنها در أفعال
دلالت ضمّه بر«واو» ، کسره بر «یاء» و «الف بر فتحه»
ساختن اسم فاعل و اسم مفعول از فعل ثلاثی مجرّد
شناختن صفت مشبهه بر وزن فَعیل به معنای اسم فاعل و اسم مفعول
ساختن اسم فاعل و مفعول از فعل ثلاثی مزید و رباعی مجرّد
نام هریک از دو حرف مضاعف
فکّ و ادغام فعل مُضاعف
معتلات هفت نوع است
معتل مثال
قاعده فعل معتلّ مثال در باب اِفتِعال
فعل معتلّ اجوف
مجهول کردن فعل معتل اجوف
نون خفیفه و ثقیله در فعل معتلّ اجوف
فعل معتل اجوف در ثلاثی مزید
شرایط مجهول ساختن أفعال مذکور
امر حاضربابهای مذکور
اسم فاعل و مفعول از فعل معتل اجوف در ثلاثی مجرّد و مزید
فعل معتلّ ناقص (معلوم-مجهول- اسم فاعل و مفعول)
حالت رفع، نصب و جزم فعل مضارع معتل ناقص
حُکم نون خفیفه و ثقیله در أفعال ناقصه
ساختن اسم فاعل و مفعول از أفعال ناقص
ساختن اسم مفعول از فعل معتل ناقص
ساختن وزن فَعول و فَعِیل از معتل ناقص
فعل معتل لفیف مقرون
فعل معتل لفیف مفروق
فصل فعل مهموز
مهموز از بابهای مختلف ضَرَبَ- یَضرِبُ و نَصَرَ- یَنصُرُ و غیره.
قاعده ی مهموز در باب اِفتعال
اسم زمان و مکان از یَفعِلُ بر وزن مَفْعِل می آید
وزن اسم زمان و مکان در ثلاثی مزید
باب حروف
قواعد اسم آلة در مشتقات
اسماء اشاره
اوزان جمع مکسّر
أمثله برخی اوزان صفة مشبهه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات