2 / 3

درآمدی بر جامعه شناسی زبان

موضوعات


دانلود کتاب درآمدی بر جامعه شناسی زبان

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 378
4,600 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

زبان پدیده ای است اجتماعی که زمان پیدایش آن به زمان شکل گرفتن نخستین اجتماعات انسانی برمی گردد. در واقع، زبان یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی است و به کارگیری آن یکی از ویژگی های انسان اجتماعی به شمار می آید.

از هنگامی که انسان برای ادامه حیات و بقاء خود به زندگی اجتماعی روی آورد، ناگزیر به نوعی نظام ارتباطی برای پیام رسانی نیز نیازمند شد و بدین ترتیب، زبان در کلی ترین مفهوم و ابتدایی ترین شکل آن پدید آمد.

به نظر برخی از محققان، این ابزار ارتباطی روزگاری از نشانه های حرکتی یا دیداری و زمانی از نشانه های آوایی یا شنیداری و در یک دوره میانی، از هر دو استفاده کرده است. با پیدایش خط و نوشتار، پیام رسانی ابعاد تازه و گسترده ای پیدا کرد و امکان حفظ و انتقال تجربیات و میراث علمی و فرهنگی انسان در طول زمان و پهنه مکان فراهم گشت.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 378

کنگره : ‏‫‭P40‏‫‭/م4د4 1390

دیویی : ‭306/44

کتابشناسی ملی : 2553499

شابک : 978-964-426-358-3

سال نشر : 1390

فهرست

فهرست نمودارها و نقشه ها
فهرست جدول ها
پیشگفتار
پیشگفتار چاپ سوم
فصل اول: زبان و جامعه
1ـ1ـ خصلت اجتماعی زبان
1ـ2ـ همبستگی زبان و جامعه
1ـ3ـ جامعه شناسی زبان و زبان شناسی اجتماعی
فصل دوم: جامعه زبانی
فصل سوم: دوزبانگی و چندزبانگی
3ـ1ـ مقدمه
3ـ2ـ فرد دوزبانه
3ـ3ـ جامعه دوزبانه
3ـ4ـ دوزبانگی و دوزبانگونگی
3ـ5ـ جنبه های گوناگون دوزبانگی
3ـ6ـ نتیجه گیری
فصل چهارم: برخورد و تماس زبان ها
4ـ1ـ مقدمه
4ـ2ـ زبان زیرین و زبان زبرین
4ـ3ـ قرض گیری زبانی
4ـ3ـ1ـ انواع قرض گیری زبانی
4ـ3ـ1ـ1ـ قرض گیری واژگانی
4ـ3ـ1ـ2ـ قرض گیری واجی
4ـ3ـ1ـ3ـ قرض گیری دستوری
4ـ3ـ2ـ شرایط و انگیزه های قرض گیری زبانی
4ـ4ـ مهاجرت و برخوردهای زبانی
4ـ5ـ نتیجه گیری
فصل پنجم: زبان های میانجی
5ـ1ـ مقدمه
5ـ2ـ زبان های میانجی طبیعی
5ـ3ـ زبان های میانجی ساختگی
5ـ4ـ زبان های میانجی آمیخته
5ـ4ـ1ـ زبان های پی جین
5ـ4ـ1ـ1ـ نمونه یک پی جین
5ـ4ـ2ـ زبان های کریول
5ـ4ـ2ـ1ـ نمونه یک کریول
5ـ4ـ3ـ مبدأ پیدایش زبان های پی جین و کریول
5ـ4ـ3ـ1ـ نظریه چند مبدئی
5ـ4ـ3ـ2ـ نظریه تک مبدئی
5ـ5ـ نتیجه گیری
فصل ششم: گوناگونی های زبانی
6ـ1ـ مقدمه
6ـ2ـ زبان و گویش
6ـ3ـ همبستگی متغیرهای زبانی و غیرزبانی
6ـ3ـ1ـ منطقه جغرافیایی
6ـ3ـ2ـ طبقه اجتماعی
6ـ3ـ3ـ جنسیت
6ـ3ـ4ـ قومیت
6ـ3ـ5ـ سن
6ـ3ـ6ـ سبک
6ـ3ـ7ـ تحصیلات
6ـ4ـ نتیجه گیری
فصل هفتم: برنامه ریزی زبان
7ـ1ـ مقدمه
7ـ2ـ ابعاد برنامه ریزی زبان
7ـ3ـ مؤسسات برنامه ریزی زبان
7ـ4ـ مراحل برنامه ریزی زبان
7ـ4ـ1ـ گردآوری اطلاعات
7ـ4ـ2ـ برنامه ریزی
7ـ4ـ3ـ اجرای برنامه
7ـ4ـ4ـ ارزیابی نتایج
7ـ5ـ جنبه های گوناگون برنامه ریزی زبان
7ـ5ـ1ـ معیارسازی
7ـ5ـ2ـ انتخاب زبان رسمی
7ـ5ـ3ـ واژه سازی
7ـ5ـ3ـ1ـ نو سازی زبان
7ـ5ـ3ـ2ـ پالایش زبان
7ـ5ـ4ـ مسائل خط و املاء
7ـ5ـ4ـ1ـ ایجاد خط
7ـ5ـ4ـ2ـ انتخاب خط مشترک
7ـ5ـ4ـ3ـ اصلاح خط
7ـ5ـ4ـ4ـ تغییر خط
7ـ6ـ نتیجه گیری
کتابنامه‏
1. منابع فارسی‏
2. منابع انگلیسی‏
واژه‏نامه انگلیسی ـ فارسی‏
واژه نامه فارسی ـ انگلیسی‏
فهرست اعلام

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات