1 / 3

دانلود کتاب حکمت انسی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 243
9,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

« حکمت اُنسی و زیبایی شناسی عرفانی هنراسلامی » تالیف زنده یاد دکترمحمد مددپور، و از آخرین آثار تألیف شده اوست که سوره مهر به منظور تجلیل وی و ماندگار نمودن اندیشه او به بازار اندیشه و فرهنگ عرضه کرده است.
این کتاب در2 باب ”حکمت هنراسلامی“ و”تاریخ هنراسلامی“ مقوله زیبایی شناسی هنراسلامی را مورد بحث وبررسی قرار می دهد. باب اوّل شامل چهار فصل با عناوین: حکمت انسی و معرفت شناسی هنر اسلامی؛ سرآغاز حکمت هنر؛ هنر حقیقی و حکمت دینی و ادوار هنری است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 243

کنگره : ‫‬‭BBR1407 /ف4ی856‫‬‭ 1390

دیویی : ‫‬‭‭189/1

کتابشناسی ملی : 2468523

شابک : 978-964-8687-91-0

سال نشر : 1390

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

شابک دیجیتال : 978-600-03-2025-6

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

فهرست

درآمد : حقیقت، اسماء الهی، انسان کامل و هنردینی
باب اوّل : حکمت هنر اسلامی
فصل اوّل : حکمت اُنسی و معرفت شناسی هنر اسلامی
ماده اثر هنری: خیال و تخیّل
مبدأ اثر هنری
الهام حقیقت هنری: جذبه و مکاشفه حقیقت
کشف صوری و کشف مخیّل
عالم خیال و مراتب قوای ادراکی
ریشه شناسی هنر
عشق و عاشقی و خیال معشوق
مبدأ القائات در خیال هنر دینی و دنیوی: خیال ممدوح و خیال مذموم
صورت اثر هنری: زیبایی
مرگ خیال و مکاشفه اساطیری: شعرزدایی در فلسفه یونانی
غایت اثر هنری: کاثارسیس - تزکیه روح مخاطب
فصل دوم :سرآغاز حکمت هنر
آغاز هنر اسلامی
ظلمت اموی و بازگشت صور خیالی جاهلی
دین مابعدالطبیعی کلامی فلسفی - یونانزدگی
پیدایی شعر حکمت یونانزده پس از نفوذ فلسفه یونانی
نسبت میان شعر و دین
آغاز شعر فلسفی و شعر حکمت شیعی
شعر حکمت اسماعیلی
شاعر میان صنعت کلامی و ذوق قلبی
شاعران آشنا به حکما و فلسفه یونانی
حکمت هنر ادبا و فلاسفه
شعر حکمت خاقانی و نظامی گنجوی
شاعران دینی و انسی در برابر یونانزدگی
حکمت انسی هنر نزد امیر خسرو دهلوی، عطار، حافظ و جامی
فلسفه هنر خواجه نصیرالدین طوسی
فراتر از نظریه صوری و خیالی هنر
سکریه و صحویه و تأویل در هنر
نظریه های هنر در آراء متفکران مسلمان
فصل سوم : هنر حقیقی و حکمت دینی
هنر یونانی و ماقبل یونانی: تخنه
هنر حقیقی و انکشاف قدسی
انحراف هنر با متافیزیک و فلسفه یونانی
غربی شدن تعریف هنر در عصر سیطره فلسفه
عقل فعّال یونانی - شرقی
هنر نسبت کامل انسان با خداوند و حقیقت
زشتی و بی نسبتی انسان با قدس
تنزّل خیال از فلسفه یونانزده مسلمانان
عقل فعال فیلسوفان مسلمان
سنت و بدعت هنری
کشف صورت ازلی در هنر دینی
بی صورتی هنر مدرن
اسماء تمدنی و رهایی و فرد آمدن
حکمت اشراق سهروردی و ساحت متعالی خیال و مثال
خیال مجرد و خیال متصل و منفصل عرفانی ابن عربی
ابن عربی و عالم خیال و الهام ربانی
عقل و قلب ابن عربی
هنر و عالم چون خیال اندر خیال: آیه بینی هنر
مذهب اصالت قلب ابن عربی در برابر مذهب اصالت عقل یونانزده فلاسفه
دینی شدن نظریه هنر پس از یونانزدگی آغازین
نیست انگاری مضاعف هنر مدرن شبه اسلامی
مقاومت هنرمندان اصیل در برابر هنر مدرن
فصل چهارم :ادوار هنری
صورت شناسی فرهنگی - تاریخی در معارف غربی
صورتهای نوعی وبر
صورتهای نوعی اشپنگلر
چهار دوره فرهنگی و هنری - تاریخی
دوره شرقی
دوره یونانی و رومی
دوره مسیحی و اسلامی
دوره جدید
وحدت شئون فرهنگی - تمدنی در ادوار تاریخی
نظریه ارتقایی و ادواری تاریخ
صورت شناسی فرهنگی - تاریخی در معارف دینی و اسلامی: علم الاسماء تاریخی
علم الاسماء و صورت الهی
تاریخ و اسماء الهی
تاریخ و اسماء جمال و جلال، هادی و مضّل
باب دوم : تاریخ هنر اسلامی
فصل اوّل : زمینه های پیدایی هنر اسلامی
سه راه تجربه هنری جهان اسلام
منابع اسلامی هنر
منابع یونانی - اساطیری هنر
منابع جدید غربی هنر
استحاله هنر بیگانه در عالم اسلامی
فصل دوم : هنر اسلامی و غیبت اولیاء معصوم
وَلایت و وِلایت و هنر اسلامی
روحانیت اسلامی و مسیحی و هنر
جدایی وِلایت از وَلایت از تمدن اسلامی
روحانیت مسیحی و هنر
ممیزات هنر اسلامی
وحدت آثار هنری اسلام
نور و سیر به باطن
توحید
آداب معنوی و سمبلیسم در هنر اسلامی
هنر تشبیهی و هنر تنزیهی
روحانیت در هنر اسلامی
آغاز غربزدگی هنر اسلامی
فصل سوم : ماده هنر اسلامی
هنر مسیحی بیزانسی
هنر زرتشتی - ایرانی
پرسپکتیو و نگارگری شرقی
هنر عرب جاهلی
فصل چهارم :صور مختلف هنر اسلامی
شعر
موسیقی
نظری به مبانی موسیقی در تفکر و فلسفه اسلامی
نگارگری
خط
تذهیب و تشعیر
نقاشی
اصول حاکم بر تجربه هنری نقاشان عصر اسلامی
ظهور عالم مثال و خیال در نقاشی عصر اسلامی
سکنی گزیدن آدمی در ساحت خیال
رنگ و نور و طریقت تعلیم نقاشی در عصر اسلامی
رنگ در سنّت اسلام نبوی و ولوی
تکرار نقوش در هنر عصر اسلامی
صنایع مستظرفه
معماری
آخرین کلام: هنر اسلامی، حال و آینده
فهرست برخی منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات