کتاب ایرانی خواتین افسانہ نگاروں کے منتخب افسانے

ترجمه ی اردوی گزیده ی داستان های کوتاه زنان نویسنده ی معاصر ایران

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی ایرانی خواتین افسانہ نگاروں کے منتخب افسانے

حجم دانلود: 2.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 221

این کتاب، ترجمه ی اردوی گزیده ی داستان های کوتاه بیش از سی زن نویسنده ی معاصر ایران است که به انتخاب سرکار خانم راضیه تجار و با ترجمه ی آقای احمد شهریار شکل گرفته است.

گردآوری و ترجمه و ویرایش این کتاب زیر نظر مرکز ترجمه ی حوزه ی هنری انجام شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ایرانی خواتین افسانہ نگاروں کے منتخب افسانے

مشخصات کتاب ایرانی خواتین افسانہ نگاروں کے منتخب افسانے

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 221

نظرات درباره کتاب ایرانی خواتین افسانہ نگاروں کے منتخب افسانے