1 / 5

تاریخ شفاهی

مباحث نظری، روش شناسی

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

موضوعات


خرید نسخه چاپی: bookroom.ir

دانلود کتاب تاریخ شفاهی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 1.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 182
6,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

اولین گویندگان تاریخ شفاهی مردمی بودند که در اوقات فراغت دور آتش می نشستند و از تجربیات خود و خاطرات گذشتگان، تا جایی که به خاطر داشتند، می گفتند. این تنها راه انتقال و حفظ تاریخ بود.

در بسیاری از تمدن ها گویندگان تاریخ مقام بالایی داشتند. بسیاری از مهمترین منابع تاریخی به این شیوه نگارش یافته اند. یادآوری این نکته مهم است که بدانیم تاریخ چیست.

تاریخ فقط آن چیزی نیست که در مکتوبات، نامه ها، یا کتاب ها پیدا می شود؛ بلکه تاریخ در ذهن افرادی است که شاهد اتفاقاتی در مقطع تاریخی مهمی از زندگیشان بوده یا خود مستقیم در متن تحولات شرکت داشتند.

مکتوبات تاریخی اغلب داستان فاتحان و قدرتمندان تاریخ است، نه زیردستان و ضعیفان.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 182

کنگره : ‏‫‭D16/14‏‫‭/ت9ت2 1395

دیویی : 907/2

کتابشناسی ملی : 4296010

شابک : 978-600-03-0578-9‬

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

شابک دیجیتال : 978-600-03-2733-0

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

فهرست

اشاره
مقدمه
فصل اول
معنا و مفهوم تاریخ شفاهی
تعریف مفهومی تاریخ شفاهی
اهمیت و ضرورت تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری
پیشینه تاریخ شفاهی
تفاوت تاریخ شفاهی با سنت شفاهی
وجوه تمایز سنت شفاهی از تاریخ شفاهی
تار یخ نگاری شفاهی و خاطره نویسی
روش شناسی تاریخ شفاهی
روش تحقیق کیفی در تار یخ شفاهی
نمونه گیری در تحقیقات کیفی تاریخ شفاهی
فصل دوم
مصاحبه در تاریخ شفاهی
تعریف مصاحبه
مفهوم و ماهیت مصاحبه در تار یخ شفاهی
اهداف مصاحبه در تار یخ شفاهی
ماهیت مصاحبه در تار یخ شفاهی
با چه کسی مصاحبه باید کرد؟
ریخت شناسی مصاحبه
مراحل مصاحبه
زمینه سازی برای مصاحبه
گام اول برای یک مصاحبه
چهار گام اصلی تهیه یک مصاحبه نامه
انواع مصاحبه در تار یخ شفاهی
ده گام برای اجرای مصاحبه گروهی
گزینش افراد در مصاحبه گروهیِ تاریخ شفاهی
ساماندهی داده های مصاحبه گروهی
کارهای مهم و فوری پس از مصاحبه
جالب کردن مصاحبه شفاهی
نوع شناسی سؤا لهای مصاحبه تار یخ شفاهی
طیف دیگری از سؤالهای مصاحبه ای
انواع د یگر سؤا لهای مصاحبه
نوع شناسی سؤالهای مصاحبه ای
سؤالهای تکمیلی در مصاحبه
ویژگیهای مصاحبه گر تار یخ شفاهی
روشهای تسهیل ارتباط با مشارکت کننده
نکته های اخلاقی در مراحل مصاحبه تاریخ شفاهی
خلاصه ای از مراحل عملی مصاحبه
معتبرسازی مراحل مختلف مصاحبه در تار یخ شفاهی
معیارهای ششگانه کیفیت یک مصاحبه
فصل سوم
نقش زبان بدن و فرازبان در مصاحبه تار یخ شفاهی
اهمیت زبان بدن در تار یخ شفاهی
علائم فرازبان
ارتباط غیرکلامی
نشانه ها
روشن کننده ها
زبان بدن و فرازبان در تار یخ شفاهی
فصل چهارم
تار یخ نگاری تار یخ شفاهی
تحلیل روایت
تحلیل محتوا
مراحل تحقیق کیفی محتوا
تحلیل مکالمه
روش شناسی تحلیل مکالمه در تار یخ شفاهی
نقش مورخان شفاهی
تدوین و نگارش گزارش تاریخ شفاهی
عنوان تحقیق
طرح مسئله
اهداف تحقیق
ادبیات تحقیق
بخش نظری- مفهومی
میدان یا بستر مطالعه
روش شناسی تحقیق
شیوه نمونه گیری
فنون داد ه یابی
رو یه های داده کاوی
سؤالهای پژوهش
اعتبار سنجی
نگارش داده ها ویافته ها
نتیجه گیری و نظریه پردازی
سهم تاریخ شفاهی در توسعه معرفت
پیشنهادها برای مطالعه بیشتر
ضما یم و پیوستها
منابع و مآخذ
فصل پنجم
اعتباریابی در تار یخ شفاهی
معنا و مفهوم اعتبار و روا یی
باورپذیری
اطمینان پذیری
تأییدپذیری / 132
انتقالپذیری / 132
معیار سندیت
اخلاق پژوهش در تار یخ شفاهی
اصول اساسی اخلاق پژوهش در تار یخ شفاهی
حق انتخاب
رضایت آگاهانه
نکات اساسی در فرم رضایت
ارتباط پژوهشگرمشارکت کننده
نمونه فرم رضایت آگاهانه
فصل ششم
مبانی و استانداردهای انجمن جهانی تاریخ شفاهی
تعهد به مصاحبه شوندگان
مسئولیت در برابر عموم و حرفه
مسئولیت مؤسسات حمایت کننده و آرشیوها
رهنمودهای ارزیابی طرحهای تاریخ شفاهی
اخلاق در مصاحبه
روشهایی برای اطمینان از تشخیص مصاحبه کنندگان و برنامه ریزان از مسئولیتهای دوجانبه و التزاماتشان
روشهایی برای اطمینان از آگاهی مصاحبه کنندگان و برنامه ها از مسئولیتهای دوجانبه و التزاماتشان
وظایف مصاحبه کنندگان و برنامه ریزان در برابر اجتماع و مردم
خطوط کلی حفظ نوارهای ضبط شده
خطوط کلی نوار و سی دی و فرآیند پیاده کردن
راههای مشارکت برنامه یا پروژه در کمک به درک تاریخی
راهنمایی ها یی برای مصاحبه
مصاحبه، راه مطمئنی برای حمایت منابع
راهنمایی های محققان وابسته و مستقل
انتقال مصاحبه ها به آرشیو
فصل هفتم
مراکز تاریخ شفاهی در ایران و جهان
منابع
منابع انگلیسی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات