1 / 3

دانلود کتاب کیمیای خوشبختی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 254.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 67
3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

باید علی را شناخت و بعد عاشق واقعی شد زیرا عشق همراه با شناخت زیباترین و تأثیرگذارترین عشقها بر زندگی است. و برای شناخت علی و شیوه نگرش علی و طرز تفکر و سیره عملی آن حضرت در دنیا، هیچ منبعی به اندازه کتاب گرانقدر نهج البلاغه نمی تواند مؤثر و مفید واقع شود، کتابی که حاوی نفیس ترین و گرانبهاترین سخنان ایشان است سخنانی که مافوق سخن بشر و دون سخن خالق می باشد.
از چندین سال قبل این اندیشه را در سر می پروراندم در این زمانه که گرفتاریها و مشغله های زندگی دیگر فرصت و مجال مطالعه این چنین کتاب بزرگی را نمی دهد، و تنها در قفسه های کتابخانه هایمان گردوغبار می خورد، وظیفه خود دانستم که به عنوان یک مسلمان و مرید علی شمه ای از سخنان آن حضرت را ارائه دهم که می تواند راهنمای خوبی در زندگی برای ما باشد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 67

فهرست

سخنی باخوانندگان گرامی
فصل اوّل:خداوند
کلیدگنجهای زمین وآسمان
داروی دلهای دردمندوشفای بدنهای بیمار
خداوندواجابت دعا
گرامی ترین وسایل نزدیکی به خداوند
نتایج یاری خدا
سرمنشاءتمام خوبی ها
کعبه
خشنودی خدا
چگونگی فراوانی نعمت
فرمانبرداری ازخدا
ذکردائمی خداوند
مأیوس نشدن ازخداوند
توکّل برخداوند
خداوندوظاهروباطن انسان
روشن ترین راهها
وصف خداوند
فصل دوّم:اسلام
بزرگترین شرف
اسلام وحقیقت
دین برگزیده خداوند
آشکارترین دین
اسلام وخوشبختی
وصف اسلام
فصل سوّم:قرآن
شفاودرمان باقرآن
نتایج تمسخرقرآن
قرآن سرچشمه تمام دانش ها
مراقبت وتوجّه به قرآن
قرآن وقضاوت
سودمندترین داستانها
رشته محکم الهی
پیروزی باقرآنیان
ظاهروباطن قرآن
لباس باطن انسان
قرآن بهاردلهاست
قرآن وهدایت
فصل چهارم:مهدی(عج)وآخرالزّمان
قرآن وآخرالزّمان
زمان پنهان کردن حقّورواج دروغ
آخرالزّمان واحترام به سخن چین
تغییراسمهابه خاطرخواهشهای نفسانی
خونخواه حقّهای پایمال شده
زنده شدن قرآن،سنت وطریقه پیامبر
تشخیص ندادن حقّازباطل
اسلام وغربت اولیّه اش
فصل پنجم:اقتصادی
احتکار
ریشه تمام شهوتها
بزرگترین پشیمانی درروزقیامت
قناعت
آرایش مال ودارایی
بزرگترین ثروتها
پُرارج ترین ثروتها
ثروت ومرگ
اقتصادوتقویت روحیّه ملّت
ثروت وقرض دادن
مال وثروت وخویشاوندان
ارث ومال
ثروت وحرص
بخشش مساوی بااسراف
ثروت وانفاق
ثروت وغرور
نتایج فقر
فقروصدقه
فقیران وحکومتیان
منشاءتمام بدبختی ها
فقروخویشاوندان
فقرواعتدال
توجه به مستضعفین درحکومت کردن
فقروتوکّل
بخشش صحیح
بازخواست خداوندازثروتمندان
فصل ششم:رازوزبان
اسیری بازبان
رابطه زبان باپرهیزکاری
رازوزبان
ارتباط خوش بودن بازبان
زبان شخص خردمندوبی خِرَد
عقل وسخن
مسلمان وآزارزبان
سخن چینی وغیبت
پُرحرفی
اندیشه وراز
آدمی وزبان
درّندگی زبان
فصل هفتم:درمان بیماریها
شفای قرآن
بوی خوش
صدقه وبیماری
عسل ونگریستن به سبزه
توکل وبیماری
فصل هشتم: منافق ومؤمن
اوصاف مؤمنان
اوصاف منافقان
فصل نهم: عبادت ودعا
امربه معروف ونهی ازمنکر
نمازوزکات
جهاد
صراط مستقیم
راه حاجت خواستن ازخداوند
دعاکردن وبلا
دعاونعمت
عبادت خالص
شاهدحاکم
استوارترین رشته محکم الهی
تقسیم بندی عبادت کنندگان
فصل دهم: اعتقادی
دین
بهشت وجهنم
قیامت وآخرت
حلال وحرام
صبر
تقدیر
مرگ
پایه های ایمان وتقوا
بزرگترین عزّت
تعریف ایمان
کلیدرستگاری
درمان تقوا
بهترین زهد
بهترین سفارش مؤمنان به یکدیگر
گرامی ترین مردم درنزدخداورسول 9
دنیاوایمان
ایمان وصبر
ایمان وهمنشینی بااهل هویوهوس
مهارالهی
فصل یازدهم: ستم وستمکاری
بدترین ستم ها
نتیجه ستمکاری
بزرگترین دام شیطان
انواع ستم
نشانه های ستمکار
فرمانرواوستمکاری
فصل دوازدهم:نیکی وگناه
نیکی برابربابدی
بهترین اندوخته ها
نتایج مساوی داشتن کارنیکوکاربابدکار
منّت کردن ونیکی
پایه های نیکی
گرامی ترین بزرگی ها
ارزش هرانسان
نیکی بافرزندان
منشاءفتنه وگناه
سخت ترین گناه
کفّاره گناهان
دشمن ترین مردم درنزدخداوند
چشم پوشی ازگناه
اسبهای چموش گناه
رابطه دردورنج باگناه
فصل سیزدهم: اجتماعی
حیا
همسایه
مشورت
قوم وعشیره
زنان
جوانان
حجاب
نتیجه به کارهای مختلف پرداختن
نظم
آگاهی
تقسیم بندی مردم ازنظرحضرت علی (ع)
«مردم پنج گروهند :
شیوه معاشرت بامردم
دشمن ترین مردم درنزدخداوند
مردم وخداوند
دوستی ودشمنی
دشمن ترین کس درنزدوالی
فرصت وآرزو
نتایج پیروی نکردن ازحق وپیروی کردن ازباطل
حق برادردینی
اجرای حق برای موافق ومخالف
شهادت دادن به حق
حق وهوس
حقوق جامعه
حق پهناورترین چیزها
نتایج رعایت نکردن حقوق رعیّت توسط والی وبالعکس
تحقیق
یتیمان جامعه
فصل چهاردهم: اخلاقی
ادب
حیا
دروغ
مزاح وشوخی
وفای به عهد
خشم وغضب
حق پدربرفرزندوفرزندبرپدر
غیبت
غرور،حسدوطمع
غرورشیطان وغرورقابیل
فصل پانزدهم: قدرت وحکومت
استفاده شایسته ازقدرت
فرمانرواوستایش
وظایف حکومتیان دربرابرمردم
ارتباط مردم باحکومتیان
زشت ترین حالات فرمانروا
روزی کارگزاران حکومتی
انتخاب کارگزاران حکومتی
برترین وزیرحکومتی
انتخاب قاضی
فصل شانزدهم: علم ودانش
تعریف دانشمند
برترین وکمترین علم
عالم بی عمل
علم ومال
علم وسودمندی
دو،سیرنشدنی
وظیفه دانشمند
آبادی دانش
سرمای سودبخش
فصل هفدهم: دنیاوانسان
ارزش دنیادرنزدحضرت علی (ع)
دنیاوتشبیه های حضرت علی (ع)
دنیاودین
دنیاوغصّه
اندازه تلاش دردنیا
فریب دنیا
وصف دنیا
دنیامکان موقتی وسرای فانی
تعریف زهدوبی رغبتی به دنیا
جادو،چشم زخم
روزی انسان
لغت نامه
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات