1 / 3

رتوریک

از نظریه تا نقد

موضوعات


خرید کتاب رتوریک

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 327
8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

رتوریک (rhetoric) اصطلاحی است که در طول تاریخ بر معانی مختلفی دلالت داشته است.

نخستین بار افلاطون در رسالۀ گورگیاس (Gorgias) اصطلاح رتوریک را به کار برده است و از آن پس این واژه در معنای خطابه مورد استعمال بوده است.

اعم اغلب مؤلفان درس نامه های خطابه در غرب باستان نیز از رتوریک، خطابه را اراده کرده اند و عنوان کتاب هایشان را عموماً رتوریک گذاشته اند (Ars Rhetorica, Rhetorica ad Herennium, Rhetorica ad Alexandrum).

از آنجا که نظریه پردازان و معلمان خطابه به تدریج در کتاب هایشان به مباحث زیبایی شناسی (مباحث رکن سبک) بیشتر توجه نشان دادند و به بررسی و طبقه بندی مجازها و صنایع بدیعی پرداختند، درس نامه های خطابه در غرب باستان رفته رفته به درس نامه های بلاغت تغییر کرد و به تدریج با انتشارِ نظریه ها و تعلیماتِ خطیبان یونان و روم، مباحث رتوریک تا اواخر قرن نوزدهم به یکی سرفصل های آموزشی در مدارس و دانشگاه ها تبدیل شد و در طولِ زمان رشد و تکامل پیدا کرد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 327

کنگره : PIR۳۳۵۶‏‫‭‭‭‏‫‭/‮الف‬۳۷۲ر۲ ۱۳۹۷

دیویی : ۸‮فا‬۰/۴۲

کتابشناسی ملی : 5218011

شابک : 978-964-426-985-1

سال نشر : 1397

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
1. مباحث مقدماتی
1ـ1. رتوریک
1ـ1ـ1. مروری بر معانی مختلف اصطلاح رتوریک
1ـ1ـ1ـ1. خطابه در یک نگاه وسیع
1ـ1ـ1ـ2. بلاغت در یک نگاه وسیع
1ـ1ـ1ـ3. لفّاظی/ سبک پست و نازل
1ـ1ـ1ـ4. ارتباطات
1ـ1ـ2. گذار تاریخی رتوریک
1ـ1ـ3. انواع رتوریک
1ـ1ـ3ـ1. رتوریک سنتی
1ـ1ـ3ـ2. رتوریک جدید
1ـ2. نقد رتوریکی
1ـ2ـ1. رابطۀ نقد رتوریکی با رتوریک سنتی و رتوریک جدید
1ـ2ـ2. اصطلاحات و واژگان کلیدی نقد رتوریکی
1ـ2ـ2ـ1. موقعیت رتوریکی
1ـ2ـ3. گذار تاریخی نقد رتوریکی: از نقد خطابه ها تا تحلیل آرتیفکت ها
1ـ2ـ4. هدف نقد رتوریکی
1ـ2ـ5. نقد رتوریکی و نقد ادبی
1ـ2ـ6. چشم انداز های نقد رتوریکی
1ـ2ـ6ـ1. چشم اندازهای نقد رتوریکی از نظر اسکات، بروک و چسبرو
1ـ2ـ6ـ1ـ1.چشم انداز کلاسیک یا چشم انداز نوارسطوئی
1ـ2ـ6ـ1ـ2. چشم انداز تجربی
1ـ2ـ6ـ1ـ3. چشم انداز دراماتیستی
1ـ2ـ6ـ1ـ4. چشم انداز جامعه شناختی
1ـ2ـ6ـ1ـ5. چشم انداز پست مدرن
1ـ2ـ6ـ2. چشم انداز های نقد رتوریکی از نظر فوس
1ـ2ـ7. زیربنای فکری و فلسفی نقد رتوریکی
1ـ2ـ8. مراحل تحلیل رتوریکی از نظر فوس
2. رتوریک سنتی
چهارچوب های نظری رتوریک سنتی
2ـ1. خطابه پیش از ارسطو
2ـ1ـ1. خطابه در یونان باستان
2ـ1ـ2. سوفسطائیان
2ـ1ـ3. ایسوکراتس
2ـ1ـ4. از مدرسۀ ایسوکراتس تا آکادمی افلاطون
2ـ1ـ5. افلاطون
2ـ2. نظریۀ رتوریکی ارسطو
2ـ2ـ1. ارسطو: پایه گذار رتوریک سنتی
2ـ2ـ2. تعریف خطابه از نظر ارسطو
2ـ2ـ3. رکن ابداع از نظر ارسطو
2ـ2ـ3ـ1. برهان هنری و برهان غیرهنری
2ـ2ـ3ـ2. ژانرهای خطابه از نظر ارسطو
2ـ2ـ3ـ3. شیوه های اقناع از نظر ارسطو
2ـ2ـ3ـ3ـ1. کسب اعتبار
2ـ2ـ3ـ3ـ2. برانگیختن احساسات
2ـ2ـ3ـ3ـ3. اقناع عقلی
2ـ2ـ3ـ3ـ3ـ1. قیاس خطابی و مثال
2ـ2ـ4. رکن ترتیب از نظر ارسطو
2ـ2ـ5. رکن سبک از نظر ارسطو
2ـ2ـ6. رکن بیان از نظر ارسطو
2ـ3. خطابه پس از ارسطو
2ـ3ـ1. خطابه در روم
2ـ3ـ2. نهضت سوفسطائی ثانی (60-230م)
2ـ4. نظریۀ رتوریکی نظریه پردازان خطابه در روم
2ـ4ـ1. رکن ابداع از نظر رومیان
2ـ4ـ2. رکن ترتیب از نظر رومیان
2ـ4ـ3. رکن سبک از نظر رومیان
2ـ4ـ4. رکن بیان و حافظه از نظر رومیان
2ـ4ـ5. تفاوت های نظریۀ رتوریکی ارسطو با نظریۀ رومیان
2ـ4ـ6. استمرار رتوریک سنتی
2ـ5. پیوست ها
3. نقد نوارسطوئی
3ـ1. آغاز نقد رتوریکی
3ـ1ـ1. ملاحظات تاریخی
3ـ1ـ2. پایه گذاری مراکز علمی
3ـ1ـ3. گسترش حوزۀ تحقیق
3ـ1ـ4. منابع اصلی نقد رتوریکی در قرن بیستم
3ـ2. نقد نوارسطوئی
3ـ2ـ1. نقد ادبی سخنوری
3ـ2ـ2. پس از ویچلنز
3ـ2ـ3. نظریۀ نقد نوارسطوئی
3ـ2ـ4. مراحل تحلیل رتوریکی در نقد نوارسطوئی
3ـ2ـ4ـ1. انتخاب آرتیفکت
3ـ2ـ4ـ2. تحلیل آرتیفکت
3ـ2ـ4ـ2ـ1. بازسازی موقعیت رتوریکی
3ـ2ـ4ـ2ـ1ـ1. گوینده
3ـ2ـ4ـ2ـ1ـ2. بافت
3ـ2ـ4ـ2ـ1ـ3. مخاطب
3ـ2ـ4ـ2ـ2. بررسی آرتیفکت بر اساس ارکان خطابۀ باستان
3ـ2ـ4ـ2ـ2ـ1. رکن ابداع
3ـ2ـ4ـ2ـ2ـ2. رکن ترتیب
3ـ2ـ4ـ2ـ2ـ3. رکن سبک
3ـ2ـ4ـ2ـ2ـ4. رکن بیان
3ـ2ـ4ـ2ـ2ـ5. رکن حافظه
3ـ2ـ4ـ2ـ3. ارزیابی تأثیر آرتیفکت بر مخاطبان
3ـ2ـ4ـ3. طرح سؤال تحقیق
3ـ2ـ4ـ4. نوشتن مقالۀ انتقادی
3ـ2ـ5. اقناع بلاغی و اقناع منطقی در نقد نوارسطوئی
4. رتوریک جدید
4ـ1. ماهیت رتوریک جدید
4ـ1ـ1. ملاحظات تاریخی
4ـ1ـ2. فلسفۀ رتوریک جدید
4ـ1ـ3. تعاریف رتوریک جدید
4ـ1ـ4. دستاوردهای رتوریک جدید
4ـ1ـ5. رتوریک بصری
4ـ2. مهم ترین نظریه های رتوریک جدید
4ـ2ـ1. ریچاردز و رتوریک جدید
4ـ2ـ2. ویور و رتوریک جدید
4ـ2ـ3. برک و رتوریک جدید
4ـ2ـ3ـ1. دراماتیسم
4ـ2ـ4. بوث و رتوریک جدید
5ـ2ـ4. فیش و رتوریک جدید
4ـ2ـ6. دریدا و رتوریک جدید
4ـ2ـ7. فیشر و رتوریک جدید
4ـ2ـ8. فوس و رتوریک جدید
4ـ2ـ8ـ1. انسان در مقام کسی که رتوریک را خلق می کند
4ـ2ـ8ـ2. سمبل به مثابۀ رسانۀ رتوریک
4ـ2ـ8ـ3. ارتباط به مثابۀ هدف رتوریک
5. نقد رتوریکی جدید
5ـ1. ماهیت نقد رتوریکی جدید
5ـ1ـ1. ملاحظات تاریخی
5ـ1ـ2. نقد رتوریکی: مطالعه ای در روش
5ـ2. چشم اندازهای نقد رتوریکی جدید
5ـ2ـ1. چشم انداز نقد نوارسطوئی
5ـ2ـ2. چشم انداز نقد خوشه ای
5ـ2ـ2ـ1. مراحل تحلیل رتوریکی در نقد خوشه ای
5ـ2ـ2ـ1ـ1. انتخاب آرتیفکت
5ـ2ـ2ـ1ـ2. تحلیل آرتیفکت
5ـ2ـ2ـ1ـ2ـ1. شناسایی اصطلاحات کلیدی در آرتیفکت
5ـ2ـ2ـ1ـ2ـ2. تهیۀ نموداری از خوشه ها
5ـ2ـ2ـ1ـ2ـ3. کشف یک تفسیر یا توضیح برای آرتیفکت
5ـ2ـ2ـ1ـ3. طرح سؤال تحقیق
5ـ2ـ2ـ1ـ4. نوشتن مقالۀ انتقادی
5ـ2ـ3. چشم انداز نقد زمینۀ فانتزی
5ـ2ـ3ـ1. مراحل تحلیل رتوریکی در نقد زمینۀ فانتزی
5ـ2ـ3ـ1ـ1. انتخاب آرتیفکت
5ـ2ـ3ـ1ـ2. تحلیل آرتیفکت
5ـ2ـ3ـ1ـ2ـ1. رمزگذاری آرتیفکت بر اساس موقعیت، شخصیت و کنش
5ـ2ـ3ـ1ـ2ـ2. بازسازی تصوّر رتوریکی بر پایۀ زمینۀ فانتزی
5ـ2ـ3ـ1ـ3. طرح سؤال تحقیق
5ـ2ـ3ـ1ـ4. نوشتن مقالۀ انتقادی
5ـ2ـ4. چشم انداز نقد ژانر
5ـ2ـ4ـ1. مراحل تحلیل رتوریکی در نقد ژانر
5ـ2ـ4ـ1ـ1. انتخاب آرتیفکت
5ـ2ـ4ـ1ـ2. تحلیل آرتیفکت
5ـ2ـ4ـ1ـ2ـ1. روش توصیفی
5ـ2ـ4ـ1ـ2ـ2. روش مبتنی بر مشارکت
5ـ2ـ4ـ1ـ2ـ3. روش مبتنی بر کاربرد
5ـ2ـ4ـ1ـ3. طرح سؤال تحقیق
5ـ2ـ4ـ1ـ4. نوشتن مقالۀ انتقادی
5ـ2ـ5. چشم انداز نقد ایدئولوژیکی
5ـ2ـ5ـ1. مراحل تحلیل رتوریکی در نقد ایدئولوژیکی
5ـ2ـ5ـ1ـ1. انتخاب آرتیفکت
5ـ2ـ5ـ1ـ2. تحلیل آرتیفکت
5ـ2ـ5ـ1ـ2ـ1. شناسایی عناصر آشکار آرتیفکت
5ـ2ـ5ـ1ـ2ـ2. شناسایی عناصر پنهان آرتیفکت
5ـ2ـ5ـ1ـ2ـ3. معرفی ایدئولوژی آرتیفکت
5ـ2ـ5ـ1ـ2ـ4. شناسایی کارکردهای ایدئولوژی آرتیفکت
5ـ2ـ5ـ1ـ3. طرح سؤال تحقیق
5ـ2ـ5ـ1ـ4. نوشتن مقالۀ انتقادی
5ـ2ـ6. چشم انداز نقد استعاری
5ـ2ـ6ـ1. مراحل تحلیل رتوریکی در نقد استعاری
5ـ2ـ6ـ1ـ1. انتخاب آرتیفکت
5ـ2ـ6ـ1ـ2. تحلیل آرتیفکت
5ـ2ـ6ـ1ـ2ـ1. بررسی کلّی آرتیفکت
5ـ2ـ6ـ1ـ2ـ2. جدا کردن استعاره ها
5ـ2ـ6ـ1ـ2ـ3. طبقه بندی استعاره ها بر اساس مشبه و مشبه به
5ـ2ـ6ـ1ـ2ـ4. کشف توضیحی دربارۀ جهان بینی ارائه شده در آرتیفکت
5ـ2ـ6ـ1ـ3. طرح سؤال تحقیق
5ـ2ـ6ـ1ـ4. نوشتن مقالۀ انتقادی
5ـ2ـ7. چشم انداز نقد روایی
5ـ2ـ7ـ1. مراحل تحلیل رتوریکی در نقد روایی
5ـ2ـ7ـ1ـ1. انتخاب آرتیفکت
5ـ2ـ7ـ1ـ2. تحلیل آرتیفکت
5ـ2ـ7ـ1ـ2ـ1. شناسایی هدف روایت
5ـ2ـ7ـ1ـ2ـ2. شناسایی ویژگی های روایت
5ـ2ـ7ـ1ـ2ـ3. ارزیابی روایت
5ـ2ـ7ـ1ـ3. طرح سؤال تحقیق
5ـ2ـ7ـ1ـ4. نوشتن مقالۀ انتقادی
5ـ2ـ8. چشم انداز نقد پنجگانۀ دراماتیستی
5ـ2ـ8ـ1. مراحل تحلیل رتوریکی در نقد پنجگانۀ دراماتیستی
5ـ2ـ8ـ1ـ1. انتخاب آرتیفکت
5ـ2ـ8ـ1ـ2. تحلیل آرتیفکت
5ـ2ـ8ـ1ـ2ـ1. شناسایی پنجگانه در آرتیفکت
5ـ2ـ8ـ1ـ2ـ2. بررسی نسبت میان اجزای پنجگانه برای شناسایی جزء اصلی
5ـ2ـ8ـ1ـ3. طرح سؤال تحقیق
5ـ2ـ8ـ1ـ4. نوشتن مقالۀ انتقادی
5ـ2ـ9. چشم انداز نقد زایشی
5ـ2ـ9ـ1. انتخاب آرتیفکت
5ـ2ـ9ـ2. رمزگذاری کلّی آرتیفکت
5ـ2ـ9ـ3. ارائۀ توضیحی دربارۀ آرتیفکت بر پایۀ نظریه های موجود
5ـ2ـ9ـ4. خلق یک نظریه
5ـ2ـ9ـ5. طرح سؤال تحقیق
5ـ2ـ9ـ6. رمزگذاری دقیق آرتیفکت
5ـ2ـ9ـ7. تحقیق دربارۀ اجزای تشکیل دهندۀ نظریه
5ـ2ـ9ـ8. تنظیم مطالب
5ـ2ـ9ـ9. نوشتن مقالۀ انتقادی
کتاب نامه
نمایۀ نام افراد
نمایۀ کتاب ها و مقالات

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات