1 / 3

سخنی از بی سخنی

بررسی روایت های تحول شخصیت در تذکره الولیای عطار

موضوعات


خرید نسخه چاپی: bookroom.ir

خرید کتاب سخنی از بی سخنی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 448
13,900 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

در فصل نخست، خواهید دید روایت های تحول شخصیت از الگوی چرخة پی رفتی تعادل نخست به بی تعادلی و بی تعادلی به تعادل دوم، یا یکی از این دو پاره، پیروی می کند. گاه روایتی چندین چرخة پشت سر هم دارد و گاه با روایتی رو به رو هستیم که چرخه ای جایگزین جزئی از اجزای آن شده است. اما آنچه در این روایت ها با آن رو به رو می شویم، و با چرخه ای که تزوتان تدوروف تعریف می کند متفاوت است، گذر از تعادل به تعادل دیگر است که در روایت های تحول شخصیت نمونه های بسیار دارد.

در فصل دوم، خواهید دید روایت تحول شخصیت همچون سرگذشت قهرمانی است که به یاری پیک بشارت به سفر اسطوره ای و رازآموزانه دعوت می شود. پس از پذیرفتن دعوت، برکت می یابد و به یاری این برکت، یاری دهندگان و برکت هایی که در ادامة سفر خواهد یافت از آستان جهان ناشناخته و آزمون ها می گذرد تا خود جزئی از ناشناخته شود. آن گاه به یاری برکتی که از این سفر یافته است، به جهان دیدار باز می گردد و دیداریان را از آن برکتْ زندگانی دوباره می بخشد. اما قهرمان روایت گاه از بازگشت دوباره به جهان دیدار سر باز می زند و در بهشتی که به آن راه پیدا کرده است برای همیشه می ماند. در این میان، روایت تحول شخصیت با نماد پردازی های اسطوره شناسانه به شکل های مختلف پیش می رود و بررسی ما رشتة پیوستگی این نماد پردازی ها با روایت ها را نشان خواهد داد.

در فصل سوم، خواهید دید تلاش روایت برای گره زدن مخاطب با متن، گاه به تلاش روایت برای قانع کردن مخاطب منجر شده است. از همین روست که روایت گاه به ساختار های مدرن روایت گری نزدیک می شود و میان اجزای آن روابط علّی به وجود می آید.

در فصل چهارم، خواهید دید بسیاری از روایت ها سازه های مشترک با یکدیگر دارند. جزئیات برخی از روایت ها بی اندازه به یکدیگر نزدیک است.

در فصل پنجم، خواهید دید تحول شخصیت در این روایت ها به دلیل وجود راویِ مقتدر و دخالت های خدا گونة او با جهش همراه شده است. اما در میان آن ها با روایت هایی رو به رو می شویم که جزئیات بیشتری از تغییر های مرحله به مرحلة شخصیت را دارند. حتی در دو روایت هیچ گونه جهشی دیده نمی شود.

در فصل ششم، خواهید دید تحول یافتگی شخصیت نتیجة واکنش او به محرکی است که خود در نتیجة رو به رو شدن شخصیت با تجربه ای نو است. در بیشتر روایت ها ایجاد رابطه ای موجب کسب این تجربه می شود. در بسیاری از روایت ها این واکنش در پاسخ به کنش شخصیت واسطه ایجاد می شود. گاه به وجود آمدن خرق عادتی که به شخصیت واسطه منسوب است، شدت تأثیر این کنش را بیشتر می کند و شخصیت را به واکنش وا می دارد. وجود این جزئیات در روایت به مخاطب کمک می کند تحول یافتگی شخصیت را بپذیرد.

در فصل هفتم، خواهید دید روایت های تحول شخصیت، آن گونه که در فصل دوم نیز دیدیم، روایت پیوستن قهرمانی از عالم حس به عالم غیب است. از این روی، در این روایت ها با شخصیتی رو به رو هستیم که گاه به کمک شخصی دیگر یا با کمک نیرویی از جهان غیب از آستان جهان غیب می گذرد و گاه با برکتی که از آن جهان به دست آورده است، دو باره به عالم شهادت باز می گردد. راهنمای این شخصیت در بیشتر روایت ها چهره ای است که پیر فرزانه را نمادین می کند. از طرف دیگر، در بسیاری از روایت ها گذر شخصیت به جهان غیب به مدد ساحتی است که نقطة تلاقی این دو جهان (ماندالا) را نمادین می کند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 448

کنگره : BP۲۷۸‭‬‏‫‬‮‭/ع۶ت۴۰۸۲۶ ۱۳۹۷

دیویی : ۲۹۷/۸۹۲

کتابشناسی ملی : 4846249

شابک : 978-600-03-0646-5

سال نشر : 1397

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

فهرست

گشایش
فصل یکم: روایت تحول شخصیت و چرخه پی رفتی
چرخه پی رفتی
الف) چرخه کامل
1. چرخه کامل با حفظ هر پنج جزء
2. چرخه کامل با حذف جزء چهارم
3. چرخه کامل با حذف جزء دوم و چهارم
ب) گذر از تعادل به بی تعادلی
پ) گذر از بی تعادلی به تعادل
ت) گذر از تعادل به تعادل دیگر
ث) ترکیب پی رفت ها
پی نوشت
فصل دوم: روایت تحول شخصیت و نماد شناسی اسطوره شناختی
آب، تجدید حیات کیهان و تحول شخصیت (راز آموزی بر لب آب)
راز آموزی بر لب گور
پیک بشارت در صورت آوا
پیک بشارت در چهره منفی
رو در رویی با یاری دهندگان (پیک بشارت) در چندین چهره
پیک بشارت در چهره کودک
رو گردانی سالک از بازگشت
رازآموزی منتهی به مرگ
شگفت کاری
تمایز نگاه راز آشنا و ناشناسندگان راز
نمایان شدن ماندالا و تحول شخصیت
رازآموزی در رؤیا
آگاه شدن از پیام پیک بشارت به یاری واسطه
دیگر روایت ها
پی نوشت
فصل سوم: تحول شخصیت و اثبات آن
الف) الگوی سه گانه
ب) تأیید تحول شخصیت از سوی شخصیتی دیگر
پ) تغییر مکان و موقعیت اجتماعی شخصیت
ت) پذیرش غیبی
کرامت شخصیت تحول یافته
ث) آماده سازی (پیش آگاه سازی)
سبب توبه
به مجلس آمدن شخصیت هایی که با آن غرابت دارند
آماده سازی به صورت های دیگر
پی نوشت
فصل چهارم: روایت های تحول شخصیت و سازه های مشترک
ناتوانی آتش در تمییز پرستنده خویش از دیگران
پند دهنده ناشناس روی بام
دو راه برای رسیدن و بر گزیدن راه دشوار تر
تشییع پیکر پیری از اهل این طایفه و مسلمان شدن نا مسلمان
کودک واسطه تغییر
زر شدن شیئی به دست مسلمانی و متحول شدن جهودی
مسلمان شدن طبیب ترسا
هراس از شخصیت تحول یافته و نمایان شدن تغییر او
شکیبایی شگفتی آفرین
آمدن یاری دهنده هنگام مرگ
تغییر منجر به مرگ
توجه نکردن به پیام و تکرار شدن آن
شنیدن آیه یا بیتی تکان دهنده از ناشناسی
شنیدن آوای تکان دهنده
رساندن پیغام آسمانی به شخصیت
به دل نشستن سخنان مجلس گو
سفر، به وجودآورنده تحول
1. سفر کردن شخصیتی که قرار است متحول شود
2. سفر کردن شخصیت های دیگر
فصل پنجم: تحول و نمو های میان دو قطب تحولی
جهش
نقش تحول های میان دو قطب
فصل ششم: واکنش و نقش آن در تحول شخصیت
الف) ارتباط
1. ارتباط انسانی
2. ارتباط غیبی
3. ارتباط با متن
4. نقش نداشتن ارتباط
ب) شخصیت واسطه
1. شخصیت متنفذ
الف) تأثیر وجاهت شخصیت واسطه بر شکل گیری تحول
رو به رو شدن با شخصیت واسطه متنفذ در مجلس
ب) تأثیر نداشتن وجاهت در به وجود آمدن تحول
پ) شخصیت واسطه، تنها واسطه ای برای انتقال پیام
نمایان شدن شخصیت واسطه متنفذ پیام رسان در چهره وزیر و جادو گر
2. شخصیت گمنام و نا آشنا
نمایان شدن شخصیت واسطه گمنام و نا آشنا در چهره کودک
3. شخصیت غیبی
نمایان شدن شخصیت واسطه غیبی در تشییع پیکر بزرگان
پ) خرق عادت
پی نوشت
فصل هفتم: روایت تحول شخصیت و نماد شناسی روان شناختی
کهن نمونه
سایه
همزاد
پیر فرزانه
ماندالا
نمود نا آگاهی با تمثیل آب
آشکار شدن پیر فرزانه در آستانه مرگ
پیر فرزانه در قالب ندای آمرانه
رو گردانی سالک از باز گشت
آشکار شدن ماندالا و تغییر شخصیت
طرد شده، نماد لایه های ژرف نا آگاهی
از میان رفتن ارزش های این جهانی و نمایان شدن چهره دیگرِ شخصیت ها
پیر فرزانه در چهره حیوان سخن گو
همزاد مادینه، پیام رسان
تشییع قهرمان، پیوستن جهان آگاهی و نا آگاهی
پیر فرزانه در چهره کودک
رو به رو شدن با تجربه ای ورای تحمل شخصیت
دیگر روایت ها
پی نوشت
منابع
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات