1 / 3

ضروریات آمار زیستی با رویکرد غیر ریاضی

موضوعات


خرید کتاب ضروریات آمار زیستی با رویکرد غیر ریاضی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 6.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 248
11,200 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب ضروریات آمار زیستی با رویکرد غیر ریاضی به خوانندگان می آموزد چگونه نتایج آماری را با استفاده از فرضیات و تئوری های آماری به زیان غیر ریاضی تفسیر کنند.

این کتاب جایگزین کتاب های آماری که رویکرد ریاضی دارند، نمی باشد، بلکه به منظور پشتیبانی از آنها طراحی گردیده است. مباحث آماری در این کتاب با لحن محاوره ای بیان شده اند. دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی و محققین حوزه سلامت می توانند از این کتاب برای آشنایی با نحوه تفسیر نتایج آماری استفاده کنند. این کتاب برای دانشجویان و محققینی که پیشینه آمار زیستی ندارند، بسیار مفید است.

کتاب آمار زیستی با رویکرد غیر ریاضی 25 فصل دارد. در هفت فصل اول مقدمات آماری زیستی و آمار توصیفی توضیح داده شده است. فصل های هشتم تا بیست و چهارم مربوط به مباحث آمار تحلیلی هستند. در فصل بیست و پنجم نکات ضروری برای پیشگیری از اشتباهات رایج هنگام تفسیر آمارهای منتشر شده در مقالات ذکر شده است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 248

کنگره : R۸۵۳‭‬‭/ر۹‏‫‬‮‭م۲ ۱۳۹۷

دیویی : ۶۱۰/۷۲

کتابشناسی ملی : 5325852

شابک : 978-600-369-116-2‬

سال نشر : 1397

فهرست

پیش گفتار
فصل 1 - آمار و احتمال حسی یا غریزی نیست.
1) ابتدا از نتیجهگیری ها شروع می کنیم.
2) ما تمایل به اعتماد بهنفس بیش از اندازه به خود داریم.
3) مشاهده الگو در داده های تصادفی
4) ما انتظار نداریم تغییرپذیری وابسته به حجم نمونه باشد.
5) ما غرق مقایسه های متعدد هستیم.
6) ما تمایل داریم علل جایگزین را نادیده بگیریم.
7) ما خواهان نتیجه گیری واضح هستیم اما روش های آماری احتمالات را پیشنهاد می دهند.
8) خلاصه فصل
فصل 2 - پیچیدگی های احتمالات
1)پایه احتمالات
2) احتمال، پیش بینی فراوانی در دراز مدت
1-2) احتمالات به عنوان پیش بینی ها براساس یک مدل
2-2) احتمالات مبتنی بر داده ها:
3)احتمال، تقویت باورها (قضیه بیز)
1-3) احتمالات ذهنی
4) تفاوت بین آمار و احتمال
5) مباحث ویژه
6) اشتباهات متداول
7) خلاصه فصل
فصل 3 - از نمونه به جمعیت
1) نمونه گیری از یک جمعیت
2) چقدر از تعمیم داده ها به جامعه فاصله داریم؟
3) مباحث ویژه
1-3) خطاها و بایاس ها در نمونه گیری
1-1-3) خطای نمونه گیری:
2-1-3) بایاس انتخاب:
3-1-3) سایر انواع بایاس ها:
2-3) مدل ها و پارامترها
3-3) نمونه های تصادفی در مقابل نمونه های راحت:
4) اشتباهات رایج
5)خلاصه فصل
فصل 4 - فواصل اطمینان
1) مثال: بقا نوزادان نارس
2) مثال: آراء رای دهندگان
3) فرضیه ها: فاصله اطمینان یک نسبت
4) معنی واقعی اطمینان 95 % چیست؟
1-4) یک شبیه سازی
2-4) شانس 95 % چیست؟
3-4)چه چیزی فاصله اطمینان 95 % را خاص می کند؟
5) آیا واقعا رخدادی که به دنبال آن بودید را اندازه گیری نموده اید؟
6) تفسیر فاصله اطمینان در بطن کار
1-6) محاسبه براساس دانش قبلی
2-6) محاسبه برای مقایسه های متعدد
7) فاصله اطمینان در سایر انواع داده ها
1-7) فاصله اطمینان برای یک مقدار
2-7) فاصله اطمینان بقا فعلی
3-7) فاصله اطمینان یک شیب
4-7) فاصله اطمینان از میانگین
8) مباحث ویژه
1-8) فواصل اطمینان در مقابل حد اطمینان
2-8) برآورد
3-8) سطح اطمینان
4-8) آمار استنباطی در مقابل آمار توصیفی
5-8) توزیع دوجمله ای
9) اشتباهات رایج
10) پرسش و پاسخ
11) خلاصه فصل 51
فصل 5 - انواع متغیرها
1) متغیرهای پیوسته
1-1) متغیرهای فاصله ای
2-1) متغیرهای نسبی
2) متغیر رتبه ای
3) متغیر اسمی
4) پرسش و پاسخ
5) خلاصه فصل
فصل 6 - ترسیم میزان تغییر پذیری(Graphing Variability)
1) نمایش پراکندگی یا توزیع داده ها با نمودار
1-1) داده های نمونه
2-1) نمودار پراکندگی
3-1) نمودار جعبه و خط
4-1) هیستوگرام های توزیع فراوانی
2) مراقب داده های پیش پردازش شده باشید.
1-2) در مورد فیلترینیگ مقادیر غیر ممکن احتیاط کنید.
2-2) در مورد داده های اصلاح شده احتیاط کنید.
3-2) در مورد هموارسازی داده ها احتیاط کنید.
4-2) توجه کنید متغیرها ممکن است نسبت دو اندازه گیری باشند.
5-2) توجه کنید داده ها ممکن است نرمال شده باشند.
3) مباحث ویژه
1-3)خطا Error))
2-3) بایاس Bias) )
3-3) دقت Precision))
4) اشتباهات رایج:
5) پرسش و پاسخ
6) خلاصه فصل
فصل 7 - محاسبه میزان تغییرات
1) دامنه
2) صدک
3) دامنه میان چارکی
4)پنج عدد خلاصه ساز
5)انحراف استاندارد
1-5) تفسیر انحراف استاندارد(SD)
2-5) محاسبه یک انحراف استاندارد
3-5) چرا n-1 ؟ چرا n نه؟
4-5) انحراف استاندارد و حجم نمونه
5-5) اطمینان از میزان تغییرپذیری
6) مباحث ویژه
7) اشتباهات رایج
8)پرسش و پاسخ
9)خلاصه فصل
فصل 8 - توزیع گوسی
1)چگونگی توزیع گوسی
2) معنای انحراف استاندارد در توزیع گوسی (زنگی شکل)
3) واقعا شکل یک نمونه در توزیع گوسی چگونه است؟
4) چرا توزیع گوسی در تئوری های آماری محوریت دارد؟
5)مباحث ویژه
6) اشتباهات رایج
7) پرسش و پاسخ
8) خلاصه فصل
فصل 9 - توزیع نرمال لگاریتمی و میانگین هندسی
مقدمه
1) مثال: شل کننده عضلات مثانه
2) مروری بر لگاریتم
1-2) لگاریتم ها چه هستند؟
3) چرا لگاریتم ها مفید هستند؟
4) منشا توزیع لگاریتمی
5) چگونه داده های نرمال لگاریتمی را تحلیل کنیم؟
6) میانگین هندسی
7)مباحث ویژه
8) اشتباهات رایج
9) پرسش و پاسخ
10) خلاصه فصل
فصل 10 - فاصله اطمینان برای یک میانگین
1) تفسیر یک فاصله اطمینان برای یک میانگین
2) چه مقادیری فاصله اطمینان برای یک میانگین را تعیین می کنند؟
3) خطای استاندارد از میانگین
4) فرضیات: فاصله اطمینان برای یک میانگین
1-4) فرض: نمونه تصادفی( نماینده)
2-4) فرض: مشاهدات مستقل
3-4) فرض: داده صحیح
4-4) فرض: ارزیابی رویدادی که شما واقعا تمایل به بررسی آن دارید.
5-4) فرض: توزیع جامعه تقریباً گوسی است.
6-4) اگر فرضیات نقض شوند چه می شود؟
5) مباحث ویژه
6) اشتباهات رایج
7) پرسش و پاسخ
8) خلاصه فصل
فصل 11 - میله خطا
1) ظاهرمیله خطا
2) چگونگی تفسیر میله های خطا
3) کدام نوع از میله خطا را باید در نمودار به کار برد؟
1-3) هدف: نمایش پراکندگی در میان مقادیر
2-3) هدف: نشان دادن دقت محاسبه میانگین جامعه
3-3) هدف: ایجاد تبلیغات متقاعد کننده
4) چگونه انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین با حجم نمونه ارتباط دارد؟
1-4) اگر سایز نمونه را افزایش دهید، آیا انتظار می رود انحراف استاندارد بزرگتر یا کوچکتر شود و یا ثابت بماند؟
2-4) اگر سایز نمونه را افزایش دهید، آیا انتظار می رود خطای استاندارد میانگین بزرگتر یا کوچکتر شود و یا ثابت بماند؟
5) مباحث ویژه
6) اشتباهات رایج
7) پرسش و پاسخ
8) خلاصه فصل
فصل 12 - مقایسه گروه ها با فاصله اطمینان
1) استفاده از فاصله اطمینان برای مقایسه گروهها
2) مثال های فاصله اطمینان به کار برده شده برای مقایسه گروهها
3) فرضیه های فواصل اطمینان
4) اشتباهات رایج
5) پرسش و پاسخ
6) خلاصه فصل
فصل 13 - مقایسه گروه ها به وسیله p-value
1) آشنایی با p-value از طریق پرتاب سکه
1-1) تعریف فرضیه صفر:
2-1) محاسبه p-value
3-1) تفسیر p-value:
2) قانونی که فاصله اطمینان و p-value را به هم پیوند می دهد.
3) بازنگری مثال های فصل 12
4) چهار اصل مهم در p-value
1-4) حجم نمونه در هنگام تفسیر p-value مهم است.
2-4) منطق p-value عجیب به نظر می رسد، حتی عقب گرد (Backward) است.
3-4) فرض صفر به ندرت درست است.
4-4) p-valueها خیلی تکرارپذیر نیستند.
5) مباحث ویژه
6) اشتباهات رایج
اشتباه 1: تفسیر p-value به عنوان شانس اینکه بین جمعیت ها اختلاف واقعی وجود دارد.
7) پرسش و پاسخ
8) خلاصه فصل
فصل 14 - معنی داری آماری و آزمون فرض
1) آزمون فرض آماری
2) بازنگری مثال های فصل 12 و 13
3) قیاس: بیگناه دانستن تا زمان اثبات جرم
1-3) دانشمند به عنوان قاضی
2-3) دانشمند به عنوان روزنامه نگار
4) بیش از حد معنی دار بودن؟ معنی دار بودن لبه مرزی؟
1-4) P-valueهای کوچک
2-4) مرز معنی داری آماری
5) مباحث ویژه
6) انتخاب سطح معنی داری
7) اشتباهات رایج
8) پرسش و پاسخ
9) خلاصه فصل
فصل 15 - تفسیر نتیجه ای که از نظر آماری معنی دار است (یا نیست)
1) تفسیر نتایجی که " از نظر آماری معنی دار هستند"
2) تفسیر نتایجی که " از نظر آماری معنی دار نیستند"
2.1) "عدم اختلاف معنی دار" به معنی "عدم اختلاف" نیست.
2.2) مثال: گیرنده های آدرنرژیک در پلاکتها
3) پنج توضیح برای "عدم معنی داری آماری" نتایج
4) مباحث ویژه
5) اشتباهات رایج
6) پرسش و پاسخ
7) خلاصه فصل
فصل 16 - چرا خطاهای نوع اول رایج هستند؟
1) خطای نوع اول چیست؟
2) چگونه خطای نوع اول رخ می دهد؟
1-2) سطح معنی داری (آلفا)
2-2) نرخ کشف خطا
3-2) نرخ کشف خطا (FDR) و سطح معنی داری یکسان نیستند
3) احتمال پیش آزمون بر نرخ کشف خطا موثر است (بخشی از قضیه بیز)
1-3) مثال 1: احتمال پیش آزمون = 0 %
2-3) مثال 2: احتمال پیش آزمون = 10 %
3-3) مثال 3: احتمال پیش آزمون = 50 %
4-3) مثال 4: احتمال پیش آزمون = 100 %
5-3) قضیه بیز
4) تحلیل آزمایشات بالینی
5) مباحث ویژه
6) اشتباهات رایج
7) پرسش و پاسخ
8) خلاصه فصل
فصل 17 - مقایسه های چندگانه
1) چرا مقایسه های چندگانه یک مشکل است؟
2) بزرگ نمایی مشکل با انجام مقایسه های چندگانه
3) انجام مقایسه های متعدد در شرایط مختلف
1-3) زیر گروه های متعدد:
2-3) نمونه گیری متوالی (حجم نمونه های متعدد)
3-3) نقاط پایانی متعدد و گزارش نادرست نقطه پایانی اصلی
4-3) تعریف مختلف گروه ها
5-3) راه های مختلف پیش پردازش داده ها
6-3) تحلیل های متعدد
7-3) p-hacking
4) چگونه مقایسه های متعدد را تصحیح کنیم.
1-4 ) نرخ خطای خانوادگی (Family Wise Error Rate )
2-4)تصحیح بان فرونی:
3-4 ) مثال استفاده از تصحیح بان فرونی در مطالعات ارتباط مجموعه گسترده ژنومی
4-4) هزینه تصحیح مقایسه های چندگانه
5) مباحث ویژه
6) اشتباهات رایج
7) پرسش و پاسخ
8) خلاصه فصل
فصل 18 - توان آماری و حجم نمونه
1) تعیین حجم نمونه به صورت متوالی منجر به منحرف شدن نتایج می شود.
2) شما اول باید به چهارسوال پاسخ دهید.
3) تفسیر وضعیت اندازه نمونه
4) محاسبه یا مذاکره؟
5) مقایسه ای برای درک توان آماری
6) حجم نمونه و حاشیه خطا از فاصله اطمینان
7) مباحث ویژه
8) اشتباهات رایج:
9) پرسش و پاسخ
10) خلاصه فصل
فصل 19 - آزمون های آماری رایج
1) فرضیه های مشترک در تمام آزمون های آماری استاندارد
1-2) آزمون های پارامتری در مقابل آزمون های ناپارامتری
2-2) آزمون های زوجی در مقابل آزمون های غیرزوجی
3) مقایسه یک متغیر پیوسته اندازه گیری شده در سه گروه یا بیشتر
4) مقایسه یک متغیر دودویی ارزیابی شده در دو گروه
5)مقایسه منحنی های بقا
6) مباحث ویژه
7) خلاصه فصل
فصل 20 - آزمون نرمال Error! Bookmark not defined.
1)آزمون نرمال
2)معایب آزمون های نرمال
1-2) توزیع گوسی ایده آل دست نیافتنی است.
2-2) آزمون های نرمال سوال اشتباه مطرح می کنند.
3) راه کارهای جایگزین فرض توزیع گوسی
4) مباحث ویژه
5) اشتباهات رایج
6) پرسش و پاسخ
7) خلاصه فصل
فصل21 - نقاط پرت
1) چگونه داده های پرت رخ می دهند؟
2) لزوم بررسی داده های پرت
3) پنج سوالی که قبل از بررسی نقاط پرت پرسیده می شود.
4) سوالی که آزمون داده پرت پاسخ می دهد.
5) آیا حذف داده های پرت مجاز است؟
6) مباحث ویژه
7) اشتباهات رایج
8) پرسش و پاسخ
9)خلاصه فصل
فصل22 - همبستگی
1) معرفی ضریب همبستگی
1-1) مثال: چربیها و حساسیت به انسولین
2) ضریب همبستگی
3) فاصله اطمینان ضریب همبستگی
4) r2
5) p-value
6) ضریب ناپارامتری
7) فرضیات همبستگی
8) مباحث ویژه
9) اشتباهات رایج
10) پرسش و پاسخ
11) خلاصه فصل
فصل 23 - رگرسیون خطی
1) اهداف رگرسیون خطی
2) نتایج رگرسیون خطی
1-2) شیب و فاصله اطمینانش
2-2) عدد ثابت
3-2) نتایج گرافیکی
4-2) R2
5-2) p-value
3) فرضیات: رگرسیون خطی
4) مقایسه رگرسیون خطی و همبستگی
4) مباحث ویژه
5) اشتباهات رایج
6) پرسش و پاسخ
7) خلاصه فصل
فصل 24 - رگرسیون غیر خطی، چندگانه و لجستیگ
1) رگرسیون غیر خطی
2) رگرسیون لجستیک و چندگانه
1-2) نیاز به رگرسیون با چند متغیر مستقل
2-2) تفسیر نتایج رگرسیون چندگانه و رگرسیون لجستیک
3) مباحث ویژه
4) اشتباهات رایج
5) پرسش و پاسخ
6) خلاصه فصل
فصل 25 - پیشگیری از اشتباهات رایج هنگام تفسیر آمارهای منتشر شده
1) اشتباه: عدم تشخیص خطای نشر
2) اشتباه: آزمون، فرضیه هایی که براساس داده ها پیشنهاد شده اند.
3) اشتباه: نتیجه گیری علت و معلولی وقتی داده ها فقط همبستگی را نشان می دهند.
4) اشتباه: مطالعاتی که متغیرهای جایگزین را تفسیر می کنند.
5) اشتباه: تفسیر بیش از حد داده های یک مطالعه مشاهده ای
6) اشتباه: توجه بیش از اندازه به رگرسیون به میانگین

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات