1 / 3

خلاصه اثر

تحقیق و پژوهش در زمینة علوم انسانی، به ویژه علوم قرآنی، حقوق، کلام و فلسفه، چه به صورت فردی و چه گروهی، با اهدافی خاص در جهان صورت می گیرد. بخش عمده ای از این پژوهشها به محو ادیان الهی و زدودن آثار آنها از اندیشة آدمیان و رواج فرهنگ سکولار و در یک کلام، جدایی انسان از خدا اختصاص یافته است. این نوع پژوهشها عمدتاً به صورت طرح شبهات و موضوعاتی مانند سازگاری دین با عقل، نسبت خداوند با شرور، نسبیت معرفت، شکاکیت، کثرت گرایی دینی و اخلاقی و... در زمینة کلام و فلسفه، و به شکل مکتبها و مدلهای گوناگونی چون لیبرالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم، کاپیتالیسم، آنارشیسم و... در عرصة سیاست و اقتصاد، و در قالب دفاع از حقوق طبیعی، حقوق بشر، کامن لا و... در گسترة حقوق، برای تأمین اهداف دستة خاصی از افراد پدید آمده است...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 470

نظرات