1 / 3

دانلود کتاب فلسفه دین

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 470
3,200 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

تحقیق و پژوهش در زمینة علوم انسانی، به ویژه علوم قرآنی، حقوق، کلام و فلسفه، چه به صورت فردی و چه گروهی، با اهدافی خاص در جهان صورت می گیرد. بخش عمده ای از این پژوهشها به محو ادیان الهی و زدودن آثار آنها از اندیشة آدمیان و رواج فرهنگ سکولار و در یک کلام، جدایی انسان از خدا اختصاص یافته است. این نوع پژوهشها عمدتاً به صورت طرح شبهات و موضوعاتی مانند سازگاری دین با عقل، نسبت خداوند با شرور، نسبیت معرفت، شکاکیت، کثرت گرایی دینی و اخلاقی و... در زمینة کلام و فلسفه، و به شکل مکتبها و مدلهای گوناگونی چون لیبرالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم، کاپیتالیسم، آنارشیسم و... در عرصة سیاست و اقتصاد، و در قالب دفاع از حقوق طبیعی، حقوق بشر، کامن لا و... در گسترة حقوق، برای تأمین اهداف دستة خاصی از افراد پدید آمده است...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 470

فهرست

سخن ناشر
فلسفة دین
مقدمه
اعتقاد گزاره ای
اعتقاد نگرشی
گوهر ایمان
تفکیک دین از آگاهی مطلق و فراگیر
رابطة فلسفة دین با فلسفه و دین
رهیافت فلسفه نسبت به دین
رابطة فلسفة دین با دین جزم گرا
حوزة توانایی عقل
پیشگفتار
ارائة دانسته ها
ارزیابی استدلالها
بازتاب تجربه ها
خلاصه
مقدمه
فلسفه
فلسفه چیست؟
عین گرایی
دین
دین چیست؟
تعریف دین
تعریف دیگر
فلسفة دین
فلسفة دین چیست؟
بخش اول
فصل اول:چه نوع دینهایی وجود دارد؟
یکتاپرستی
مسیحیت
انتقال
تناسخ و کارما
ادویتا ودانتا
جِینیسم
بودیسم
بودیسم تراوادایی
مقایسه
معیار مورد استفاده
فصل دوم:مفاهیم توحیدی واقعیت نهایی
توحید فلسفی عام
آیین توحیدی یونان
یکتاپرستی سامی
آیین توحیدی هندو
ایده های توحیدی و ایده های الحادی
روشی متفاوت در باب تفکیک ایده های توحیدی
اصل NN (بالضروره، بالضروره است)
بررسی انواع ایده های توحیدی و الحادی
پاره ای از نظریه ها راجع به توحید و واقعیت غیر نهایی
فصل سوم:مفاهیم غیر توحیدی1 واقعیت نهایی
هندوئیسم، جِینیسم و بودیسم
هندوئیسم ادویتا ودانتا
تحلیلی برای دو نظریه
نظریه ای علّی از تحلیل ادراک
اصالت تحویل و ایدة نفی پدیده های ذهنی
جِینیسم و بودیسم
بودیسم و اشخاص:اشخاص به عنوان مجموعه ها
بازنگری، مقایسه وتقابل
1:تناسخ و کارما
2:تحول
3:بساطت
تفاوت اساسی عقیدة جِینی و بودایی در مورد افراد
اهمیت این تحلیلها در خصوص افراد
پاره ای از نتیجه ها
1:فعل
2:خاطره
نتیجه گیری
فصل چهارم:اهمیت آموزه و تمایز سنتهای دینی
آموزه
توافق بر اهمیت آموزه
حقانیت دعاوی
این همانی
دو نوع این همانی:این همانی محتوایی و این همانی کارکردی
معیار های ضعیف این همانی:ابهام، عمومیت و نتایج جزئی
معیارهای قوی این همانی:شفافیت، دقت، و نظریه ای جذاب
برخی موضوعات مشترک
دو نوع آموزه:متافیزیکی (جهان و انسان) و اخلاقی
برخی از انواع ادعاهای فیزیکی
برخی اصول اخلاقی
کثرت
حقیقت روشن تنوع کارکردی سنتهای خوب
تنوع آموزه ای و کارکردی سنتهای دینی
بخش دوم
فصل اول:ایمان و عقل
باورهای دینی و ایمان
آکویناس:دیدگاهی سنتی
جیمز:دیدگاهی رادیکال
کشتی دار کلیفورد: «اخلاقِ باور»
گسترة موافقت جیمز
اعتقاد دینی:موردی خاص
تعریفهای ضروری
فرضیة دینی ویلیام جیمز
غیر قابل داوری بودن به لحاظ عقلی
انتخابی واقعی
دفاع جیمز از اعتقاد احساسی
باورهای دینی و دلیل
فصل دوم:مقدمه ای بر ایمان و عقل
جبر چیست؟
مقدمات کار اختیاری
راه حل توماس آکویناس
نقد و بررسی
دیدگاه کلیفورد
نقد و بررسی
ویلیام جیمز
استدلال جیمز
نقد و بررسی
عیار نقد
فصل سوم:عقل و ایمان
ایمان
شناخت
علم گرایی
باور و معرفت: دینی و غیردینی
گزاره ها
ضرورت، باور استلزامی و امکان
احتمال
جایگاه معرفتیِ اعتقاد دینی
بنیادگرایی واقعی
دعاوی دینی
ایدة تأیید پذیری و ایدة ابطال پذیری
نگاهی گذرا به فلسفة علم
اشاره ای گذرا به نظریة تأییدپذیری
نظریة ابطال پذیری
شیوه های ابطال شدن
استدلالهای توحیدی و قدرت تبیینی
عقلانیت ناقص و عقلانیت کامل
عقلانیت و قدرت تبیینی
ایمان و سرزنش
فصل چهارم:عقل و اعتقاد
چکیده
[رابطة ایمان و عقل]
[اقسام عقل]
فصل پنجم:عقلانیت و اعتقاد دینی
نقد دلیل گرایان
مبناگرایی سنتی
آیا اعتقاد به خدا [از گزاره های] واقعاً پایه به شمار می آید؟
فصل ششم:دین و اخلاق
ارزشهای دینی و ارزشهای اخلاقی
سنتهای غیر توحیدی
سنتهای توحیدی
دیدگاههای جبرگرایانه
جبرگرایی: جبرگرایی مبتنی برضرورت منطقی
جبرگرایی غیر مبتنی برضرورت منطقی
سازگارگرایی و ناسازگارگرایی
اختیارگرایی
ارتباط بین دیدگاهها
جبرگرایی و اختیارگرایی توحیدی
استدلالی علیه سازگارگرایی
تبیین و جبرگرایی
اصل کنترل
امکان
سازگارگرایی و اعمال در مقابل غیر اعمال
اختیار سازگارگرایانه
محدودیتها
روایت اثباتی
روایت سلبی
اصل احتمالات جایگزین
مثالهای نقضی ادعاشده برای اصل احتمالات جایگزین
پاسخ به ایرادها
پاسخی سازگارگرایانه
عمل، عدم سببیت افعال
تصویر کامل تر مثال نقضها
جبرگرایی توحیدی
جبرگرایی غیر توحیدی، تحلیلی متفاوت ارائه می دهد
پیشنهادی میان فرهنگی در پرانتز
علم پیشین الهی و اختیار بشر
اظهارنظرها در مورد این استدلال
گزارة «آنچه را سالی فردا انجام خواهد داد، خدا امروز می داند» را چگونه نباید فهمید؟
حقیقت و آینده
استدلالی دربارة مقدمة 1
فصل هفتم:درآمدی بر دین، اخلاق، ایمان و عقل
1:همانندی خدا و انسان
2:امتناع همانندی همه جانبه
3:آفرینش انسان
الف):آفرینش به معنای خلق عرفی و صنع
ب):آفرینش به معنای صدور
ج):آفرینش به معنای فیضان
د):آفرینش به معنای ظهور و تجلی
4:حوزة اخلاق
5: اقسام صفات انسان
6: رابطه صدق و وجود خدا
7:نسبت صفات خدا و انسان
8:خوبی مطلق و نسبی
9:نسبت فعل به فاعل حقیقی
10:انواع ضرورت
11:تناسب اخلاق با توحید
12:اختیار و مقدمات آن
بخش سوم
فصل اول:کثرت گرایی دینی
محتوای کثرت گرایی دینی
برخی از پیامدهای کثرت گرایی مرتبط با دین
بحث انتقادی نخست
مفاهیم انسانی
اهمیّت تبیین کثرت گرایانه برای کثرت گرایی دینی
بحث انتقادی دوم
موجودات به غایت نامتعین
بحث انتقادی سوم
فصل دوم:«کثرت گرایی دینی» در بوتة نقد
خلاصه
فصل سوم کثرت ادیان
انحصارگرایی
شمول گرایی
تکثرگرایی
فصل چهارم:نقدی بر کثرت ادیان
صدق و کذب ادیان
داوری دربارة حقانیت ادیان
انواع دین
دین و معرفت دینی
موضوع کثرت گرایی
نقد انحصارگرایی
عیار نقد
شمول گرایی
عیار نقد
کثرت گرایی
نقد کثرت گرایی
فصل پنجم:تکثر ادیان
نسبی گرایی
کاهش ارزش حقیقت و اعتقاد گزاره ای
کثرت گرایی دینی
عدم شناخت حقیقی واقعیت
آیا سنتهای بزرگ به یک اندازه نجات بخش هستند؟
آیا کثرت گرایی فقط یک فرضیة دینی دیگر به شمار می آید؟
نتیجه گیری
وحی و نظامهای دینی رقیب
نتیجه گیری
فصل ششم:نقد و بررسی تکثر ادیان، اثر وین رایت
ادعاهای کثرت گرایی
نقد و بررسی
1:داوری درباره مدعیات ادیان
2:آگاهی از دقتهای عقلی و معنوی هر دینی، مانع از ردّ آن می گردد
3:حذف نظام عقیدتی جانشین، ناشدنی است
4:ارزیابی جهان بینی، معیار عینی مستقلی ندارد
5:برخی از سنتهای دینی به خاطر انکار اصول منطقی، نقدپذیر نیستند
6: تفاوت ملاکهای عقلانی ادیان
7:مشترک نبودن معیار ارزیابی جهان بینیها، بر فرض اشتراک ملاک عقلانیت
9:لزوم جانشینی وثاقت شخصی به جای صدق گزاره ای
10:تساوی تقریبی منطقی، ثمربخش و روشنگرانه بودن ادیان بزرگ جهان
11:همة ادیان، تعبیرهایی مختلف از یک واقعیت فی نفسه
12:نادرستیِ جانشینیِ یک دین به جای دین دیگر
13:کنار گذاشتن برخی از عقاید دینی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات