1 / 3

دانلود کتاب قرآن و زیبایی شناسی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 381
2,600 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب حاضر دفتر نخست از سلسله مباحث زیبایی‌شناسی قرآن است که در آن به تعریف زیبایی‌شناسی و پیشینة آن و نیز دیدگاه‌های زیباشناسان و مکتب‌های مختلف زیبایی‌شناسی (توماس آکونیاس، کانت، پراگماتیسم، پسامدرنیسم و...) پرداخته شده است. در ادامه پنج واژة زیبایی، شکوهمندی، زشتی، هنر و زیبایی‌شناسی شرح و در ذیل هر یک موضوع‌های مربوط به آن مطالعه گردیده است. همچنین در کتاب با ارائة مقدمه‌ای دربارة رابطة قرآن کریم و زیبایی‌شناسی به واژه‌شناسی زیبایی در قرآن کریم که بیش از دَه واژه را در بر گرفته، پرداخته شده و ضمن اشاره به پدیده‌های زیبایی‌شناختی، زیبایی‌های انسان، طبیعت، بهشت و... بررسی شده است. در پایان ابزارهای زیباسازی و نشانه‌های زیبایی بحث و مهم‌ترین آثار مکتوب دربارة زیبایی‌شناسی قرآن معرفی شده است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 381

فهرست

سخن ناشر
مقدمه
فصل 1:دانش زیبایی شناسی و گذری بر پیشینه و نگره های آن
دانش زیبایی شناسی
پیشینة زیبایی شناسی و نگره های آن
1.زیبایی شناسی در یونان باستان
الف: پیش از افلاطون
ب: زیبایی و هنر نزد افلاطون
ج: زیبایی و هنر نزد ارسطو
د: زیبایی نزد فلوطین
2.زیبایی شناسی در قرون وسطا
3.قرن هجدهم و آغاز زیبایی شناسی نوین
4.تجربه گرایی
5 .کانت
6 .هگل
7.جنبش زیبایی گرایی
8 .صورت گرایی
9.عمل گرایی
10.بیانگری
11.پسامدرنیسم
پسامدرنیسم و فلسفۀ هنر
بحث بر سر تفسیر و ارزیابی
زیبایی شناسی از منظر اسلام و اندیشمندان مسلمان
تردیدهایی در باب وجود زیبایی شناسی اسلامی و پاسخ آن
سنجش میان زیبایی شناسی قرآن و دانش زیبایی شناسی
فصل دوم:مفهوم ها و موضوع های زیبایی شناسی
1.چیستیِ زیبایی
2.واژگانِ هم حوزه با زیبایی
3.سنجش زیبایی با مفهوم های نزدیک به آن
الف: زیبایی و حقیقت
ب: زیبایی و خوبی
ج.زیبایی و لذّت
د :زیبایی و سودمندی
4 .انواع زیبایی
5.اصول و نشانه های زیبایی
وحدت در کثرت
الف .هماهنگی اجزا
ب .تناسب
ج .توازن
د .تحول وسیر تدریجی
هـ .تکرار
و .تقویت و تمرکز
ز .تضاد
بیان ها و نقدهایی چند دربارۀ نشانه های زیبایی
6 .عینی یا ذهنی بودن زیبایی
7.عوامل اثرگذار در حکم به زیبایی
8 .تجربة زیبایی شناختی
9.نگرش زیبایی شناختی
والایی و شکوهمندی
زشتی
هنر
1.چیستی هنر
2.طبقه بندی هنرها وسلسله مراتب آنها
3. هدف ها و کارکردهای هنر
الف.نظریه های لذّت پرستانۀ هنر
ب.هنر، وسیلۀ درکِ حقیقت یا معرفت
ج.هنر، وسیلۀ بهبود اخلاق
4.دین و هنر
فصل سوم:مفهوم ها و نگره های زیبایی شناختی در قرآن
رابطة قرآن کریم و زیبایی شناسی
واژه شناسی زیبایی در قرآن کریم
1.جمال
2.حُسن
3.زینت
4.حلیه
5 .بهجت و نضرت
6 .زخرف
7.تسویل
8 .حبک
9.تبرّج
10.اعجاب
11.طیّب
تفاوت میان واژگان زیبایی در قرآن
پدیده های زیبایی شناختی در قرآن
1.زیبایی انسان
2.زیبایی های طبیعت
3.زیبایی حیوانات
4.زیبایی آسمان
5.رنگ ها و نور
6.زیبایی های بهشتی
7.زیبایی های معنوی و اخلاقی
8 .زیبایی های هنری در قرآن کریم
آثار باشکوه تاریخی در قرآن کریم
الف.بناهای سنگی قوم عاد
ب.بناهای سلیمان
ج.سدّ مأرب
د.سدّ ذوالقرنین
ابزارهای زیبا سازی
نشانه های زیبایی از منظر قرآن کریم
1.تناسب و توازن
2.چینش منظم
3.تنوّع و تضاد
4پیراستگی از عیب ها
خداوند، سر چشمة همة زیبایی ها
حُسن آفرینش و مقصود بودن زیبایی در آن
زیبایی دوستی در اسلام
عینی یا ذهنی بودن زیبایی از دیدگاه قرآن
کارکرد های زیبایی از نگاه قرآن
الف.کارکرد اعتقادی زیبایی
ب.زیبایی صحنه آزمون انسان
بازتابِ زر و زیور های دنیوی در نفْس انسان
الف.آثار مثبت زیبایی
ب.آثار منفی زیبایی
زینت های پوشالی و شیطانی
فصل چهارم زیبا شناسی قرآن
قرآن، زیباترین و هنری ترین سخن
زیبایی های قرآن
1.زیبایی های معنایی
2.زیبایی های بیانی
نگاهی زیباشناسانه به آیه هایی از قرآن مجید
والایی وشکوهمندی قرآن
پیشینة زیبایی شناسی قرآن
1.آثار ادبی ـ قرآنی
2.اعجاز قرآن
3.زیباشناسی اسلوب ها و اجزای بیانی قرآن
4.زیبایی و هنر در قرآن
5.تفسیرهای زیبا شناسانة قرآن
زیباشناسی سخن اهل بیت(ع)
چکیده و نتیجة آنچه در کتاب گذشت
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات