1 / 3

مصرف صحیح از نگاه اسلام

موضوعات


دانلود کتاب مصرف صحیح از نگاه اسلام

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 336
2,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

مصرف، از نظر اقتصادی و آثاری که بر دیگر عرصه های زندگی فردی و اجتماعی به جای می نهد، اهمیت به سزایی دارد. از نظر اقتصادی، مصرف، با اینکه هدف نهایی از تولید و توزیع است، یکی از عوامل مؤثر بر آن نیز می باشد. از این رو اقتصاددانان، اصلی را با نام «حاکمیت مصرف کننده» پی ریخته اند که بر اساس آن، مصرف کننده به تولیدات و چگونگی توزیع شکل می دهد.

بنابراین، مصرف، فقط تابعی از تولید و توزیع نیست، بلکه از جهتی، تولید و توزیع هم تابع مصرف است. به سخن دقیق تر، مصرف هم علّت غایی تولید و توزیع است و هم علّت صوری آن دو. بنابراین الگوی مصرف در جامعه و هرگونه تغییر در چند و چون آن تأثیری فراوان بر دیگر فعالیت های اقتصادی خواهد داشت.

تأثیر الگوی مصرف فرد و جامعه بر دیگر عرصه های زندگی و نقش آن در جهت دهی اهداف، سیاست گذاری ها و فعالیت ها، و نیز آثار آن بر جسم و جان آدمی بی نیاز از شرح و تفصیل است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 336

کنگره : BP250/35‏‫‬‭/م6 1391

دیویی : 297/63

کتابشناسی ملی : 3050298

شابک : 978-964-7673-96-9

سال نشر : 1391

فهرست

سخن ناشر
فصل اوّل: جایگاه مصرف در نگاه دینی
گفتار اول: مفهوم مصرف
گفتار دوم: جایگاه مصرف در نگاه دینی
گفتار سوم: اهداف و انگیزه های مصرف
گفتار چهارم: رفتارها، برخاسته از باورها
گفتار پنجم: تلاش برای سازگاری رفتارها و باورها
گفتار ششم: ضرورت دستیابی به الگوی زندگی
گفتار هفتم: مصرف گرایی، الگوی زندگی در عصر حاضر
گفتار هشتم: آموزه های اصیل دینی، تنها راه بازگشت به الگوی مصرف صحیح
فصل دوم: مبانی جهان بینی و انسان شناختی الگوی مصرف
گفتار اول: رابطة خداوند با جهان و انسان
گفتار دوم: مبانی انسان شناختی
الف- جانشینی خدا
ب- هدف داری
ج- مسئولیت
د- هویت فردی ـ اجتماعی
ه - باور به معاد و زندگی جاوید
و- دو بعدی بودن
فصل سوم: اصول و شاخصه های مصرف صحیح
گفتار اول: الگوی مصرف عمومی و اصول آن
الف- اصل نیاز
1- مفهوم شناسی نیاز
دیدگاه فقیهان
2- سطوح مختلف در تأمین نیازهای مادّی
یک- اضطرار
دو- عسر و حرج (ضیق)
سه- مسکنت و فقر
چهار- سطح عمومی (معروف)
پنج- توسعه و رفاه
شش- اسراف
3- سطح مطلوب تأمین نیازها
یک- عدم مطلوبیت اکتفا به حدّاقل
آثار و پیامدهای تفریط در مصرف
دو- نرسیدن به حدّ اسراف و اتراف
سه- تعیین سطح مطلوب مصرف و نقش عرف
چهار- مسئلة «شأن» و تحلیل صحیح آن
پنج- شأن از دیدگاه فقیهان
بررسی سخنان فقیهان
شش- نیازهای معنوی (عبادی)
هفت- نفی نیازهای کاذب
ب- توجه به اولویت ها
ج- اصل تقدیر معیشت
1- توجه به نیازمندی های جسمی و روحی و اولویت بندی آن
2- تناسب درآمد با هزینه ها
3- شرایط اقتصادی جامعه و عموم مردم
د- اصل میانه روی
1- جایگاه اعتدال در مصرف
2- معیارهای اعتدال
یک- «نیاز» آدمی به امکانات مادّی و کالاهای مصرفی
دو- شرایط زمان
3- گسترة اعتدال در مصرف
یک- میانه روی در خوراک
دو- میانه روی در وسایل زندگی
سه- میانه روی در ساخت مسکن
چهار- میانه روی در خرید مرکب (وسیلة نقلیه)
پنج- میانه روی در هزینه های ازدواج
4- آثار مثبت اعتدال
یک- آثار اقتصادی
دو- سلامت جسم و جان
سه- زمینه سازی برای فعالیت های معنوی
چهار- محبوبیت الهی
پنج- پاسخ به یک پرسش
ه - اکتفا به حداقل ها در زمان ناداری
و- اصل الگوناپذیری از بیگانگان
1- پیامدها
2- معیار بیگانه بودن کالاهای مصرفی
ز- اصل الگوناپذیری از مترفان و مسرفان
1- پیامدهای همنشینی با مترفان
2- راهکارها
ح- ممنوعیت مصرف به هدف خودنمایی و فخرفروشی
ط- اصل ساده زیستی
1- مطلوبیت زهد، تحلیل مفهوم و بیان کارایی آن
2- مطلوبیت قناعت، تحلیل مفهوم و بیان کارایی آن
3- کم خرج بودن و سبک باری
4- سیرة عملی اولیای خدا
5-مرز ساده زیستی
6- مفهوم صحیح ساده زیستی
7- رابطه ساده زیستی با گشاده دستی و رفاه اقتصادی
8- آثار مثبت ساده زیستی
9- راهکارهای ایجاد روحیة ساده زیستی
ی- همدردی در تنگناهای اقتصادی
شکوهمندی ایثار و رابطة آن با اعتدال
ک- انفاق از مازاد درآمد
ل- توجه به متغیّرها (سنّ، جسم، جغرافیا و---)
1- سنّ و سال
2- فصول مختلف، مناطق جغرافیایی، آب و هوا
3- داخل و بیرون خانه (حریم خصوصی و عمومی)
4- زمان های ویژه
م- پرهیز از مصارف ممنوع
گفتار دوم: الگوهای مصرفی ویژه و اصول آن
الف- الگوی مصرف ویژه حاکمان
ب- الگوی مصرف از اموال عمومی و بیت المال
1- نهایت صرفه جویی و سخت گیری
2- ممنوعیت استفاده شخصی
3- جلوگیری از سوء استفادة فرزندان و نزدیکان
4- پرهیز از بخشش بی حساب بیت المال
فصل چهارم: تعیین الگوی مصرف صحیح
گفتار اول: تغذیه
الف- پرهیز از خوراکی های ممنوع
1- مشروبات الکلی و شراب
2- مردار، خون، گوشت خوک و ذبحی که نام خدا برآن برده نشده
یک- زیان های خوردن مُردار
دو- زیان های خوردن خون
سه- زیان های گوشت خوک
اول: زیان های بهداشتی و بیماری ها
دوم: آثار سوء روانی، معنوی و اخلاقی
3- حیوانات حرام گوشت
4- مال غصبی
5- مصرف مواد زیان بار
6- محدودیت های زمانی و مکانی
ب- تنوع در تغذیه
ج- نقش زمان و شرایط محیطی در نوع تغذیه
د- مقدار تغذیه
اهمیت صبحانه و شام
ه - کیفیت تغذیه
1- مرغوبیت مواد مصرفی
2- پرهیز از افراط، اتراف و اسراف
3- اکتفا به حداقل ها در شرایط خاص
4- پذیرایی آبرومندانه و غیرمتکلّفانه از میهمان
گفتار دوم: پوشاک
الف- تعداد لباس
ب- کیفیت پوشاک
ج- مُد لباس
د- رنگ پوشش
1- در حال عادی
2- در شرایط خاص
یک- در عزاداری ها
دو- پوشش بانوان در مقابل نامحرم
ه -پوشش بانوان
1- موضوع چادر
2- رنگ پوشش بانوان
و- لباس های ممنوع
1- لباس شهرت
2- لباس ویژة مردان برای زنان و برعکس
3- لباس زربافت و ابریشم خالص برای مردان
4- پوشیدن لباس برای فخرفروشی
گفتار سوم: هزینه های ازدواج و خانواده
الف- هزینه های زندگی همسر و فرزندان
ب- مهر
1- محاسبة قدرت خرید مهرالسنه در عصر حاضر
2- هدیة ازدواج
ج- مراسم و جشن ازدواج
گفتار چهارم: مسکن
الف- کیفیت ساختمان
ب- بلندی ساختمان
ج- ولیمه مسکن
د- ویژگی های مسکن مطلوب
گفتار پنجم: وسیله نقلیه
گفتار ششم: آرایش و زیبایی
الف- برای خانم ها
ب- افراد متأهل
ج- در برابر جمع
د- در برابر دشمن
ه - در مناسبت های ویژه
و- در مسجد و هنگام عبادت
ز- حدود آرایش
1- آرایش خانم در برابر نامحرم
2- خرید و مصرف لوازم آرایشی
3- زینت و فخرفروشی
4- زینت ممنوع برای مردان
5- نامطلوب بودن آرایش در زمان مصیبت
6- هزینه نمودن برای لوازم آرایشی
گفتار هفتم: حامل های انرژی
الف- پرهیز از مصرف بی رویه
تأمل در دو استثنا
ب- مطلوبیت مصرف به مقدار نیاز و پرهیز از تفریط
گفتار هشتم: مصارف بهداشتی و درمانی
الف- اصل اوّل: پیشگیری مقدم بر درمان است
1- تأکید بر تمیزی و نظافت
2- استحمام
3- زدودن موهای زائد بدن
4- پاکیزه نگاه داشتن محیط
5- مسواک زدن
ب- اصل دوم: درمان با داروی کمتر
گفتار نهم: مصارف عبادی و اخلاقی
الف- وضو و غسل
ب- حج و زیارت
ج- انفاق در راه خدا و وقف
پاسخ به یک پرسش
د- اطعام و میهمانی دادن
1- پذیرایی مناسب و به دور از تکلف
2- پذیرایی از صاحبان عزا
گفتار دهم: مصارف تفریحی
الف- نکوهش لهو، لغو و لعب و رابطه آن با تفریحات سالم
ب- نمونه هایی از تفریحات سالم
1- تفرّج و گشت و گذار
2- ورزش های سالم
3- مسافرت
گفتار یازدهم: پس انداز و سرمایه گذاری
الف- ممنوعیت راکدگذاری سرمایه
ب- سرمایه گذاری در معاملات سودآور
ج- تقسیم سرمایه
فصل پنجم: آسیب شناسی مصرف
گفتار اول: کالاها و خدمات ممنوع
گفتار دوم: نفی اسراف و تبذیر
الف- مفهوم اسراف و تبذیر و تفاوت آن دو
ب- معیارهای تشخیص اسراف و تبذیر
یک- ملاک شرعی
دو- ملاک عرفی
نسبی بودن اسراف
ج- گناه سنگین اسراف و تبذیر
د- ضامن بودن اسراف کار
ه - گسترة اسراف و تبذیر
1- اسراف در آب
2- اسراف در خوردنی ها و آشامیدنی ها
اسراف در نان
3- اسراف در لباس
4- اسراف در مسکن و احداث بنا
5- اسراف در وسائل زندگی
بازیافت
6- اسراف در وسایل نقلیه
7- اسراف در هزینه های ازدواج
8- اسراف در حامل های انرژی
نفت و گاز، سرمایه های ملّی
9- اسراف در برگزاری مجالس و محافل
10- اسراف در خرید و مصرف لوازم آرایشی
11- اسراف در تفریحات و سرگرمی ها
12- اسراف در اموال عمومی و بیت المال
13- استفادة نادرست از زمان
آیا ممنوعیت اسراف استثناپذیر است؟
اول: صرف مال در کارهای خیر
جمع بندی
دوم: اسراف در طعام، بوی خوش، حج و عمره و---
بررسی سندی
بررسی محتوایی
و- زمینه ها و عوامل اسراف و تبذیر
1- ناآگاهی
2- هواپرستی
3- ثروت اندوزی و رفاه زدگی
4- رذیلت های اخلاقی
5- الگوپذیری از مسرفان
6- تولید و عرضة نادرست کالا
7- وسواس
ز- آسیب شناسی اسراف و تبذیر
1- نابودی سرمایه ها
2- تضییع حقوق دیگران
3- مفاسد اخلاقی و رفتاری
4- سقوط معنوی
ح- درمان شناسی اسراف و تبذیر
1- تقویت باورها
2- تثبیت ارزش های اخلاقی
3- افزایش آگاهی های عمومی
4- نظارت همگانی
5- تربیت خانوادگی
گفتار سوم: اتراف (رفاه زدگی و مصرف گرایی)
الف- مفهوم شناسی اتراف
ب- ویژگی های مترفان
1- حق انکاری و مقابله با پیامبران و مصلحان اجتماعی
2- اسراف، غصب و تضییع حقوق
3- مصرف نمادین، خودنمایی و فخرفروشی
4- بی توجهی به محرومان و خودداری از مشارکت در کارهای خیر
ج- عوامل اتراف
د- آسیب شناسی اتراف
1- زیان اقتصادی
2- فساد اخلاقی و رفتاری
3- نابودی تمدن ها و فرهنگ ها
4- فرجام اخروی
ه - درمان شناسی اتراف
1- تقویت باورهای ایمانی و ارزش های اخلاقی
2- برقراری عدالت اجتماعی
3- دوری خواص از اتراف
کتا بنامه
الف- کتاب ها
ب- مجلات و پایان نامه ها
ج- نرم افزارها

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات