1 / 3

جهاد اقتصادی

تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

موضوعات


خرید کتاب جهاد اقتصادی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 248
1,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

اقتصاد، اساسی ترین محوری است که دشمن از سال های آغازین انقلاب اسلامی، تهاجم به آن را در دستور کار قرار داده است. استکبار جهانی به ویژه در سال های اخیر بسیار کوشید تا با تمام توان خود، ضربه نهایی را به اقتصاد ایران وارد و نظام اسلامی را سرگون کند.

در این میان، آنچه دشمن را در حسرت رسیدن به هدف های شومش باقی می گذارد، آگاهی مردم به پشتوانه یاری خداوند و ...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 248

کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭HC۴۷۳‏‫‭/‮الف‬۶ج۹ ۱۳۹۱

دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۳۴۰/۹۵۵

کتابشناسی ملی : 2963092

شابک : ‭978-964-7673-93-8

سال نشر : 1391

فهرست

فهرست تفصیلی
پیشگفتار
بخش اوّل: مبانی و هدفها
فصل 1: واکاوی ریشه های پیام جهاد اقتصادی
1. امتیازخواهی و افزون طلبی
2. تحجرگرایی مذهبی و جزم اندیشی روشنفکری
3. کلان نگری بلند پروازانه و تک بُعدی
4. جناح بندی، حزب بازی و سیاسی کاری
5. موج گرایی و بی هویتی
فصل 2: شاکله شناسی جهاد اقتصادی و هدفهای اصولی آن
مفهوم جهاد اقتصادی
تفاوت جهاد اقتصادی و تلاش اقتصادی
هدفهای اصولی نظام اسلامی
1. فقر و محرومیت زدایی
2. دستیابی به عدالت اجتماعی
3. رفاه اجتماعی، تکافل اجتماعی
4. زمینه سازی برای رشد علمی
5. نیل به رشد معنوی
علل اصلی فقر و محرومیت
1. حق گریزی
2. دنیا گرایی
3. افزون طلبی زمامداران
4. نبود تقوای مالی، امانتداری و همسویی با رهبری
راه حلهای فقر و محرومیت زدایی
ضرورت تحکیم ساختار اقتصادی
فصل 3: جامع نگری در جهاد اقتصادی
پیامد اصلاحات تک بُعدی
همپایی توسعه اقتصادی با عدالت اجتماعی
زیانهای ناهمپایی عدالت اجتماعی با توسعه اقتصادی
فرار سرمایه ها
ناامنی و افزایش هزینه های اجتماعی
نقش مسئولان در تحقق عدالت اجتماعی
فصل 4: مبانی جهاد اقتصادی: توسعه روئیده در بستر دین و ارزشهای دین
الف) جهان اسلام و توسعه نیافتگی
نگاهی تاریخی
تعریف توسعه و توسعه نیافتگی
نگاهی کلی به آراء و نظریات درباره رابطه اسلام با توسعه
نقش اسلام در توسعه و تمدن جهان
تأثیر اسلام در توسعه و پیشرفت تجارت
ب) مبانی توسعه روئیده بر بستر دین (بر مبنای اندیشه شهید مطهری)
مبانی توسعه
مفهوم توسعه در نگاه اندیشمندان مسلمان
برخی نظریات درباره رابطه دین و توسعه
خاستگاه اندیشه جدایی دین از زندگی اجتماعی
جهات بی خبری مسلمانان
ضرورت دین شناسی
چرایی توسعه
جهت توسعه
تجدید نظر در مفاهیم و جهت توسعه
بخش دوّم: موانع جهاد اقتصادی
فصل 5: بی توجهی به پیش نیازهای توسعه اقتصادی
آسیب شناسی توسعه نیافتگی اقتصادی ایران
1. نظم
2. وجدان کاری
3. مشارکت در فرایند توسعه
4. مصرف زدگی
5. خلاقیت
6. نظام آموزشی
7. شایسته سالاری
8. کار، محور ارزش
9. قانون گرایی
10.امنیت
جمع بندی و نتیجه گیری
بخش سوّم: راهبردها: تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
فصل 6: اصلاح الگوها و روشها همسو با سند چشم انداز بیست ساله
اتخاذ الگو براساس سند چشم انداز
دستیابی به زبان مشترک
جامع نگری و همپایی
الگوشناسی مدیریت و اقتصاد اسلامی در تحلیل پیام رهبری
واژه های کلیدی در پیام جهاد اقتصادی
تحلیل جهاد اقتصادی در پرتو مدیریت راهبردی دینی
الگوی جهاد اقتصادی
اقتصاد اسلامی در پرتو پیام جهاد اقتصادی
عدالت و توسعه در گفتمان جهاد اقتصادی
نتیجه گیری
الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و توسعه
ضرورت نظریه پردازی برای الگوی اسلامی ـ ایرانی توسعه و پیشرفت
پرهیز از الگوهای غربی توسعه
جامعیت اسلام
شکل گیری تمدن اسلامی
کشف قوانین پنهان در گزاره های دینی
نقش تقوا در پویایی، نوآوری و تولید علم
نوگرایی و نواندیشی
توجه به قلمروهای عدالت اجتماعی و چگونگی روند آن در جامعه
چیستی عدالت اجتماعی
تفسیر عدالت اجتماعی
اهمیت عدالت اجتماعی
قلمروهای عدالت اجتماعی
بی توجهی به عدالت در مسلخ شعار
روند اجرایی عدالت
توزیع عادلانه امکانات
وضعیت توزیع درآمدها پس از پیروزی انقلاب اسلامی
روند مبارزه با فساد مالی
روند تحقیق آزادیهای اجتماعی، بهره وریها و ثبات حیات اجتماعی
بایسته های اجرایی در تحقق عدالت اجتماعی
نتیجه گیری
انتخاب مسئولان حکومتی متعهد به مبانی و هدفهای نظام اسلامی
مبانی مردم سالاری دینی
ایمان به خدا و تأثیر آن در مردم سالاری دینی
مسئولیت پذیری در راستای خدمت به مردم
تحقق عدالت اجتماعی؛ هدف اصلی در مردم سالاری دینی
فصل 7: بایدهای اخلاقی کارگزاران نظام اسلامی
ساز و کار کارگزاری در حاکمیت دینی
اصول بدیهی اخلاقی ـ اجتماعی در کارگزاری دینی
1. کارگزاری جامعه دینی، مقوله ای ابزاری است
2. کارگزاری در نظام دینی، امانتداری و دریافت امانت است
3. کارگزاری در نظام دینی، معطوف به خدمت است
4. کارگزاری در نظام دینی، معطوف به شایسته گزینی است
تربیت اخلاقی کارگزاران در پرتو اصول
لزوم تربیت کارگزاران در ابعاد ارزشی
تناسب اخلاقی و صفاتی کارگزار با سبک حاکمیت
بایدهای اخلاقی در کارگزاران
اخلاقیات کارگزار در شبکه فردی و شخصی
1. برخورداری از انگیزه مقدس
2. تهذیب نفسانی
3. مناعت طبع و ساده زیستی
اخلاقیات کارگزار در شبکه الهی و معنوی
1. شرکت در نماز جماعت
2. نیایش با خدا برای کسب موفقیت
3. خدا را بر رفتار خود ناظر دیدن
شبکه مدیریتی
1. دقت در فرامین و دستورات
2. برخورداری از صفت حیا و احترام
3. برخورداری از ظرفیت روحی و اخلاقی
4. برخورداری از اعتماد به نفس
شبکه توده ای و اجتماعی
1. عشق به مردم
2. تعهد خدمت رسانی به مردم
3. نپذیرفتن کارهای متعدد غیرمرتبط
4. در نظر داشتن مساوات بین مردم
آوردن دین در متن زندگی فردی و اجتماعی
باورمندی به ایجاد پیوند بین دنیا و آخرت و مسئولیت پذیری
رویکرد دین به تأثیر روابط انسانی در پیدایش برخی پدیده ها
تأثیر آموزه های دینی در تقویت فرهنگ کارآفرین
عوامل تنبیهی
تعامل بین فرهنگ و کارآفرینی
فرهنگ سازی در زمینه کار مولّد
بهره گیری از عوامل معنوی
برقراری ثبات در نظام اقتصادی
اصلاح بازار مصرف
پرهیز از اسراف و تبذیر
اعتدال و کفاف
انفاق در راه خدا
بستر اقتصادی
اصلاح ساختار اقتصادی
فقرزدایی و کاهش شکاف طبقاتی
فصل 8: توسعه روستایی و اهمیت آن در محرومیت زدایی
مفهوم و ماهیت توسعه روستایی
اهمیت و ضرورت توسعه روستایی در ایران
نقش توسعه روستایی در خدمت رسانی و کاهش فقر در کشور (اقدامها و تجربه ها)
فصل 9: راهبرد توسعه همه جانبه و پایدار
اصلاح بازارها در راستای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع
رویکردها برای دستیابی به رشد اقتصادی
تأکید سند چشم انداز بر افزایش بهره وری
اصلاح بازار سرمایه
مدیریت سرمایه ها در مسیر تولید
زیانهای اقتصادی وجود نقدینگی
جایگاه بانک در نظام اقتصادی
تسریع رشد و توسعه اقتصادی با بهره گیری از سیاستهای پولی
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
کارآمد نمودن بخش خصوصی
مبارزه با فساد مالی و اقتصادی (برخورد با رانت خواری)
پیشینه فساد مالی و اقتصادی در قالب رانت خواهی
ریشه ها و عوامل شکل گیری فساد مالی و اقتصادی
بسترهای فساد مالی و اقتصادی در بخش دولتی (رانت خواری)
رانت
بستر سیاسی
بستر اقتصادی
بستر اجتماعی
پیامدهای وجود و استمرار فساد
راهبردهای پیشگیری از فساد
دین و پاسخگویی به نیازهای درونی
توزیع قدرت و انحصارشکنی در عرصه اقتصاد
جلوگیری از نفوذ اطلاعات
اعلان صریح مسئولان از منع استفاده از نام و اعتبار آنها
بخش چهارم: جهاد اقتصادی در فضای سایبر
فصل 10: بازتاب جهاد اقتصادی در گستره جهانی تارنما
ضرورت جهاد اقتصادی
الف) برداشت از افق دید رهبری نظام
ب) در چشم انداز کارشناسان
مقوم ها و مؤلفه های جهاد اقتصادی
سیستم و نظام سازی
حقوق و مؤلفه های جهاد اقتصادی
استقامت و پایداری
توسعه تجارت خارجی
سرمایه انسانی و منابع طبیعی
موانع جهاد اقتصادی
الف) موانع عینی
ب) موانع ساختاری
راه حلهای تحقق جهاد اقتصادی
ایجاد ساختارهای متناسب با جهاد اقتصادی
اطلاع رسانی در زمینه جهاد اقتصادی
الف) آشنایی با تلاش علمی برخی پایگاه های اطلاع رسانی
ب) پایگاه هایی که به طور کلی به جهاد اقتصادی پرداخته اند
ج) رسانه سایبر، آئینه جهاد اقتصادی در عرصه مطبوعات
آشنایی با چند اثر تدوین یافته در زمینه جهاد اقتصادی
1. دانشنامه جهاد اقتصادی
2. جهاد اقتصادی
3. الزامات و موانع جهاد اقصادی
نتیجه گیری
کتابنامه
الف) کتاب ها
ب) مجلات

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات