× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

زکات باطنی

پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن

نوع اثر : کتاب

ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نویسنده :

صفحات کتاب : 324

کنگره : BP188/4‭‏‫‭/‮الف‬9ز8 1390

دیویی : 297/356

کتابشناسی ملی : 2366875

شابک : 978-964-7673-85-3‬

سال نشر : 1390

خلاصه اثر

کتاب الکترونیکی

2,600 تومان

حجم : 1.4 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 312

موضوعات

فهرست

سخن ناشر
آغاز سخن
فصل اول: مفهوم شناسي واژه ها
مفهوم شناسي زكات
مفهوم لغوي
مفهوم فقهي
مفهوم قرآني
مفهوم روايي
مفهوم شناسي صدقه
مفهوم لغوي
مفهوم فقهي
مفهوم قرآني
مفهوم روايي
پاسخ به يك سؤال
مفهوم شناسي زكات باطني
مفهوم شناسي انفاق
مفهوم شناسي قرض
نتايج بحث
فصل دوم: اصول و مباني موضوعه
اصل اول) قرآن كريم نخستين منبع استنباط فقهي
اصل دوم) ناكارآمدي «شهرت» و«اجماعات منقول» در استنباط
فقهي
اصل سوم) نقد محتوايي در كنار نقد سندي
اصل چهارم) تعبدي نبودن احكام اقتصادي اسلام
اصل پنجم) نقش تاريخ و فضاي اجتماعي ـ اقتصادي عصر صدور
در فهم صحيح گزاره ها
فصل سوم: واجبات مالي از ديدگاه فقيهان
واجبات مالي مورد اتفاق
واجبات مالي ابتدايي (بالاصاله)
زكات مال
زكات فطره (زكات بدن)
خمس
جزيه
واجبات مالي بِالعَرَض
واجبات مالي مورد اختلاف
حق الحصاد
ديدگاه نخست: وجوب حقّ الحصاد
ديدگاه دوم: عدم وجوب حقّ الحصاد
دليل اوّل: نقد دلالت آيه
دليل دوم: روايات
دليل سوم: اجماع
جمع بندي و نتيجه گيري
بررسي دلالت آيه
بررسي روايات مخالف
بررسي دليل اجماع
چند مسأله
حق ميهمان
كمك مالي به خويشاوند
صلة رحم در متون فقهي
حق معلوم
نتيجة بحث
فصل چهارم: ادلّة زكات باطني
اشاره
دليل اول: آيات قرآن
درآمد
آيات اول و دوم
ديدگاههاي تفسيري
بررسي و تحليل
نقد ديدگاههاي ديگر
آية سوم
آية چهارم
آية پنجم
آية ششم
آية هفتم
آية هشتم
آية نهم
آية دهم
آية يازدهم
آية دوازدهم
ساير آيات
دليل دوم: روايات
روايت اوّل
سند
محتوا
روايت دوم
سند
محتوا
روايت سوم
سند و محتوا
روايت چهارم
روايت پنجم
سند و محتوا
روايت ششم
سند و محتوا
روايت هفتم
محتوا
روايت هشتم
محتوا
روايت نهم
روايت دهم
محتوا
روايت يازدهم
سند و محتوا
روايت دوازدهم
سند و محتوا
روايت سيزدهم
محتوا
روايت چهاردهم
سند و محتوا
روايت پانزدهم
روايت شانزدهم
روايت هفدهم
روايت هجدهم
روايت نوزدهم
روايت بيستم
تعامل مشهور با روايات يادشده
ادلة توجيه روايات
1.
2.
الف) سند روايات
ب) محتواي روايات
دليل سوم: فلسفة تشريع زكات
بخش نخست
بخش دوم
دليل چهارم: اصل عدالت
تعريف و تحديد عدالت اقتصادي
جمع بندي
دليل پنجم: اصل مواسات مالي
بررسي چند اشكال
اشكال اول
اشكال دوم
اشكال سوم
اشكال چهارم
اشكال پنجم
فصل پنجم: مقدار، شرايط، مصارف و ويژگيها
مقدار زكات باطني
تعارض ميانه روي با ايثار
زكات باطني و پس انداز
زمان پرداخت
شرايط وجوب
تكليف (بلوغ و عقل)
توان مالي
ويژگيها و شرايط مطلوبيت و كمال
ايمان
نيت و انگيزة سالم
از مال حلال
حفظ كرامت محرومان
از اموال باارزش
دوام
معين بودن
مصارف زكات باطني
الف) بر اساس شدت نياز
يتيم
مسكين
فقير آبرومند
فقير درخواست كننده
ب) ساير اولويتها
خويشاوند نيازمند
همساية نيازمند
مؤمنان
ساير مرجحات
چند مسأله
ويژگيهاي مثبت زكات باطني
فصل ششم: احكام زكات باطني
1- آيا زكات باطني مالياتي حكومتي است؟
الف) زكات مصطلح
ب) خمس
ج) زكات باطني
مرحلة اول: حكم اولي مسأله
مرحلة دوم: حكم ثانوي
مشروعيت وضع ماليات
2- جايگزيني زكات باطني با ماليات
3- متولي جمع آوري و توزيع زكات باطني
4- ضمانت اجرايي زكات باطني
5- تعلق به عين مال يا ذمه و قالب پرداخت آن
6 - حكم پرداخت به غير مستحق
7- استرداد زكات باطني
فصل هفتم: نتايج و پيشنهادها
نتايج بحث
پيشنهادها
در عرصة علمي
در عرصة فرهنگي
در عرصة اجرايي
مرحلة اول: برنامة كوتاه مدت
مرحلة دوم: برنامة بلندمدت
كتاب نامه
الف) منابع عربي
ب) منابع فارسي
ج) منابع انگليسي

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات