1 / 3

فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی

ارزش های درونی

موضوعات


دانلود کتاب فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 400
2,800 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

نیازهای مادّی و معنوی، انسان را به «زندگی اجتماعی» کشانده است. وی جهت بهره گیری از خدمات مادّی و معنوی دیگران، نیازمند ارتباط با آن هاست و برای دوام ارتباط و زندگی جمعی، نیازمند ضابطه و قانون در روابط اجتماعی است؛ چه بدون ضابطه و پایبندی به آن، شالودۀ زندگی اجتماعی از هم می پاشد و اجتماع از بین می رود؛ از این رو، توجه کردن و به کار بستن اصولِ حاکم بر روابط اجتماعی برای افراد در نهادهای مختلف اجتماعی امری ضروری است و بر تمام اعضای جامعه است که از هنجارها، ارزش ها و قوانینی که اساس جامعه را تشکیل می دهد، پیروی نمایند. روشن است که این اصول در ابعاد گوناگون جامعه و در حوزه های اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ تبلور دارد.

به کاربستن اصول پیش گفته از سوی افراد جامعه نیازمند انگیزه و ضمانت اجراست؛ چراکه به کار بستن برخی از قوانین از سوی گروهی و ترک آن از سوی دیگران، جامعه را به تعالی نخواهد کشاند. فشار فیزیکی و به کارگیری قید و بند بی حساب نیز چنین حاصلی نخواهد داشت. اساسی ترین ضمانت اجرایی در به کار بستن این اصول، بسترسازی و ایجاد فرهنگ مناسب آن است؛ از این رو، باید این اصول را به ارزش تبدیل نمود و در درون و برون (رفتار) به آن پایبند شد؛ چراکه نگاه ارزشی به اصول و تبدیل آن ها به فرهنگ، انگیزۀ انجام و پایبندی به آن را تقویت می نماید.

قرآن کریم که لفظ و معنای آن از سوی خداوند به بشر ارزانی شده و پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاکش که به نیکی به جهانِ جان آدمی آشنا بوده اند و به خوبی مسیر تکامل و کمال را می دانسته اند راهکارهایی را برای بهتر زیستن فراروی بشریت نهاده اند؛ از این رو، بر این باوریم که آموزه های قرآنی و حدیثی منشور چگونه زیستن است و اصول و ارزش های درونی و رفتاری را جهت برقراری روابط اجتماعی مؤثر و کمال یافته به بشر پیشکش نموده اند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی

صفحات کتاب : 400

کنگره : BP230‮‬‏‫‭/ف46 1387‮‬

دیویی : 297/483‮‬

کتابشناسی ملی : 1269714‮‬

شابک : 978-964-7673-58-7

سال نشر : 1387

فهرست

سخن ناشر
مقدمه
فصل اول: شخصیت متعادل
آغاز سخن
گفتار اول: مفهوم شناسی
1- شخصیت
2- تعادل و متعادل
3- شخصیت متعادل
گفتار دوم: تفاوت شخصیت متعادل با انسان کامل
گفتار سوم: عوامل شکل گیری شخصیت
1- عوامل سرشتی
2- عوامل محیطی
گفتار چهارم: عوامل و زمینه های رشد شخصیت
1- ایمان
2- خردورزی
3- نیک رفتاری
4- عبادت و پرستش
5- علم و آگاهی
6- عفت و پاکدامنی
7- همانندی و همراهی با الگوها
گفتار پنجم: ویژگی های شخصیت متعادل
گفتار ششم: الگوی قرآنی شخصیت متعادل
گفتار هفتم: عوامل و زمینه های انحطاط شخصیت
1- خداگریزی
2- هواپرستی
3- نادانی و ناآگاهی
4- دنیازدگی و قدرت طلبی
5- ستمگری
6- تقلید و شخصیت زدگی
گفتار هشتم: روش اصلاح و تغییر شخصیت
1- تزکیه
2- تعلیم
3- مهرورزی
4- تشویق و تنبیه
5- تذکر
6- حکمت و پند
فصل دوم: مسؤولیت پذیری و مسؤولیت گریزی
آغاز سخن
گفتار اول: معناشناسی
کاربردهای قرآنی مسؤولیت
گفتار دوم: مبانی و شرایط مسؤولیت
1- قدرت
2- منشأ پیدایش مسؤولیت
الف- فطرت
ب- مکتب وحی
ج- جامعه
3- رشدیافتگی
گفتار سوم: قلمروی مسؤولیت
1- مسؤولیت انسان در برابر خدا
2- مسؤولیت انسان در برابر خود
الف- خردورزی
ب- حق جویی
ج- خودسازی
د- علم خواهی
ه - عزّت طلبی
و- افزایش گرایش به زندگی اجتماعی
3- مسؤولیت انسان در برابر دیگران
الف- مسؤولیت عالمان
ب- مسؤولیت استادان
ج- مسؤولیت توانگران
د- مسؤولیت زمامداران و کارگزاران
یک- نگاه مسؤولانه به خود
دو- نگاه مسؤولانه به مسؤولیت
سه- نگاه مسؤولانه به مردم
چهار- نگاه مسؤولانه به بیت المال
پنج- نگاه مسؤولانه به کارمندان
شش- مسؤولیت در خانواده
هفت- مسؤولیتهای زن و شوهر
هشت- مسؤولیتهای پدران و مادران
نه- مسؤولیتهای فرزندان
ده- مسؤولیت انسان در برابر طبیعت و دیگر موجودات
گفتار چهارم: عوامل و زمینه ها
1- شرایط و راههای تقویت حس مسؤولیت پذیری
الف- ایمان
ب- عواطف
ج- خودباوری
د- تشویق و تنبیه
ه - ارتقای بینش و بصیرت
2- عوامل و زمینه های مسؤولیت گریزی
الف- بی ایمانی و بی اعتقادی
ب- جبرباوری
ج- شفیع باوری غلط
د- تحریف مسؤولیت
ه - راحت طلبی و تن آسایی
و- عدم نظارت و فقدان ارزشیابی دقیق
ز- کمرویی و خجالت
فصل سوم: برادری و اخوت ایمانی
پیشگفتار
گفتار اول: واژه شناسی
گفتار دوم: مفهوم شناسی قرآنی اخوت
گفتار سوم: مؤلفه های برادری و اخوت ایمانی
1- ایمان
2- همگرایی
3- دوستی و مواسات
4- وحدت و انسجام
گفتار چهارم: جایگاه و اهمّیت
گفتار پنجم: عوامل و شیوه های تحکیم برادری
1- ایمان
2- ادب معاشرت
الف- خوشرویی
ب- خوش گمانی
ج- دوست داشتن دیگران
د- حرمت گذاری
ه - حفظ حقوق
و- سلام کردن
ز- دست دادن
3- نادیده انگاری
4- عفو و گذشت بزرگوارانه
5- دیدار و ملاقات
6- صلح و آشتی
الف- چاره اندیشی دربارۀ اختلافات
ب- آشتی پس از قهر
7- رعایت الگوی مصرف
8- حضور در اجتماعات سالم
9- راههای دیگر
گفتار ششم: آسیب شناسی اخوت ایمانی
1- آسیب های عقیدتی و درونی
الف- انحراف عقیده
ب- فقر عاطفه
ج- ناآگاهی
د- خودبینی
ه - بددلی
2- آسیب های رفتاری و بیرونی
الف- دوگانگی و اختلاف
ب- قهر و جدایی
ج- گوشه گیری و اجتماع گریزی
د- ستم و تجاوزگری
ه - ناسزاگویی
و- خیانت و فریب
ز- مسؤولیّت گریزی
ح- همنشینی با نااهلان
گفتار هفتم: حقوق و وظایف برادری
1- نمونه هایی از حقوق برادری
الف- مواسات
ب- حفظ کرامتها
ج- ستیز با خطا، نه با برادران خطاکار
د- مسؤولیّت پذیری
ه - مردم دوستی
2- سی وظیفۀ برادری
فصل چهارم: اعتدال
پیشگفتار
گفتار اول: واژه شناسی
1- عدل و اعتدال
2- قصد
3- وسط
4- افراط و تفریط
الف- اسراف
ب- تبذیر
گفتار دوم: اعتدال در نظام آفرینش و تشریع
گفتار سوم: اعتدال راه رسیدن به کمال
گفتار چهارم: اعتدال در ارزش های معنوی
1- میانه روی در عبادت
2- میانه روی در انفاق
پاسخ به یک سؤال
گفتار پنجم: اعتدال در اخلاق
1- پیشینۀ نظریۀ «حد وسط» در اخلاق
2- سیطرۀ نظریۀ اخلاقی ارسطو و اشکالات آن
الف- اعتدال در خوف و رجا
ب- میانه روی در خوردن و آشامیدن
ج- عفت و اعتدال در غریزۀ جنسی
د- میانه روی در اندوه و شادی
ه - امید و آرزو
و- سپاس و چاپلوسی
گفتار ششم: اصل اعتدال در تربیت
گفتار هفتم: اصل اعتدال در مدیریت و سیاست
گفتار هشتم: اعتدال در روابط اجتماعی
گفتار نهم: اعتدال در بهره گیری از مواهب مادی
1- نفی فقر و تکاثر، شرط تحقق عدالت اجتماعی
2- میانه روی در ابعاد گوناگون
الف- میانه روی در طلب روزی
ب- میانه روی در مصرف
پاسخ به دو سؤال
فصل پنجم: نظم و انضباط
تعریف
گفتار اول: جایگاه
گفتار دوم: مؤلفه ها و عناصر نظم
1- هدف
2- برنامه ریزی
3- رهبری و مدیریت
گفتار سوم: عرصه های نظم
1- نظم شخصی (فردی)
الف- نظم محیطی
ب- نظم رفتاری (رفتار ارتباطی درونْ شخصی)
ج- نظم در خوردن
د- نظم در عبادت
2- نظم اجتماعی (جمعی)
الف- نظم ارتباطی
ب- نظم در گفتار
ج- پایبندی به پیمانها
د- خانواده
ه - سازمان
و- جامعه
ز- حکومت و قوانین
گفتار چهارم: راههای ایجاد نظم
1- دینداری
2- انگیزه
3- عدالت
4- الگوسازی
5- تقویت سیستم نظارتی
6- تشویق و تنبیه
7- تأمین نیازهای معیشتی
گفتار پنجم: کارکردهای نظم
1- سرعت و اتقان
2- آرامش
3- بالا رفتن روحیۀ و افزایش کیفیت
گفتار ششم: آسیب شناسی نظم
1- پیروی از هوی و هوس
2- بی عدالتی و نابرابریهای اجتماعی
3- مسؤولیت گریزی
4- عدم توجه به اولویتها
5- افراط و تفریط
گفتار هفتم: پیامدهای بی نظمی
1- ایجاد هرج و مرج
2- پایمال شدن حقوق دیگران
3- خدشه دار شدن شخصیت اجتماعی
4- هرز رفتن نیروها و سرمایه ها
گفتار هشتم: راههای گریز از بی نظمی
فصل ششم: ظن (پندار)
گفتار اول: کلّیّات
1- مفهوم شناسی
الف- لغت
ب- اصطلاح
ج- وجوه و نظائر
2- ظن؛ سویه ها و شیوه ها
3- شیوۀ ما و چرایی آن
4- بسامد زبانی «ظن» در متون دینی
الف- آیات
ب- روایات
5- گستره یا تأسیس اصل
الف- دلیلها
ب- مؤیّدها
6- ارتباط شبکه وار فضیلتها و رذیلتهای اخلاقی
الف- فضیلتها
ب- رذیلتها
7- استواری و استحکام در کارها
گفتار دوم: حسن ظن
1- تعریف
2- خاستگاه حسن ظن
الف- ایمان
ب- حسن بندگی
ج- عمل نیک
د- سلامت دل
3- راههای فراوری
الف- پرستش نیکو
ب- ترتیب اثر ندادن به سوء ظن (بی اعتنایی)
ج- پرهیز از پیش داوری
د- خداوند را حاضر و ناظر دیدن
ه - همنشینی با دانایانِ در راه
و- نیک انگاری
ز- نیکوکاری
4- شیوه های تثبیت و نهادینه کردن
الف- تشویق
ب- خیرخواهی خالصانه
ج- انتظار پاداش نداشتن
د- گشاده رویی
ه - نادیده انگاری (تغافل)
5- رهاورد
الف- حسن نیّت
ب- آسان گیری (نادیده انگاری)
ج- رهایی از گناه
د- خو گرفتن به دیگران (جامعه گرایی)
ه - سلامتی دین
و- آرامش دل
ز- گره گشایی
ح- کامروایی
ط- کاهش اندوه
ی- جلب محبّت
ک- بهشت
گفتار سوم: بدگمانی؛ مفهوم شناسی و چگونگی
1- مفهوم شناسی
2- درآمدی بر عوامل بدگمانی
3- عوامل بدگمانی
الف- داوری ناآگاهانه
ب- همنشینی با بدان
ج- تحقیر و پست انگاری
د- رباخواری
ه - دام اتهام
4- پیامدها
الف- افزایش گناه
ب- تباهی ایمان
ج- از دست دادن دوستان
د- تجسّس
ه - سستی اراده
و- اضطراب (پریشانی)
ز- وحشت
5- نشانه ها
الف- خساست و بُخل
ب- ترس
ج- آزمندی و حرص
د- نگرانی (دلپریشی)
ه - دگرگونی دل
6- شیوه های درمان
الف- دروغ انگاری
ب- ترتیب اثر ندادن
ج- روزه
د- استواری (محکم کاری)
ه - اطلاع رسانی
و- کاربرد «اسلوب حکیم»
ز- افزایش احترام
فصل هفتم: امنیّت
پیش گفتار
گفتار اول: واژه شناسی
1- مفهوم شناسی
2- مفهوم شناسی قرآنی ـ روایی امنیّت
گفتار دوم: پیشینۀ امنیّت
گفتار سوم: هدف یا وسیله بودن امنیّت
گفتار چهارم: نفی مطلق انگاری امنیّت
گفتار پنجم: عوامل امنیّت آفرین
1- ایمان
2- تشکیل حکومت
3- وحدت و برادری
4- قانون و قاطعیت در اجرای آن
5- بالا بردن فرهنگ عمومی مردم
گفتار ششم: قلمرو امنیّت
1- امنیّت فردی
الف- امنیّت جانی
ب- امنیّت حیثیتی
ج- امنیّت عقیده
د- امنیّت روح و روان
2- امنیّت اجتماعی
الف- یگانگی و یکدلی
ب- خوش بینی
ج- عدالت اجتماعی
د- کار و اشتغال
3- امنیّت فرهنگی
الف- خودباوری فرهنگی
ب- همانندسازی فرهنگی
ج- حق محوری
د- شناخت فرهنگهای معارض
ه - کنترل ناهنجاریها
4- امنیّت اقتصادی
5- امنیّت سیاسی
الف- امنیّت داخلی
ب- امنیّت خارجی
6- امنیّت نظامی
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات