1 / 3

دانلود کتاب فلسفه حقوق

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 288
3,400 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

این کتاب، با بیانی روشن و ساختاری استوار نشان می دهد که چگونه موضوعات فلسفی درباره ماهیت حقوق و برخی از مفاهیم پایه ای آن مطرح می شود و برای دانشجویانی که به مطالعه دانش حقوق می پردازند بسیار مناسب است.

کتاب مقدمه ای بر فلسفه حقوق راهنمای بسیار خوبی برای همه دانشجویان فلسفه و حقوق است که برای نخستین بار می خواهند دوره ای در فلسفه یا دانش حقوق بگذرانند. این کتاب هیچ گونه شناخت پیشینی از فلسفه یا حقوق را بایسته نمی داند و زیربنای استواری را در مسائل اصولی به دست می دهد که از دیرباز مورد بحث فیلسوفان و نظریه پردازان علم حقوق می باشد.

بخش نخست دربردارنده نکات مهمی درباره تاریخ و وضع کنونی نظریه حقوقی است که نظریه حقوق طبیعی تا نظریه پوزیتیویسم و پیدایش رئالیسم حقوقی را دربردارد.

بخش دوم درباره توان مندی و گستره قانون است که حوزه های اصلی اعتبار قانونی، الزام سیاسی و نافرمانی مدنی را با مباحث ماهیت حقوق اخلاقی و قانونی و موضوعات جنجالی زندگی خصوصی و اجرای اصول اخلاقی از سوی دولت ارتباط می دهد.

بخش سوم به بررسی مشکلات فلسفی ای می پردازد که در تفسیر جرم کیفری، مسئولیت و مجازات وجود دارد. این فصل درباره موضوعاتی هم چون برخورد با دیوانگان و بیماران روانی است و مسائل کاوش گرانه و مناسبی را درباره چارچوبی مطرح می کند که مجرمان مسئول رفتارهای خود هستند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 288

کنگره : K230‭/ت‌2ف‌8 1384

دیویی : 340/1

کتابشناسی ملی : م‌84-12855

شابک : 964-7673-20-5

سال نشر : 1384

فهرست

سخن ناشر
فلسفة حقوق
مقدمه
بخش اوّل: مقدمه ای بر فلسفة حقوق
فصل اول: چیستی قانون
معنای قانون: تفاسیر سنّتی
ناسازگاری اخلاق و قانون
چیستی عدالت
برابری و تساوی
گسترش عدالت صوری
برابری و روح قانون
دیدگاه حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی
محلّ درگیری با پوزیتیویسم حقوقی
دیدگاه حقوق طبیعی سنّتی
پرسش هایی برای مطالعه
پرسش عمومی
پرسش هایی برای مطالعة بیشتر
منابعی برای مطالعة بیشتر
فصل دوم: حقوق در دوران نو
زمینه های فلسفی پیدایش اثبات گرایی
تأثیر اندیشة هیوم
انتقاد بنتام از حقوق عرفی
دیدگاه اثبات گرایی آستین و نظریة فرمان در باب حقوق
واقع گرایی حقوقی و مکتب اصالت عمل
واقع گرایان
دیدگاه حقوقی و عمل قضایی
نقد قطعیّت
واقع گرایی در برابر صورت گرایی
واقع گرایی و تشکیک در قواعد
شیوه های عملی عدالت
فردی سازی
چکیدة فصل
پرسش ها
منابعی برای مطالعة بیشتر
فصل سوم: اثبات گرایی نو و انتقادات وارد بر آن
اعتبار حقوق
مسئلة مشروعیت دولت نازی
هنجارمندی حقوقی دیدگاه صوری کیلسن
هنجار پایه به باور کیلسن
مفهوم حقوق از نگاه هارت
انتقاد هارت از دیدگاه فرمان
مفهوم نظام حقوقی از دیدگاه هارت
هارت و کیلسن
هارت و اثبات گرایی حقوقی
تعبیر سکولاریستی «فولر» از حقوق طبیعی
حقوق طبیعی و سکولاریسم
تغییر روش
ردّ دیدگاه تفکیک فولر
نتیجه
پرسش ها
منابعی برای مطالعة بیشتر
فصل چهارم: دیدگاه های حقوقی معاصر
دعاوی دشوار و اثبات گرایی حقوقی
دیدگاه های اثباتی دربارة دعاوی دشوار
اختیارات شخصی در دیدگاه هارت: خواب خوش یا کابوس؟
انسجام در دیدگاه حقوقی دورکین
حقوق، اصول و سیاست گذاری
اعتبار حقوقی و تفسیر
پاسخ های درست به پرسش هایی دربارة قانون
هرکول و عینیت گرایی اخلاقی
دورکین و دعاوی دشوار
انتقاد از دورکین
جداسازی اصل از قاعده
عینیت گرایی اخلاقی از دیدگاه دورکین
دلایل عدم توافق
استدلال علیه دورکین بر مبنای قیاس ناپذیری
نتیجه
پرسش ها
منابعی برای مطالعة بیشتر
بخش دوم: حوزة تأثیر حقوق
فصل پنجم: اعتبار و الزام
دلایل عام پیروی از قانون
الزام و دیدگاه حقوقی
دیدگاه قرارداد اجتماعی
مفهوم قرارداد نخستین
دیدگاه سنّتی قرارداد
ضعف ها و اشکالات نظریة قرارداد
راولز و وضع نخستین
دیدگاه راولز دربارة وظیفه و الزام
بی عدالتی و نافرمانی مدنی
تعریف نافرمانی مدنی
توجیه نافرمانی مدنی
دیدگاه راولز دربارة نافرمانی مدنی
انتقادهای راولز
نتیجه
پرسش ها
منابعی برای مطالعة بیشتر
فصل ششم: حقوق قانونی و اخلاقی
حقوق و شکّاکیت
حملات بنتام به حقوق
حذف حقوق
واکنش به شکّاکیت در حقوق
تقلیل ناپذیری حقوق
حقوق مطلق
حق در برابر سود
سود و حقوق در دیدگاه بنتام
دیدگاه جان استوارت میل دربارة حقوق و سود
دیدگاه دورکین در زمینة حقوق
نتیجه
پرسش ها
منابعی برای مطالعة بیشتر
فصل هفتم: آزادی، زندگی خصوصی و تساهل
آزادسازی و گزارش کمیتة ویلفندن
جان استوارت میل و آزادی
انتقاد دیولین از گزارش ویلفندن
پاسخ هارت به دیولین
انتقاد دورکین از دیولین
نتیجه
پرسش ها
منابعی برای مطالعة بیشتر
بخش سوم: مسئولیت کیفری و مجازات
فصل هشتم: مسئولیت و جرم
عمل آزادانه و مسئولیت
عذر یا توجیه
اضطرار و اکراه
ضرورت زندگی و مرگ
اعمال حاصل از اکراه
قصد و مسئولیت
داشتن سوء نیت
قصد و انگیزه
قصد و پیش بینی
احتمال و پیش بینی
نتیجه
پرسش ها
منابعی برای مطالعة بیشتر
فصل نهم: جنون و کاهش مسئولیت
مسائل سنّتی جنون
نمونة دانیل ناتن
قواعد ام-ناتن
انتقاد از قواعد ناتن
دفاعیات بر پایة قواعد مناتن
مسئولیت کاهش یافته و قانون قتل 1957 میلادی
نتیجه
پرسش ها
منابعی برای مطالعة بیشتر
فصل دهم: دیدگاه ها دربارة مجازات
دشواری توجیه
توجیه مجازات با پی آمدهای آن
گذشته نگری در توجیه مجازات
نقد دیدگاه های سنّتی
ضعف های کیفرگرایی
مسئلة جایگاه اخلاقی
مشکلات عقلانیت
تعدیل و توافق
کیفرگرایی شدید و ضعیف
قانون قصاص و امتیاز نامنصفانه
توافق های استنتاج گرایانه
کیفر به منزلة ارتباط
رابرت نوزیک و ارتباط ارزش های واقعی
جین همتون و وادار کردن مجرم به شکست
سرزنش و انتقاد در دیدگاه ابزارگرایی
استحقاق و پیش گیری در مجازات
نتیجه گیری
پرسش ها
منابعی برای مطالعة بیشتر
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات