1 / 3

مهارت نظم و انضباط

فردی و اجتماعی

موضوعات


دانلود کتاب مهارت نظم و انضباط

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 288.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 74
600 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

«نظم» به معنای ترتیب، آراستگی، سامان و پیوستگی است. این واژه در لغت به رشته درآوردن مهره های جواهر، هم ردیف کردن چیزی با چیز دیگر یا ضمیمه بعضی از آن به بعض دیگر می باشد. ترتیب دادن به هر امری، و از آن میان وزن و ترتیب دادن به سخن «نظم» خوانده شده است. به نخی که جواهر یا هر چیز دیگری را به نظم درآورد «نظام» گفته می شود. اگر کسی در راستای امور خویش استوار نباشد، گفته می شود: امورش نظام ندارد.

«انضباط» به معنای سامان گرفتن و نظم داشتن است.

با توجه به معنای یادشده برای «نظم» و «انضباط» می توان گفت «انضباط» برایند «نظم» می باشد.

نظم و ترتیب بین گروه های مختلف جامعه و افراد آن و به دیگر تعبیر «نظم و انضباط اجتماعی» در بسیاری از ارزش های دینی نهفته است و امر به آن ها امر به نظم است. لذا می توان گستره نظم اجتماعی را در زوایای ارزش هایی چون عدل، وفای به عهد، نماز جماعت و... دنبال نمود و بیان داشت که هرگونه انحراف از آموزه های اعتقادی، فقهی و اخلاقی دین اسلام گونه ای از بی نظمی است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی

صفحات کتاب : 74

کنگره : BP254‏‫‬‭/ج8م9 1387

دیویی : 297/65

کتابشناسی ملی : 1201479‬

شابک : 978-964-7673-63-2 :‬

سال نشر : 1387

فهرست

سخن ناشر
مقدمه
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: جایگاه
گفتار سوم: مؤلفه ها و عناصر نظم
1- هدف
2- برنامه ریزی
3- رهبری و مدیریت
گفتار چهارم: عرصه های نظم
نظم شخصی (فردی)
الف- نظم محیطی
ب- نظم رفتاری (رفتار ارتباطی درونْ شخصی)
ج- نظم در خوردن
د- نظم در عبادت
ه - نظم اجتماعی (جمعی)
و- نظم ارتباطی
ز- نظم در گفتار
ح- پایبندی به پیمانها
ط- خانواده
ی- سازمان
ک- جامعه
ل- حکومت و قوانین
گفتار پنجم: راههای ایجاد نظم
1- دینداری
2- انگیزه
3- عدالت
4- الگوسازی
5- تشویق و تنبیه
6- تأمین نیازهای معیشتی
گفتار ششم: کارکردهای نظم
گفتار هفتم: آسیب شناسی نظم
1- پیروی از هوی و هوس
2- بی عدالتی و نابرابریهای اجتماعی
3- مسؤولیت گریزی
4- افراط و تفریط
گفتار هشتم: پیامدهای بی نظمی
1- ایجاد هرج و مرج
2- پایمال شدن حقوق دیگران
3- خدشه دار شدن شخصیت اجتماعی
4- هرز رفتن نیروها و سرمایه ها
گفتار نهم: راههای گریز از بی نظمی
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات