× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

منطق استدلال

منطق حملی

موضوعات


خرید کتاب منطق استدلال

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 3.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 324
2,600 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

مشهور است که منطق به عنوان دانشی مستقل و مجموعه ای از قواعد درست اندیشیدن، حدود چهار قرن قبل از میلاد توسط ارسطو (384 322 ق. م.) تدوین یافت.

شیفتگان ارسطو بر آنند که علم منطق با ارسطو آغاز و توسط خود او پایان یافت و پس از وی چیزی بر این علم افزوده نشد؛ اما تحقیقات تاریخی نشان می دهد ارسطو اولین و آخرین منطق دان نبوده است و نه تنها در یونان اندیشمندان دیگری به مباحث منطقی می پرداخته اند بلکه منطق های دیگری مستقل از منطق یونانی نیز وجود داشته است که در چین، هند و ایران رایج بود و حتی برخی معتقدند دانش منطق از مشرق بویژه ...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : سلسله مباحث منطقی

صفحات کتاب : 324

کنگره : ‏‫‬‭BC۵۰‏‫‬‭/ح۹۴م۸ ۱۳۹۳

دیویی : 160

کتابشناسی ملی : 2137298

شابک : 978-964-7673-75-4

سال نشر : 1393

فهرست

سخن ناشر
مقدمه
بخش اول (17ـ136)
مقدمات
هدفهای کلی
فصل اول (19ـ 48)
تاریخچه علم منطق و ورود آن به جهان اسلام
هدفهای کلی
1ـ آغاز منطق
2ـ شارحان سریانی منطق
3ـ منطق یونان در جهان اسلام
3ـ1) دوره ترجمه، شرح، تلخیص و تشجیر
3ـ2) دوره شکوفایی و بالندگی
3ـ3) دوره حاشیه نویسی
4ـ مخالفت با منطق یونان
5 ـ بازخوانی منطق در غرب اروپا
اسامی برخی از مترجمان و پدیدآورندگان آثار منطقی در جهان اسلام
ـ قرن دوم:
ـ قرن سوم:
ـ قرن چهارم:
ـ قرن پنجم:
ـ قرن ششم:
ـ قرن هفتم:
ـ قرن هشتم:
ـ قرن نهم:
ـ قرن دهم:
ـ قرن یازدهم:
ـ قرن دوازدهم:
ـ قرن سیزدهم:
ـ قرن چهاردهم:
پرسشهای فصل اول
فصل دوم (49ـ90)
مفاهیم پایه ای منطق
هدفهای کلی
1ـ جهان خارج، جهان ذهن و جهان زبان
2ـ علم
2ـ1) علم حضوری و علم حصولی
2ـ2) علم تصوری و علم تصدیقی
2ـ3) علم بدیهی و علم نظری
2ـ4) حکم تحلیلی و حکم ترکیبی
2ـ5) معرفت پیشین و معرفت پسین
3ـ پرسشهای اساسی
مرحله اول) پرسش از معنای لغوی واژه
مرحله دوم) پرسش از چیستی مفهوم
مرحله سوم) پرسش از وجود شیء
مرحله چهارم) پرسش از ثبوت صفتی یا حالتی برای شیء
مرحله پنجم) پرسش از چرایی حکم
4ـ فکر
4ـ1) سه فرایند اصلی فکر
1) مفهوم سازی
الف) تجرید و تعمیم
ب) تحلیل (تجزیه) و ترکیب
ج) سنجش یا مقایسه
2) حکم و تصدیق
3) استنتاج
4ـ2) گزاره
4ـ2ـ1) گزاره های حملی و شرطی
4ـ2ـ2) گزاره های ساده و مرکب
4ـ2ـ3) گزاره های مطلق و موجه
4ـ3) استدلال
4ـ3ـ1) ساخت استدلال
4ـ3ـ2) اعتبار و عدم اعتبار استدلال
4ـ3ـ3) قوانین اساسی فکر
4ـ3ـ4) استدلال قیاسی و استدلال استقرایی
5 ـ منطق
5 ـ1) لفظ منطق
5 ـ2) ضرورت فراگیری منطق
5 ـ3) رسالت دانش منطق
5 ـ4) منطق، دانش و مهارت
5 ـ 5) اقسام منطق استدلال
پرسشهای فصل دوم
فصل سوم (91 ـ114)
مباحث زبانشناسی در منطق
هدفهای کلی
1ـ نقش و وظایف زبان
1ـ1) نقش ارجاعی
1ـ2) نقش بیان فکر
1ـ3) نقش عاطفی
1ـ4) نقش ترغیبی
1ـ 5) نقش ادبی
2ـ دلالت لفظ بر معنا
2ـ1) سطوح و اقسام دلالت لفظ
2ـ2) دگرگونی واژه ها و معانی آنها بر اثر تحولات اجتماعی
2ـ3) ارزش معنایی (معنای مستقیم و معنای غیر مستقیم)
2ـ4) دلالت مطابقی، تضمن و التزام
3ـ روابط معنایی واژه ها
4ـ اقسام واژه
4ـ1) الفاظ مقولی و ربطی
4ـ2) الفاظ مفرد و مرکب
4ـ2ـ1) اقسام الفاظ مفرد
4ـ2ـ2) اقسام الفاظ مرکب
پرسشهای فصل سوم
فصل چهارم (115ـ136)
مفاهیم، احکام و اقسام آن
هدفهای کلی
1ـ تصور و مفهوم
2ـ مفهوم و مصداق
1ـ2) سلسله مراتب مفاهیم
3ـ مفهوم جزئی و کلی
1ـ3) اقسام مفاهیم جزئی
4ـ تفاوت کل با کلی و جزء با جزئی
5 ـ اهمیت مفاهیم کلی
5 ـ1) مفاهیم حقیقی و مفاهیم غیر حقیقی
5 ـ2) مفاهیم بسیط و مرکب
5 ـ3) مفاهیم نفسی و نسبی
5 ـ4) مفهوم عینی و مجرد
5 ـ 5) مفاهیم ماهوی، فلسفی و منطقی
5 ـ6) مفهوم ذاتی و عرضی
5 ـ7) کلی متواطی و کلی مشکک
5 ـ 8) مفاهیم تجربی و مفاهیم نظری
6 ـ نسبت بین مفاهیم از حیث مصادیق
6 ـ1) تساوی
6 ـ2) تباین
6 ـ3) عموم و خصوص مطلق
6 ـ4) عموم و خصوص من وجه
7ـ تقابل بین مفاهیم و اقسام آن
7ـ1) تقابل تناقض
7ـ2) تقابل عدم و ملکه
7ـ3) تقابل تضایف
7ـ4) تقابل ضدان
پرسشهای فصل چهارم
بخش دوم (137ـ307)
منطق حملی
هدفهای کلی
مقدمه
فصل اول (141ـ 168)
گزاره حملی
هدفهای کلی
1ـ تعریف گزاره حملی
2ـ حدود و دسته بندی آنها
3ـ حد منفی و عالم سخن
4ـ دسته بندی تقسیمات گزاره حملی
4ـ1) گزاره های حملی سلبی و ایجابی
4ـ2) گزاره محصل و غیر محصل و عدمی
4ـ3) گزاره به حمل ذاتی اولی و گزاره به حمل شایع صناعی
4ـ4) گزاره های حملی شخصی، طبیعی، مهمل و مسور
4ـ4ـ1) مفاد گزاره های حملی مسور
2ـ4ـ4) عقد الوضع و عقد الحمل در گزاره حملی
4ـ4ـ3) انبساط در گزاره حملی مسور
4ـ4ـ4) سور در محمول
4ـ 5) گزاره حقیقی و خارجی
4ـ 5 ـ1) تقسیم دوتایی (گزاره حقیقی و خارجی)
4ـ 5 ـ2) تقسیم سه تایی (گزاره حقیقی، خارجی و ذهنی)
5 ـ چگونگی استفاده از گزاره های غیر مسور در استدلال
6 ـ تفسیر جدید از گزاره های حملی
پرسشهای فصل اول
فصل دوم (169ـ197)
استدلال مباشر
هدفهای کلی
1ـ تعریف استدلال مباشر
2ـ نسبت حدود در گزاره حملی
3ـ گزاره های متشکل از دو مفهوم معیّن
4ـ روابط منطقی بین دو گزاره با توجه به ساختار آنها
4ـ1) تقابل
4ـ1ـ1) تناقض
4ـ1ـ2) تداخل
4ـ1ـ3) تضاد
4ـ1ـ4) دخول تحت تضاد
4ـ2) استنباط
4ـ2ـ1) عکس مستوی
4ـ2ـ2) نقض محمول
4ـ2ـ3) نقض موضوع
4ـ2ـ4) نقض تام
4ـ2ـ 5) عکس نقیض مخالف
4ـ2ـ6) عکس نقیض موافق
4ـ2ـ7) نقض عکس
4ـ3) استدلال مباشر برگشت پذیر و برگشت ناپذیر
4ـ4) تفکیک روابط منطقی مستقیم (اصلی) و غیر مستقیم (فرعی)
5 ـ روابط منطقی بین گزاره ها بر اساس ارزش آنها
6 ـ دسته بندی گزاره های 32گانه بر اساس روابط منطقی بین آنها
7ـ اعتبار استدلالهای مباشر بر اساس تحلیل جدید از گزاره ها
8 ـ گونه ای دیگر از استدلالهای مباشر
پرسشهای فصل دوم
فصل سوم (199ـ307)
قیاس
هدفهای کلی
1ـ تعریف قیاس
1ـ1) اجزا و حدود قیاس حملی
2ـ1) شکل، ضرب و صورت قیاس
2ـ قواعد تشخیص قیاس منتج و معتبر
2ـ1) قواعد انتاج ضروب قیاس
الف) شرایط عمومی قیاس
ب) شرایط اختصاصی انتاج قیاس
شرایط قیاس شکل اول
شرایط قیاس شکل دوم
شرایط قیاس شکل سوم
شرایط قیاس شکل چهارم
2ـ2) قواعد اعتبار صورت قیاس
2ـ3) اعتبار استدلالهای قیاسی بر اساس تحلیل جدید از گزاره ها
2ـ4) بررسی اعتبار قیاس با روش ستاره نشان
3ـ اثبات درستی ضربهای معتبر
3ـ1) اثبات درستی ضربهای شکل دوم
3ـ2) اثبات درستی ضربهای شکل سوم
3ـ3) اثبات درستی ضربهای شکل چهارم
3ـ4) بررسی اعتبار قیاسهای پیچیده
3ـ 5) دستگاه استنتاج منطق حملی
4ـ بررسی اعتبار استدلال از طریق نمودار
4ـ1) اساس تصویرسازی گزاره ها و استدلال حملی
4ـ2) شرایط نمودار کارآمد
4ـ3) روش خطی ابوالبرکات بغدادی
4ـ3ـ1) نمایش گزاره حملی
4ـ3ـ2) نمایش منتج بودن قیاس
4ـ4) نمودار خطی لامبرت
4ـ4ـ1) نمایش گزاره حملی
4ـ4ـ2) بررسی اعتبار قیاس
4ـ4ـ3) نمودار لامبرت و روابط حدود
4ـ 5) نمودار خطی ولتون
4ـ6) دوایر اویلر
4ـ6 ـ1) نمایش گزاره حملی
4ـ6 ـ2) نمایش اعتبارقیاس
4ـ7) نمودار ون
4ـ7ـ1) نمایش گزاره های حملی
4ـ7ـ2) بررسی اعتبار استدلال مباشر
4ـ7ـ3) بررسی اعتبار قیاس
4ـ 8) نمودار لویس کارول
پرسش های فصل سوم
واژه نامه (فارسی به انگلیسی)
واژه نامه (انگلیسی به فارسی)
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات