1 / 3

دانلود کتاب منطق گزاره ای

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 396
2,800 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

انسان ها چه در زندگی روزانه و چه در فعالیت های علمی و تحقیقاتی خود، پیوسته نیازمند فکر و اندیشه اند؛ زیرا زندگی با علم و دانش معنا می یابد و بدون اندیشیدن، علم و دانشی نخواهد بود. معلوماتی که انسان به طور مستقیم و بدون توسل به فکر به دست می آورد، در مقابل دانشی که از طریق اندیشیدن کسب می کند بسیار اندک است. اگر عقل و فکر را از انسان بگیریم بسیاری از حقایق از دسترس بشر خارج خواهد بود.

از سوی دیگر حیات فردی و جمعی انسان ها و رشد و پیشرفت آنها بر اساس تصمیم ها و انتخاب های آنان رقم می خورد. هیچ انتخاب و تصمیمی بدون خردورزی صائب و راه گشا نخواهد بود. بنابراین فطرت دانش دوستی و حقیقت طلبی و نیاز انسان به تفکر برای تصمیم گیری ها و انتخاب های خود در زندگی، اندیشیدن را جزء جدایی ناپذیر حیات وی ساخته است.

انسان ها از روزگاران کهن همواره تلاش داشته اند با تکیه بر تفکر و اندیشه خود، جهان پیرامون را به درستی بشناسند و اعتقادات خویش را بر معارف صحیح استوار ساخته و از باور به امور نادرست و ناسازگار اجتناب ورزند، اما اندیشه و تفکر همانند اغلب فعالیت های بشری در معرض لغزش و خطا قرار دارد. با مراجعه به تاریخ علم و تفکر و نیز مشاهدات روزمره خود، شواهد بسیاری بر حاکمیت باورهای نادرست و ناسازگار می توان یافت.

چه بسیار انسان هایی که با دوری از خردورزی و عقلانیت، خود و جوامع خود را گمراه ساخته و از طریق حق و صواب دور نموده اند و با کج اندیشی و نابخردی خسارات جبران ناپذیری بر انسان ها وارد کرده اند. بنابراین آنچه اندیشیدن را ارزشمند می کند و موجب رشد و تعالی انسان می شود، درست اندیشیدن و جلوگیری از خطای در تفکر است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : سلسله مباحث منطقی

صفحات کتاب : 396

کنگره : BC181‏‫‬‭/ح9م8 1393

دیویی : 160

کتابشناسی ملی : 3748495

شابک : 978-600-7044-12-4‬‬

سال نشر : 1393

فهرست

مقدمه
فصل اول: مباحث مقدماتی
الف. منطق
1. لزوم فراگیری منطق
2. پیدایش منطق جدید
3. تعریف منطق گزاره ای
ب. گزاره
1. گزاره ساده و مرکب
2. صورت گزاره ای
3. صدق و کذب منطقی
4. گزاره های راستگو، دروغگو و ممکن الصدق
5. نسبت میان گزاره ها
5. 1. هم ارزی (تعادل یا استلزام متقابل)
5. 2. تناقض
5. 3. تضاد
5. 4. داخل تحت تضاد
5. 5. استلزام
5. 6. استلزام معکوس
6. سازگاری گزاره ها
ج. استدلال
1. اهمیت و کاربرد استدلال
2. شناسایی استدلال
3. اجزاء استدلال
4. استدلال ساده و استدلال مرکب
5. استدلال مضمر
6. تحلیل استدلال
6. 1. بازآرایی
6. 2. ترسیم نقشه استدلال
7. صورت استدلال
8. صورت و اعتبار استدلال
9. بازتعریف منطق بر اساس مفاهیم سازگاری، صدق و اعتبار
9. 1. تعریف منطق به صورت استنتاجی معتبر
9. 2. تعریف منطق به صدق منطقی
9. 3. تعریف منطق به سازگاری
10. اثبات اعتبار استدلال
11. رد اعتبار صورت استدلال با مثال نقض
پرسش ها و تمرین های فصل اول
1. پرسش ها
2. تمرین ها
پیوست فصل اول
[1] شاخه های اصلی دانش منطق
[2] گزاره شرطی در آثار منطق دانان مسلمانان
1. تعریف گزاره شرطی
2. شرطی متصل
2. 1. شرطی متصل لزومی
2. 2. شرطی متصل اتفاقی
3. شرطی منفصل
3. 1. شرطی منفصل حقیقی
3. 1. 1. منفصل حقیقی عنادی
3. 1. 2. منفصل حقیقی اتفاقی
3. 2. شرطی منفصل مانع خلو
3. 2. 1. منفصل مانع خلو اتفاقی
3. 2. 2. منفصل مانع خلو عنادی
3. 3. شرطی منفصل مانع جمع
3. 3. 1. منفصل مانع جمع اتفاقی
3. 3. 2. منفصل مانع جمع عنادی
4. تقسیم دیگری برای شرطی متصل
[3] اقسام گزاره های ضروری الصدق
1. تقسیم گزاره به تحلیلی و ترکیبی
2. تقسیم گزاره ها به پیشینی و پسینی
[4] نسبت های منطقی گزاره ها در منطق حملی
ـ دسته بندی روابط منطقی بین گزاره ها
1. دسته بندی بر اساس ارزش گزاره ها
2. دسته بندی بر اساس ساختار گزاره ها
[5] حل مسأله راهی برای افزایش مهارت در استدلال
[6] قوانین اساسی فکر
1. قانون این همانی یا هوهویت
2. قانون امتناع اجتماع نقیضین
3. قانون امتناع ارتفاع نقیضین
فصل دوم: زبان منطق گزاره ای
الف. نماد گزاره ای
ب. ادات گزاره ای
ج. قواعد ساخت
د. دامنه ادات و نقش پرانتز
ه . ادات اصلی
و. تحلیل ساختار منطقی فرمول ها
ز. نگارش استدلال به زبان صوری
ح. صورت اصلی فرمول ها و نمونه جانشین
ط. معادل ادات های منطقی در زبان طبیعی
1. ادات نفی در زبان طبیعی
2. ادات عطف در زبان طبیعی
3. ادات فصل در زبان طبیعی
4. ادات شرط در زبان طبیعی
5. ادات دوشرطی در زبان طبیعی
تمرین فصل دوم
پیوست فصل دوم
[1] نمادهای جایگزین
[2] قراردادهای حذف پرانتز
فصل سوم: معناشناسی زبان منطق گزاره ای
الف. تابع ارزش
ب. ادات تابع ارزشی
ج. قواعد معناشناسی
د. جدول ارزش گزاره های تابع ارزشی
1. ترکیب نفی
2. ترکیب عطفی
3. ترکیب فصلی
4. ترکیب شرطی
5. ترکیب دو شرطی
ه . ویژگی های ادات تابع ارزشی
1. جابجایی
2. شرکت پذیری
3. پخش پذیری
4. تعدی
و. کاربردهای جدول ارزش
1. محاسبه ارزش گزاره های پیچیده
2. تعیین گزاره های راستگو، دروغگو و ممکن الصدق
3. محاسبه ارزش گزاره های مرکب با دانستن ارزش سازه های آن وبالعکس
4. نمایش نسبت میان گزاره ها از طریق جدول ارزش
5. نمایش نسبت سازگاری و ناسازگاری در جداول ارزش
6. بررسی اعتبار استدلال
ز. روش کوتاه جدول ارزش
1. راستگو نبودن یک گزاره
2. دروغگو نبودن یک گزاره
3. ممکن الصدق بودن یک گزاره
4. هم ارزش نبودن دو گزاره
5. سازگاری مجموعه ای ازگزاره ها
6. معتبر نبودن استدلال
چکیده روش کوتاه
مقایسه کاربرد جدول کامل ارزش و روش کوتاه
تمرین فصل سوم
پیوست فصل سوم
[1] سایر ترکیب های تابع ارزشی
1. نفی های متصل (نفی ترکیب فصلی)
2. منفصل مانع جمع (نفی ترکیب عطفی)
3. منفصل حقیقی (نفی ترکیب دوشرطی)
4. نفی شرطی
5. شرطی معکوس
6. نفی شرطی معکوس
[2] مجموعه کامل ادات های منطقی
[3] شرطی غیرتابع ارزش
[4] شرطی های خلاف واقع
[5] پارادکس استلزام مادی
فصل چهارم: دستگاه استنتاجی
الف. برهان (اثبات)
ب. قواعد استلزام
1. وضع مقدم
2. رفع تالی
3. قیاس انفصالی
4. قیاس شرطی
راهبردهایی در بکارگیری چهار قاعده اول:
5. ساده سازی
6. عطف
7. جمع
8. ذوالوجهین مثبت
راهبردهایی در بکارگیری چهار قاعده دوم:
ج. قواعد هم ارزی
9. نفی مضاعف
10. جابجایی
11. شرکت پذیری
12. دمورگان
13. عکس نقیض
راهبردهایی در بکارگیری پنج قاعده اول جایگزینی:
14. پخش پذیری
15. صدور
16. تکرار
17. تعادل (هم ارزشی)
18. استلزام مادی
راهبردهایی در بکارگیری پنج قاعده دوم جایگزینی:
د. برهان شرطی
نکات مهم در به کارگیری برهان شرطی:
ه . برهان خلف
راهبردهایی در بکارگیری برهان شرطی و برهان خلف
و. اثبات صورت منطقاً صادق
تمرین فصل چهارم
1. تمرین مربوط به قواعد استلزام
2. تمرین مربوط به قواعد هم ارزی (پنج قاعده اول)
3. تمرین مربوط به قواعد هم ارزی (پنج قاعده دوم)
4. تمرین مربوط به برهان شرطی و برهان خلف
پیوست فصل چهارم
[1] دستگاه صوری
1. تمایز جنبه های معناشناختی و نحوی در منطق گزاره ای
2. سازگاری، صحت و تمامیت دستگاه
[2] دستگاه اصل موضوعی منطق گزاره ای
مقدمه
1. زبان دستگاه
2. اصول موضوع دستگاه
3. قواعد استنتاجی
4. برهان در دستگاه
5. قضیه استنتاج
6. گسترش دستگاه
تمرین:
7. سایر دستگاه های اصل موضوع
7. 1. دستگاه لوکاسیه ویچ
7. 2. دستگاه هیلبرت و آکرمان
7. 3. دستگاه شون فیلد
7. 4. دستگاه رسر
7. 5. دستگاه مردیت
7. 6. دستگاه نیکود
7. 7. دستگاه کلین
[3] معرفی برخی از قواعد مشهور منطق گزاره ای
1. قواعد استلزام
2. قواعد همارزی
3. قضایا
[4] مجموعه قواعد استنتاج طبیعی
1. دستگاه مشتمل بر قواعد حذف یا معرفی ادات های منطقی
2. برخی از دستگاههای استنتاجی مشهور
الف. دستگاه مشتمل بر ده قاعده اولیه
ب. دستگاه مشتمل بر دوازده قاعده اولیه
ج. دستگاه هجده قاعدهای
د. دستگاه نوزده قاعدهای
[5] روش های اثبات
1. روش اثبات مستقیم
2. برهان غیرمستقیم
2. 1. برهان ازطریق عکس نقیض (ترانهش)
2. 2. برهان از طریق خلف
3. برهان از طریق حالت های مختلف
4. برهان به استناد (صدق) تالی
5. برهان به استناد (کذب) مقدم
فصل پنجم: درخت ارزش
الف. قواعد درخت ارزش
ب. چگونگی شاخه بندی فرمول ها
ج. گذرهای درخت ارزش
د. کاربردهای روش درخت های ارزش
1. تعیین راستگو، دروغگو یا ممکن الصدق بودن گزاره
2. اثبات رابطه هم ارزشی یا استلزام بین دو گزاره
3. اثبات سازگاری یا عدم سازگاری گزاره ها
4. اثبات اعتبار یا عدم اعتبار استدلال
تمرین فصل پنجم
فهرست نشانه ها
منابع
الف. فارسی و عربی
ب. انگلیسی
لغت نامه
الف. فارسی به انگلیسی
ب. انگلیسی به فارسی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات