× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده

متن دو زبانه

نوع اثر : کتاب

ناشر : کلیدپژوه

نویسنده : ,

مترجم : احمد روستا , کبری سبزعلی یمقانی

صفحات کتاب : 103

کنگره : HF۵۴۱۵/۳‏‫‬‮‭/پ۹ر۷۲۴ ۱۳۹۶‭‮‬

دیویی : ۶۵۸/۸۳۴۲

کتابشناسی ملی : ۴۸۲۸۸۲۵

شابک : 978-600-459-215-4‬‬‬

سال نشر : 1396

خلاصه اثر

هدف از تهیه کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده اثر جی. پل پیتر و جری سی. اولسون وجود خلاء فرهنگ واژگان جامع در حوزه رفتار مصرف کننده بوده است.

کتاب حاضر بیش از 300 واژه ی تخصصی رفتار مصرف کننده را در بردارد. این کتاب به صورت دو زبانه (فارسی-انگلیسی) است.

کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده (Marketing Strategy) به منظور تعمیق درک و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده به رشته تحریر درآمده است. جذابیت این کتاب در 2 زبانه بودن آن می باشد که باعث می شود خواننده همزمان ترجمه و اصل آن را مقابل هم قرار داده و با واژگان تخصصی بیشتری آشنا شود.

این کتاب در حجم کوچک خود به صورت یکپارچه و گام به گام مطالب بخش تخصصی رفتار مصرف کننده را در اختیار مخاطبان قرار می دهد و بر جذابیت مطالب و اشتیاق مخاطب به مطالعه آن می افزاید.

کتاب‌الکترونیکی

10,000 تومان

حجم : 1.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 1

موضوعات

فهرست

A
Accessibility (دسترس پذیری)
Accidental exposure (در معرض قرارگیری تصادفی)
Accretion (انباشت)
Acculturation (فرهنگ پذیری)
Activation (فعال سازی)
Adopter categories (دسته بندی افراد پذیرنده محصولات جدید)
Adoption curve (منحنی خرید)
Adoption process (فرآیند پذیرش)
Advertising (تبلیغات)
Affect (عاطفه و احساس)
Affective responses (واکنش های عاطفی و احساسی)
Age subcultures (خرده فرهنگ های سنی)
AIO
Aspirational group (گروه آرمانی)
Associative network (شبکه پیوند)
Attention (توجه)
Attitude (نگرش)
Attitude-change strategies (استراتژی های تغییر نگرش)
Attitude models (مدل های نگرش)
Attitudes toward objects (نگرش ها نسبت به اشیا)
Attitude toward the ad (نگرش نسبت به تبلیغات)
Attitude toward the behavior or action (نگرش نسبت به رفتار و عمل)
Attributes (خصوصیات)
Automatic processing (پردازش خودکار)
B
Baby boomers (ازدیاد زادوولد)
Baseline (خط شروع)
Behavior (رفتار)
Behavioral intention (قصد رفتاری)
Behavior effort (تلاش رفتاری)
Behaviors (رفتارها)
Belief (باور)
Belief evaluation (ارزیابی باور)
Belief strength (قدرت باور)
Benefits (مزیت ها)
Benefit Segmentation (بخش بندی بر اساس مزایا)
Brand choice (انتخاب برند)
Brand equity (ارزش ویژه برند)
Brand indifference (بی تفاوتی برند)
Brand (وفاداری به برند)
Brand switching (جابه جایی بین برندها)
C
Categorization (دسته بندی)
Category accessibility (دسترس پذیری طبقه ای)
Central route to persuasion (شیوه مرکزی متقاعدسازی)
Choice (انتخاب)
Choice alternatives (گزینه های انتخاب)
Choice criteria (معیار انتخاب)
Classical conditioning (شرطی سازی کلاسیک)
Cognition (شناخت)
Cognitive activity (فعالیت شناختی)
Cognitive dissonance (عدم تجانس شناختی)
Cognitive learning (یادگیری شناختی)
Cognitive processing (فرآیندهای شناختی)
Cognitive representations (بازنمایی شناختی)
Cognitive response (واکنش شناختی)
Communication (ارتباطات)
Communication model (مدل ارتباطات)
Communication process (فرآیند ارتباطات)
Compatibility (سازگاری)
Compensatory integration processes (فرآیندهای یکپارچه سازی جبرانی)
Compensatory rule (قانون جبرانی)
Competitive advantage ( مزیت رقابتی)
Complete environment (محیط کامل)
Comprehension (فهم و درک)
Confirmation (تایید)
Conjunctive rule (قانون هم پیوندی)
Consensual environment (محیط مورد توافق)
Consideration set (مجموعه موضوعات)
Consumer acculturation (پذیرش فرهنگی مصرف کننده)
Consumer behavior (رفتار مصرف کنند ه)
Consumer decision making (تصمیم گیری مصرف کننده)
Consumer information processing (پردازش اطلاعات مصرف کننده)
Consumer-product relationship (روابط مصرف کننده-محصول)
Consumer promotion (ترفیعهای مصرف کننده)
Consumer purchase mode (حالت خرید مصرف کننده)
Consumer satisfaction (رضایت مصرف کننده)
Consumer socialization (اجتماعی کردن مصرف کنند ه)
Consumption (مصرف)
Consumption situation (موقعیت مصرف)
Content of culture (محتوای فرهنگی)
Continuous reinforcement schedule (برنامه تقویت مستمر)
Core values (ارزش ها ی بنیادین)
Covert modeling (مدل سازی آشکار)
Cross-cultural differences (تفاوت ها ی بین فرهنگی)
Cross-cultural research (تحقیقات میان فرهنگی)
Cultural interpenetration (نفوذ (رسوخ) فرهنگی)
Cultural meanings (معانی فرهنگی)
Cultural process (فرآیند فرهنگی)
Culture (فرهنگ)
D
Deal proneness (استعداد احتمال معامله)
Decision (تصمیم)
Decision conflict (تعارض تصمیم)
Decision making (تصمیم گیری)
Decision plan (طرح تصمیم)
Diffusion process (فرآیند انتشار)
Disconfirmation (عدم تایید)
Discriminant consequences (پیامدهای تبعیضی)
Discriminative stimulus (محرک تبعیضی)
Disjunctive rule (قانون منفک کننده)
Disposition situation (موقعیت گرایش)
Dissatisfaction (عدم رضایت)
Dissociative group (گروه تجزیه)
E
Early adopters (پذیرندگان اولیه یک تکنولوژی)
Early majority (اکثریت اولیه)
Elaboration (پیچیدگی و تفسیر)
Elaboration Likelihood Model (مدل احتمال پیچیدگی و تفسیر)
End goal (هدف نهایی)
Enduring involvement (مشارکت پایدار)
Environment (محیط)
Environmental prominence (برجستگی محیطی)
Episodic knowledge (دانش نامنسجم)
Ethnic subcultures (خرده فرهنگ ها ی قومی)
European Union (EU) (اتحادیه اروپا)
Evaluation (ارزیابی)
Evoked set (مجموعه انگیزاننده)
Expectancy theory (تئوری انتظار)
Expertise (تخصص و خبرگی)
Exposure (در معرض قرارگرفتن)
Extensive decision making (تصمیم گیری گسترده)
External reference price (قیمت مرجع بیرونی)
Extinction (خاموش سازی)
F
Family (خانواده)
Family decision making (تصمیم گیری خانوادگی)
Family life cycles (چرخه های زندگی خانوادگی)
Fishbein Behavioral Intentions Model (مدل نیات رفتاری فیشبین)
Fixed ratio schedule (برنامه نسبت ثابت)
Focal attention (توجه کانونی)
Foote, Cone & Belding (FCB) grid
Form utility (مطلوبیت شکلی)
Four stages of acculturation (چهار مرحله پذیرش فرهنگی)
Free-form layout (چیدمان غیرشبکه ای (بدون شکل))
Functional consequences (پیامدهای وظیفه ای)
Functional (or perceived) environment (محیط وظیفه ای یا (ادراکشده))
Funds access (دسترسی به وجوه مالی)
G
General knowledge (دانش عمومی)
Geodemographic segmentation (بخش بندی جغرافیایی-جمعیت شناسانه)
Geographic subcultures (خرده فرهنگ جغرافیایی)
Global marketing (بازاریابی جهانی)
Goal hierarchy (سلسله مراتب هدف)
Grid layout (چیدمان شبکه ای)
Group (گروه)
H
Heuristics (شهود)
Hierarchy of effects model (مدل تاثیرات سلسله مراتبی)
Hierarchy of needs (سلسله مراتب نیازها)
High involvement (مشارکت بالا)
Household (خانوار)
I
Ideal self-concept (مفهوم ایده آل از خود)
Impulse purchase (خرید ناگهانی)
Inferences (استنتاجات)
Information acquisition situation (موقعیت کسب اطلاعات)
Informational reference group influence (تاثیر گروه مرجع اطلاعاتی)
Information contact (تماس اطلاعاتی)
Information processing (پردازش اطلاعات)
Information-processing models (مدل های پردازش اطلاعات)
Information search (جستجوی اطلاعات)
Innovativeness (نوآور بودن)
Innovators (نوآوران)
Instrumental conditioning (شرطی کردن ابزاری)
Integration processes (فرآیندهای یکپارچه سازی)
Intentional exposure (در معرض قرارگیری عمدی)
Internal reference price (قیمت مرجع درونی)
Interpretation processes (فرآیندهای تفسیر)
Interrupts (قطع کننده ها)
Intrinsic self-relevance (خود ارتباط دهی درونی)
Involvement (مشارکت)
ISTEA model (ISTEA مدل)
K
Knowledge (دانش)
L
Laggards (افراد کند (از قافله جامانده))
Late majority (اکثریت آخر)
Level of competition (سطح رقابت)
Level of comprehension (سطح درک)
Levels of abstraction (سطوح انتزاعی سازی)
Levels of product knowledge (سطوح دانش محصول)
Lexicographic rule (قانون واژه نگاری)
Lifestyle (سبک زندگی)
Limited capacity (ظرفیت محدود)
Limited decision making (تصمیم گیری محدود)
M
Macro environment (محیط کلان)
Macro social environment (محیط اجتماعی کلان)
Marketing concept (مفهوم بازاریابی)
Marketing environment (محیط بازاریابی)
Marketing strategy (استراتژی بازاریابی)
Market segmentation (بخش بندی بازار)
Maslow's need hierarchy (هرم نیازهای مازلو)
Materialism (اصالت ماده یا ماده گرایی)
Meanings (معنابخشی)
Means-end chain (زنجیره هدف-وسیله)
MECCAS model (مدل)
Metaphor (استعاره)
Micro environment (محیط خُرد)
Micro social environment (محیط اجتماعی خرد)
Modeling (مدل سازی)
Modern family life cycle (چرخه زندگی خانواده مدرن)
Multi attribute attitude models (مدل های نگرش چند خصوصیتی)
Multiple-baseline design (طراحی با چند خط مرجع)
N
Negative disconfirmation (عدم تایید)
Negative reinforcement (تقویت منفی)
Non-compensatory integration processes (فرآیندهای ادغام غیرجبرانی)
Nonfamily households (خانوارهایی که خانواده نیستند)
O
Observability (مشاهده پذیری)
Operant conditioning (شرطی سازی عاملی)
Opportunity to process (فرصت تحلیل)
Overt consumer behavior (رفتار آشکار مصرف کنند ه)
Overt modeling (مدل سازی آشکار)
P
Penetration pricing (قیمت گذاری نفوذی)
Perceived risks (ریسک ها ی ادراک شده)
Peripheral route to persuasion (بهره گیری از محیط برای متقاعدسازی)
Personality (شخصیت)
Personal selling (فروش شخصی)
Person/situation segmentation (بخش بندی شخص/موقعیت)
Persuasion (متقاعدسازی)
Physical environment (محیط فیزیکی)
Place utility (مطلوبیت محیطی)
Positioning (موقعیت یابی)
Positioning by attribute (موقعیت یابی از طریق خصوصیات)
Positioning by competitors (موقعیت یابی از طریق رقبا)
Positioning by product class (موقعیت یابی از طریق طبقه محصول)
Positioning by product user (موقعیت یابی از طریق کاربر محصول)
Positioning by use (موقعیت یابی از طریق کاربرد)
Positioning map (نقشه موقعیت یابی)
Positive disconfirmation (عدم تایید مثبت)
Positive reinforcement (تقویت مثبت)
Possession utility (مطلوبیت دارایی)
Post purchase perceptions (ادراکات پس از خرید)
Preconscious attention (توجه نیمه هوشیار)
Pre purchase expectations (انتظارات پیش از خرید)
Price elasticity (کشش قیمتی)
Price perceptions (ادراکات قیمت)
Problem representation (ارائه مسئله)
Problem solving (حل مسئله)
Procedural knowledge (دانش رویه ای)
Product contact (در تماس بودن با محصول)
Product knowledge and involvement (دانش و درگیری ذهنی با محصول)
Product positioning (موقعیت یابی محصول)
Product symbolism (نماد (سمبل) محصول)
Promotion clutter (بی نظمی ترفیع)
Promotions (ترفیع)
Promotion strategies (استراتژی ها ی ترفیع)
Psychographic segmentation (بخش بندی بر اساس نمودار روانی)
Psychosocial consequences (پیامد های روانی اجتماعی)
Publicity (اشتهار (عمومیت))
Pull strategies (استراتژی های کششی)
Punishment (مجازات)
Purchase intention (قصد خرید)
Purchasing situation (موقعیت خرید)
Push strategies (استراتژی ها ی رانشی)
R
Reciprocal system (سیستم دوسویه)
Reference group (گروه مرجع)
Reinforcement (تقویت)
Reinforcement schedule (جدول زمانی تقویت)
Relevant knowledge (دانش مرتبط)
Respondent conditioning (شرطی کردن پاسخ دهنده)
Response hierarchy (سلسله مراتب پاسخ یا واکنش)
Restructuring (بازساختاردهی)
Reversal design (طراحی معکوس)
Rituals (آداب و رسوم)
Routinized choice behavior (روزمره کردن رفتار انتخاب)
S
Sales promotion (ارتقای فروش)
Salient beliefs (باورهای خاموش)
Scanner cable method (روش کابل اسکنر)
Schema (پیش نویس)
Script (متن نمایشنامه)
Segmentation (بخش بندی)
Segmentation strategy (استراتژی بخش بندی)
Selective exposure (در معرض قرارگیری انتخابی)
Self-concept (مفهوم خود)
Self-regulation (خودتنظیمی)
Self-schema (پیش‏نویس خود)
Semantic knowledge (دانش معنایی)
Shaping (شکل)
Shopping situation (موقعیت خرید)
Simplicity (سادگی)
Situation (موقعیت)
Situational involvement (درگیری موقعیتی)
Situational self-relevance (خودارتباط دهی)
Skimming pricing (قیمت گذاری نزولی)
Social class (طبقه اجتماعی)
Social environment (محیط اجتماعی)
Socialization (اجتماعی‏شدن)
Social learning theory (تئوری یادگیری اجتماعی)
Social marketing (بازاریابی اجتماعی)
Social stratification (لایه بندی اجتماعی)
Speed (سرعت)
Spreading activation (فعال سازی گسترده)
Store atmosphere (جو فروشگاه)
Store contact (تماس فروشگاهی)
Store image (تصویر فروشگاه)
Store layout (چیدمان فروشگاه)
Store location (مکان فروشگاه)
Store loyalty (وفاداری فروشگاه)
Store patronage (حمایت فروشگاهی)
Subcultures (خرده فرهنگ ها)
Subjective or social norm (SN) (هنجار اجتماعی یا ذهنی)
Subliminal perception (ادراک ناهوشیارانه)
Symbolic meaning (معنادهی سمبلیک (نمادین))
T
Theory of reasoned action (تئوری عمل منطقی)
Time utility (مطلوبیت زمانی)
Trade promotion (ترفیع های تجاری)
Transactions (مبادلات)
Trial ability (توانایی آزمون)
Tuning (تعدیل و آماده سازی)
U
Unconscious (عدم هوشیاری)
Unit pricing (قیمت گذاری واحد)
Utilitarian reference group influence (تاثیر گروه مرجع مطلوبیت طلب)
V
VALS™ (والس)
Value-expressive reference group influence (تاثیر گروه مرجع بیان کننده ارزش)
Values (ارزش ها)
Variable ratio schedule (جدول نسبت متغیر)
Variety seeking (جست وجوی تنوع)
Verbal modeling (مدل سازی شفاهی)
Vicarious learning (یادگیری نیابتی)
W
Word-of-mouth communication (WOM) (ارتباطات کلامی (دهان به دهان))

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات