1 / 3

تحلیل گفتمان سیاسی

امر سیاسی به مثابه یک برساخت گفتمانی

موضوعات


دانلود کتاب تحلیل گفتمان سیاسی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 355
12,400 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب تحلیل گفتمان سیاسی: امر سیاسی به مثابه یک برساخت گفتمانی به بررسی مبحث میان رشته ای کیفیت تکوین امر سیاسی در بستر زبان می پردازد.

امر سیاسی در این صحنۀ نمایش بر پایۀ قواعد گفتمان سیاسی مفصل بندی، بازنمایی و شبیه سازی می گردد. کتاب تحلیل گفتمان سیاسی (Political Discourse Analysis) دربردارندۀ ده مقالۀ مرجع و برگزیده پیرامون سه عرصۀ امر سیاسی، گفتمانی و اجتماعی است.

در منطق نظریه پردازان این مقالات، علوم سیاسی با حوزۀ تجربی سیاست سر و کار دارد و نظریۀ سیاسی، قلمروی فیلسوفان و نظریه پردازانی محسوب می شود که نه واقعیت ها و موجودیت های «سیاست» بلکه ذات، سرشت و ماهیت «امر سیاسی» را واکاوی و تبیین می نمایند.

گفتمان سیاسی منظومه ای معنایی - شناختی به حساب می آید که استعداد و امکان تولید معنا و اندیشه برای کسب، تثبیت یا تلطیف قدرت را داشته باشد؛ بتواند ذهن و اندیشۀ عاملان اجتماعی را در تملک بگیرد و به جای زور و و سلطه قانع کند؛ بنابراین گفتمان سیاسی یک استراتژی، آیین، راه، منظومۀ معنایی و یک زیست جهان می باشد.

در این اثر در ابعاد مختلف روندی تبیین می شود که تحلیل گفتمان سیاسی در پیوند با تحلیل گفتمان اجتماعی، گفتمان رسانه، گفتمان ادبی و هنری، گفتمان تاریخی، گفتمان حقوقی و... می تواند شما را در به صدا درآوردن زنگ خوانش، روایت و باز روایت امر سیاسی و دیگر ساحت های زندگی اجتماعی بشر یاری کند.

در بخشی از کتاب تحلیل گفتمان سیاسی می خوانیم:

عقل سلیم این پیش انگاشت را دارد که سیاست مداران به خوبی تنظیم و سازمان دهی شده اند. این امر به رغم بسیاری از رویدادهای مهم و فوری ای است که باید با آن سر و کار داشته باشند و بر زندگی همۀ ما نیز تأثیر دارد. همۀ ما الگوهای شناختی داریم (الگوهای رویداد، الگوهای تجربه، الگوهای بافتی) که به شکلی سریع و خودکار چنین رویدادهایی را به روز، درک، فهم و ذخیره می کند. می توان از این نکته فرض کرد که سیاست مداران نیز به شکلی روتین به مجموعۀ خاص خود از الگوهای شناختی در راستای انجام سیاست یا همان سیاست ورزی دسترسی می یابند.

این امر به منظور پاسخ سریع، به شیوه ای عقلانی و کاملاً پیش بینی پذیر به رویدادهایی است که با آن ها روبه رو می شوند. اما، در واقع چنین نیست: زندگی روزمره سیاست مداران به همان نسبت که آکنده از اقدام طراحی شده، استراتژیک و عقلانی است، با تصادف، اتفاق و پیش بینی ناپذیری نیز پر شده است. موقعیت های پر هرج و مرج مشخصۀ لازم «سیاست به مثابه معمول» است: سیاست مداران با تجربه می دانند که چگونه به شکل بهتری با آن ها سروکار پیدا کنند بنابراین «نظمی در درون بی نظمی» وجود دارد که در میان دیگر چیزها، از راه امور روتین، هنجارها و مناسک برقرار می شود.

سیاست مدارن استراتژی ها و تاکتیک هایی را کسب و برنامه های خود را کم و بیش به شکل موفقی دنبال می کنند. موفقیت وابسته به موقعیتشان در این حوزه، روابط قدرت آنان، و به شکل مهم تری، به چیزی وابسته است که من آن را مدیریت دانش می نامم: بیشتر آن چه ما به عنوان بی نظمی درک می کنیم وابسته به در برگرفته شدن در دانش مشترک یا برون رانی از آن دانش مشترک است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 355

کنگره : P302/77‏‫‬‮‭/ر6ت3 1395

دیویی : 401/41

کتابشناسی ملی : 4306508

شابک : 978-600-7683-51-4

سال نشر : 1395

فهرست

دربارۀ نویسندگان
دیباچه: گفتمان، امر سیاسی و معنا
پیشگفتار: تحلیل گفتمان سیاسی؛ اندرکنش امر سیاسی، امر گفتمانی و امر اجتماعی
پردۀ یکم؛ چیستی گفتمان سیاسی
پردۀ دوم؛ تحلیل گفتمان سیاسی در مقام یک نظریه
پردۀ سوم؛ سرشت امر سیاسی و سیاست
پردۀ چهارم؛ درون مایه و ساختار کتاب
پردۀ آخر؛ یادبود و سپاس
فصل یکم: تحلیل گفتمان انتقادی / نورمن فرکلاف
مبانی نظری
روش شناسی
بافت سازی دگربارۀ گفتمان های کانونی در رومانی
نتیجه گیری
فصل دوم: تحلیل گفتمان انتقادیو / تئون ای. فن دیک
مقدمه: تحلیل گفتمان انتقادی چیست؟
چهارچوب های مفهومی و نظری
کلان در برابر خرد
قدرت به مثابه کنترل
کنترل متن و بافت گفتمان
کنترل ذهن
گفتمان های سلطه
پژوهش در تحلیل گفتمان انتقادی
نابرابری جنسیتی
نژادگرایی، ملی گرایی و نژادپرستی
گفتمان رسانه
گفتمان سیاسی
قدرت حرفه ای و نهادی
نتیجه گیری
فصل سوم: تحلیل گفتمان سیاسی و طبیعت سیاست / نورمن فرکلاف، ایزابلا فرکلاف
ارسطو
تحلیل گفتمان سیاسی: دو رویکرد متداول
دیدگاه نظریۀ سیاسی دربارۀ طبیعت سیاست
یک چرخش استدلالی در نظریۀ سیاسی؟
نظریۀ سیاسی دربارۀ دموکراسی مشورتی (شورایی)
نتیجه گیری
فصل چهارم: سیاست به مثابه (امر) معمول واکاوی گفتمان سیاسی در کنش / روث وداک
مقدمه: گفتمان و / دربارۀ سیاست
سیاست بزرگ/ نمادین و سیاست در زندگی روزمره رویکردهای نظری
معنای «سیاست» مشخصه های «سیاست بزرگ»
سیاست در پشت صحنه
رویکرد گفتمانی تاریخی در تحلیل گفتمان انتقادی
واکاوی سیاست به مثابه (امر) معمول: رویکردی یکپارچه گر و میان رشته ای
نمونه هایی از نهادهای اتحادیۀ اروپا
اپیزود 1: آغازکردن روز
اپیزود 2: اظهارات هانس در کمیتۀ امور اجتماعی
سیاست به مثابه (امر) معمول: چشم اندازها و محدودیت ها
فصل پنجم: خصومت سازی، سوژگی و سیاست / ارنستو لاکلا
تضاد واقعی و تناقض دیالکتیکی
خصومت سازی ها و ابژکتیویتۀ اجتماعی
خصومت سازی ها و بازنمایی
نتیجه گیری
فصل ششم: سیاست اگونیستیک چیست؟ / شنتال موف
یک مدل اگونیستیک
اگونیسم و خصومت سازی
فلسفۀ اخلاق یا سیاست
فصل هفتم: از ایدئولوژی تا گفتمان / میشل پشو
توسعه و چشم اندازهای تحلیل خودکار گفتمان
زبان، ایدئولوژی، گفتمان
فصل هشتم: ساخت گفتمانی مشروعیت سازی / تئو فن لیوون
مقدمه
اقتدارسازی
اقتدار شخصی
اقتدار کارشناس
اقتدار رل مدل
اقتدار غیرشخصی
اقتدار سنت
اقتدار مبتنی بر هم رنگی
ارزیابی و سنجش اخلاقی
ارزیابی و سنجش
انتزاع
قیاس ها
عقلانی سازی
عقلانی سازی ابزاری
عقلانی سازی نظری
اسطوره سازی
مشروعیت چندوجهی (مالتی مودال)
مشروعیت سازی و بافت
فصل نهم: واساختن ساختار و کارگزار / دیوید هوارث
دامنه و تنوع
ساختارگرایی
رویکردهای کارگزار محور
مدل انتخاب عقلانی
نظریۀ ساخت یابی
رئالیسم انتقادی
ارزیابی و سنجش انتقادی
نتیجه گیری
فصل دهم: برساخت گرایی اجتماعی و تحلیل گفتمان / ویوین بر
آیا تعریفی از برساخت گرایی اجتماعی وجود دارد؟
موضعی انتقادی نسبت به دانش مسلم فرض شده
وجه اختصاصی تاریخی و فرهنگی
دانش به وسیلۀ فرایندهای اجتماعی پایدار و تحکیم می شود
هم خوانی و تطابق دانش و کنش اجتماعی
چه تفاوتی میان برساخت گرایی اجتماعی و روان شناسی سنتی وجود دارد؟
ضد ذات گرایی
به پرسش گرفتن رئالیسم
خصیصۀ تاریخی و فرهنگی دانش
زبان به منزلۀ پیش شرطی برای اندیشه
زبان به مثابه صورتی از کنش اجتماعی
برساخت گرایی اجتماعی از کجا برخاسته است؟
عصر روشنگری، مدرنیسم و پسامدرنیسم
تأثیرات جامعه شناختی
بازگشت به زبان و «بحران» در روان شناسی اجتماعی
روان شناسی گفتمانی
واساخت گرایی و تحلیل گفتمان فوکویی
ساخت گرایی ها
تفاوت ها و مباحث در برساخت گرایی اجتماعی
نقد
تمرکز پژوهش در برساخت گرایی اجتماعی
برساخت گرایی اجتماعی خرد
برساخت گرایی اجتماعی کلان
مباحثۀ واقع گرایی/ نسبی گرایی
کارگزاری و دترمینیسم
گفتمان
دو رویکرد در مطالعۀ «گفتمان»
گفتمان چیست؟
گفتمان و هویت
گفتمان، ساختار اجتماعی و پراکتیس های اجتماعی
مسائل: شخص بودگی، کارگزاری و واقعیت
فرهنگ اشخاص
فرهنگ واژگان
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات