1 / 3

نظریه شهری و تجربه شهری

موضوعات


دانلود کتاب نظریه شهری و تجربه شهری

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 3.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 432
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب نظریه شهری و تجربه شهری به قلم سیمون پارکر، به بررسی انواع مختلف تجربه های شهری، رویکردهای کلاسیک و نوینِ پژوهش شهری و نظریه های نظریه پردازانی چون هاروی و کاستلز می پردازد و تجربیات حاصل از آن را با نظریات و دانش های شهری مقایسه می کند.

ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جامعه با گذشت زمان و با توجه به ماهیت و صفات پویای جغرافیایی و اجتماعی جوامع دچار تحول گشته و به تبع آن ها، نظریات نیز به افق های دیگری کشیده می شوند. از این رو تغییر و تحول در جریان های فکری غالب، اجتناب ناپذیر می نماید و نمی توان یکی بر دیگری رجحان داد.

سیمون پارکر (Simon Charles Parker) در کتاب نظریه ی شهری و تجربه ی شهری (Urban theory and the urban experience) آورده است: همان طور که این اثر چهار عنصر فرهنگ، مصرف، ستیز و اجتماع را نشان می دهد، امیدوارم تجربۀ شهری ایران را همانند دیگر جوامعی که میزان بالای شهرنشینی را تجربه نموده اند، تعریف کند. درک اینکه چگونه این عوامل در تعامل بوده و تجربۀ شهری ساکنان، کارگران و گردشگران را تعیین می کنند، مستلزم یک نوع تحلیل مقایسه ای-تجربی ماهرانه ای است که در آن گفتمان نظریۀ شهری با بیشترین آگاهی تداوم داشته باشد.

کنکاش در ادبیات جغرافیای شهری، جامعه شناسی شهری و تاریخ شهری گویای آن است که از بنیان گرفتن اولین شهرها، نظریه ها نیز جزو جدایی ناپذیر آن به شمار می رفته اند و تولید دانش شهری در تمام ادوار و به ویژه در قرن بیست ویکم همواره بر بنیان نظریه ها استوار است.

پرواضح است که همۀ فعالیت های بشری (از ساده ترین تا پیچیده ترین آن ها) و تجربه های روزمرۀ ما در شهر به نوعی با نظریه ها آمیخته اند و برخورداری از دانش و آگاهی بر بنیان های نظری شهر، محققان را از گرفتار گشتن در دام کژفهمی و تساهل در پژوهش های شهری محفوظ می دارد.

با این وصف، توضیح «نظریه ها» در متن مطالعات شهری بسیار دارای اهمیت بوده و درک چرایی این زمینه ها برای چشم انداز کنونی و سرنوشت آتی حیات شهری، حتی ارزشی فراتر از ارزش آکادمیک دارد؛ چرا که مفسران و شهرپژوهان پیشگام در خصوص مسائل شهری، بیش از اینکه اوربانیست اکادمیک باشند، اغلب مصلحان اجتماعی بوده اند که در واکنش به گرفتاری ها و مصائب ناشی از دگرگون شدن ماهیت شهرها به پا خاسته و شیوۀ نگرش جامعه را نسبت به شهر و شیوۀ نگرش سیاست مداران را نسبت به خط مشی ها تغییر دادند.

فهم اثرات شهرنشینی در کشوری نظیر ایران، مستلزم شناخت فرهنگ و تاریخ آن است، اما در عین حال، نظریۀ شهری به ما می آموزد که جنبه های معمول سازمان، ترتیب و مدیریت شهر مدرن، برای همۀ سکونتگاه های شهری به صورت مشترک وجود دارد. برنامه ریزی و حکمروایی شهری ایرانی موضوعی مشابه بحث وجدل در مورد تقسیم شهر به مناطق کاربردی، تعادل مناسب بین حمل ونقل عمومی و خصوصی، نحوه مدیریت تقاضای آب، برق و سایر امکانات، و نحوه اطمینان از کیفیت محیط شهری همچون شهرهای دیگر جهان است.

در بخشی از کتاب نظریه شهری و تجربه شهری می خوانیم:

پس از جنگ جهانی دوم در بریتانیا و ایالات متحده، نگرش جامعه شناسان شهری در توجه به اجتماعات شهری، بیش از اینکه جوامع زیست پذیر باشد، اغلب به عنوان قربانیان تغییرات اقتصادی و تفکیک بود. از این تحقیقات سه الگو شامل: افت «اجتماع شهری سنتی»، «ظهور اجتماعات حومه ای» و ازدیاد «گتوهای سیاه پوستان» در ایالات متحده حاصل شده است.

در این مطالعات، ویژگی های مصرف به عنوان یک عامل تغییر به سوی اقتصاد خدمات محور و خودرو محور، سرعت نرخ حومه ای شدن و پراکندگی شهری را تسریع کرده و بر تقسیم شهری میان داشته ها و نداشته های شهرها تأکید می کند.

در مقایسه با ایالات متحده، سیاست رفاه شهری در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی به بهبود و کُند شدن سرعت قطبش اقتصادی در میان ساکنان شهرها کمک کرد و این روند به سوی هم گرایی آشکار و خطاناپذیر در جریان است؛ بنابراین، نظریه پردازان شهری در ایالات متحده بر جدایی گزینی نژادی و محرومیت اقتصادی تمرکز کردند، در حالی که در بریتانیا و اروپا، بیشتر رقابت بر سر فضای زندگی شهری میان گروه های مختلف اجتماعی بود.

این کشمکش های مکانی میان ثروتمندان و گروه های طرد شدۀ اجتماعی از طریق شاخص «اعیانی شدن» و همچنین، از طریق سیاست های اجرای قوانین خصمانه برای افراد سرگردان، افراد خودفروش جنسی برای امرار معاش و افراد بی خانمان، درخور سنجش است و بدین صورت است که طبقۀ متوسط به محله های فقیرتر دست اندازی می کنند. این ویژگی های فیزیکی و اجتماعی تضاد و مصرف، لازم است تا در زمینۀ گسترده تر اقتصاد سیاسی شهر مدرن شناخته شود.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 432

کنگره : HT151‏‫‭/پ2ن6 1397

دیویی : 307/76

کتابشناسی ملی : 4940884

شابک : ‬‬‏‫‭978-600-8942-12-2

سال نشر : 1397

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
دربارۀ کتاب
فصل یکم: مواجهه با شهر
چرا نظریۀ شهری اهمیت دارد؟
توسعۀ نظریۀ شهری
طرح کتاب
فصل دوم: بنیان های نظریۀ شهری
مقدمه
ماکس وبر: شهر در بستر تاریخ
گئورگ زیمل: فرهنگ کلان شهر
کلان شهر زیمل
شخصیت شهری
والتر بنیامین: شهر تفسیری
طرح های شهر
پروژۀ پاساژها
تاریخچۀ حال
هنری لوفور: تولید شهر
حق به شهر
دربارۀ تولید فضاها
نتیجه
مطالعات بیشتر
ماکس وِبر
گئورگ زیمل
والتر بنیامین
هنری لوفور
فصل سوم: توصیف شهر
مقدمه
شهر عاصی: پژوهش شهری به عنوان اصلاح اجتماعی
کارگران و فقرای لندن می هیو
گریۀ تلخ طردشدگان لندن
چگونه نیمی دیگر در شهرهای امریکایی زندگی می کردند: جیکوب ریس و محلات زاغه ای نیویورک
سنجش و نقشه برداری نابرابری های شهری: پیمایش های چارلز بوث
جین آدامز و میراث جنبش اسکان: توانمندسازی مدنی از پایین
مطالعات شهری و مکتب جامعه شناسی شیکاگو
گزارش، اکولوژی انسانی و قوم نگاری شهری: آثار پارک، برگس و ویرث
مطالعۀ میدانی شیکاگو و قوم نگاری شهری
شیکاگو و لندن
نتیجه
مطالعات بیشتر
پیمایش شهر ویکتوریایی
شیکاگو و مطالعات شهری
فصل چهارم: دیدگاه های آرمان شهر
مقدمه
برنامه ریزی آرمان شهر: احیاگرایی شهری راسکین، هاوارد و آنوین
جنبش باغشهر
مدرنیسم ناخشنود: برنامه ریزی رؤیای امریکایی
شهر کارکردی
کنگرۀ بین المللی معماری مدرن (سیام) طلایه دار شهرگرایی مدرنیستی
فرانک لوید رایت و شهر برادکر
نوشهرگرایی
رؤیایی که تنها به بریتانیا تعلق ندارد: حکم سلطنتی نوشهرگرایان
نتیجه
مطالعۀ بیشتر
هاوارد، آنوین و جنبش باغشهرها
برنامه ریزی در ایالات متحده و بریتانیا
لوکوربوزیه، سیام و شهرگرایی مدرنیستی
طراحی نوسنتی یا نوشهرگرایی یا اجتماعات دروازه دار یا ضد پراکنده رویی
فصل پنجم: بین حومه و گتو
مقدمه
در جست وجوی اجتماع سنتی
خانواده و خویشاوندی در شرق لندن
روستاشهرنشینان
شهرها برای مردم: جین جیکوبز و کلان شهر متراکم
جامعه شناسی پراکنده رویی: حومه ها، شهرک های جدید و شهر لبه ها
مردم لِوی تاون
پارک فارست، ایلینوس
ظهور پراکنده رویی
ظهور شهرلبه ها
مطالعات جدید اجتماعی: سرمایۀ اجتماعی و توانمندسازی مدنی
شهر قطبی شده: اعیانی شدن و گتویی شدن
چشم انداز بورژوازی شهری و نزاع برای فضای زندگی
زندگی در گتو: شهر نژادی شده در ایالات متحده
گتوی تاریخی
اَبَر گتو
جهانی سازی گتو؟ تجربۀ بریتانیا و اروپا
نتیجه
مطالعات بیشتر
مطالعات اجتماع در بریتانیا
جین جیکوبز
سرمایۀ اجتماعی و توانمندسازی مدنی
حومه ها، شهرک های جدید و شهرلبه ها
گتوها و اعیانی شدن
فصل ششم: دارایی های شهری
مقدمه
شهر سرمایه دار در آثار انگلس و مارکس
سنگ فرش های طلا: کالایی شدن فضای شهری
شهری شدن و سرمایه
تقسیم فضایی نیروی کار
سرمایه داری و مسئلۀ شهری
مسئلۀ شهری و نظریۀ شهری
شهر، اطلاعات گرایی و فضای جریان ها
شهر سرمایه دار و جهانی شدن
شهر دوگانه
جهانشهرها و شهرهای جهانی
نتیجه
مطالعات بیشتر
نظریۀ مارکسیست یا مارکسیسم
شهر اطلاعاتی
جهانی شدن و شهر سرمایه دار
تقسیم فضایی پسا فوردیسم / نیروی کار
فصل هفتم: شهر رقابتی
مقدمه
رویکردهایی به مطالعۀ سیاست شهری و حکمروایی شهری
نظریه های نخبه گان سیاست شهری
تکثرگرایی کلاسیک و معمای اینکه چه کسی حکمرانی می کند؟
انتخاب عمومی و سیاست شهری
اقتصاد سیاسی شهری
ماشین رشد شهری
نظریۀ رژیم شهری
دیدگاه نهادی
محلی و جهانی: مقیاس بندی مجدد حکومت شهری
ظهور حکمروایی جهانی- محلی
قدرت از پایین؟ تغییر چهرۀ جنبش های اجتماعی شهری
نتیجه: نظریه های سیاست شهری و نظریۀ شهری
مطالعات بیشتر
رویکردهایی دربارۀ سیاست شهری
سیاست مقیاس
جنبش های شهری
فصل هشتم: از این سوی تا آن سوی شهر
مقدمه
فرهنگ های شهری
فضای عمومی و قلمرو خصوصی: هابرماس، سَنِت و بوردیو
روابط جنسی در شهر: جنسیت و تمایلات جنسی در تجربۀ شهری
شهر جنسیتی
فضاهای دگرباشی
هتروتوپیا یا شرایط تنش زا؟
هویت های فرهنگی و قومی در کلان شهر مدرن
شهر به مثابۀ متن: خوانش وضعیت شهری
ساختارشکنی شهر
پیوندگونی، معنویت و پساکلان شهر
شهرگرایی های پست مدرن
شهر به مثابۀ یک منظره
نتیجه
مطالعات بیشتر
فضای عمومی و قلمرو خصوصی
جنس و شهر: جنسیت و مسائل جنسی در تجربۀ شهری
هتروتوپیا و هویت های فرهنگی
پست مدرنیسم یا نظریۀ گفتمان یا چشم انداز پست مدرن
شهر سینمایی
فصل نهم: جایگاه شهر
مقدمه
شرق هلسینکی، جنوب سان دیگو: جهانِ شهری اکثریت
شهر اطلاعاتی: ارتباط دنیاهای شهری مادی و مجازی
اکولوژی جدید شهر: پایداری و آیندۀ شهری
نظریۀ آموزش تجربه: از شیکاگو تا لس آنجلس تا نقطۀ صفر زمین
شهر پس از 11 سپتامبر
بیانیه ای برای شهر
نتیجه: تجربۀ شهری و آیندۀ نظریۀ شهری
آیا روایت های شهری در حال هم گرایی هستند؟
فراتر از تفکیک های شهری
مطالعات بیشتر
جهان شهری اکثریت
شهرهای مجازی
کتابنامه
واژگان و اصطلاحات تخصصی
فهرست اسامی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات