1 / 3

اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی

ناشر : قانون یار

نویسنده :

ویراستار : هادی رضائی

موضوعات


دانلود کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 956.5 کیلو بایت
صفحات کتاب : 206
8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی نوشته ی میلاد میوه یان، به بررسی آثار فساد عقد در عقود معوض و غیر معوض می پردازد.

یکی از مباحث بسیار پایه ا ی و اساسی در باب معاملات مفهوم عقد است، فقها و حقوق دانان کوشیده اند تا تعریف جامع از عقد ارائه دهند و در این باب گروهی ذیل هر یک از عقود معین تعریفی مناسب با آن عقد ارائه داده اند. در این کتاب ابتدا معنای لغوی عقد و سپس معنای اصطلاحی عقد را به تفکیک آرای فقهای امامیه و اهل سنّت و حقوق دانان ایران بیان می شود.

عقد فاسد در عالم واقعیت اعتباری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بی اطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر اساس آن مقرر کرده باشند. همچنان که می توان تصور کرد طرفین با علم به فساد عقد به دنبال ترتیب آثار عقد صحیح بر آن باشند. با وجود این در هیچ یک از این دو فرض آثار عقد صحیح بر آن ها وارد نیست. ولی این وضعیت در روابط طرفین تأثیر گذار بوده و در شرایط خاصی و با انضمام عوامل خارجی از قبیل قبض مال مورد معامله می تواند زمینه را برای ایجاد آثار جانبی خاصی مانند ضمان عین و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات فراهم آورد. مثل جایی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسئولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود. در فقه امامیه و عامّه در خصوص تکلیف ردّ عین و عوض منافع در عقود معوّض و غیر معوّض آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی مورد استناد قرار گرفته است.

در فقه شیعه و سه مکتب از مکاتب چهارگانه اهل سنّت (مالکی، حنبلی و شافعی) عقد فاسد و باطل به یک معنا بوده و در مقابل عقد صحیح قرار می گیرد ولی حنفیه میان عقد فاسد و باطل فرق نهاده اند و در عقد فاسد قبض را موجب تملّک مورد معامله می دانند که در این کتاب به تفصیل به آن پرداخته شده است.

در بخشی از کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی می خوانیم:

یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد معرفی شده عدم ضمان زوج نسبت به مهر در نکاح فاسد است به این بیان که در عقد نکاح صحیح، زوج ضامن مهر است در صورتی که در نکاح فاسد اگر زوجه مطلع بر فساد نکاح باشد، زوج ضامن مهر نیست. زیرا در این صورت زن زناکار است و زناکار مهر ندارد.

به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که اولاً؛ مورد قاعده عقود معاوضی است که مورد عقد تحت تصرّف طرفی که ضامن است قرار می گیرد در حالی که نکاح جزء چنین عقودی نیست و زوجه در ید زوج قرار نمی گیرد.

ثانیاً؛ عدم ضمان زوج مستند به دلیل خارجی است که منافات با اقتضای ذاتی نکاح نسبت به ضمان ندارد.
به این پاسخ چنین ایراد گرفته شده که فرض این است که ضمان مقبوض به عقد فاسد عام است و شامل هر گونه عقدی حتّی نکاح می شود و این که عدم ضمان زوج مستند به دلیل خارجی است رفع اشکال نمی شود زیرا مفاد ضمان مقبوض به عقد فاسد این است که در عقد فاسد، ضمان بالفعل موجود است نه اقتضای ضمان به نفسه در صورت فقدان مانع.

به نظر می رسد ضمان مهر در عقد نکاح در مقابل بضع و سایر استمتاعات نیست تا در نکاح فاسد هم وجود داشته باشد بلکه در مقابل زوجیت است که منحصراً در ازدواج صحیح وجود دارد بنابراین ضمان مهر به خود عقد به وجود می آید نه به استمتاعات که آثار عقد است پس چنان چه به حکم شارع، عقد وجود نداشته باشد ضمان هم وجود ندارد. محل سخن در باب ضمان مقبوض به عقد فاسد موردی است که سبب ضمان امر دیگری جز خود عقد باشد مانند قبض در عقد بیع که تا محقق نشده باشد ضمان مبیع به عهده بایع است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 206

کنگره : BP۱۹۰‏‫‭/م۹‮الف‬۲ ۱۳۹۷

دیویی : ۲۹۷/۳۴۲‬

کتابشناسی ملی : 5115560

شابک : 978-600-99933-8-3‬‬

سال نشر : 1397

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: کلیات
بخش دوم: آثار فساد عقد در عقود معوّض
بخش سوم: آثار فساد عقد در عقود غیرمعوّض
بخش چهارم: نتیجه گیری
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات