1 / 3

بررسی مسئولیت مدنی و جزایی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به قانون انگلیس

موضوعات


دانلود کتاب بررسی مسئولیت مدنی و جزایی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به قانون انگلیس

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 591.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 170
8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

در کتاب بررسی مسئولیت مدنی و جزایی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به قانون انگلیس، تالیف ژیلا محمودی، به بررسی ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی پزشک از نظر قراردادی یا غیر قراردادی بودن و بیان اسباب و مبانی نظری مسئولیت مدنی بر مطالعه و تحقیق در خصوص ادله و مبانی مسئولیت مدنی پزشک در فقه پرداخته می شود.

مسئولیت اطبا به دلیل اهمیت فراوان حیات و سلامتی انسان همیشه مورد توجه حقوقدانان بوده است در ایران نیز مقررات متعددی در این باب وضع شده است و از این رو و با توجه به انتقادات وارده به مقررات ناظر بر مسئولیت پزشک در قانون قبلی مجازات اسلامی نظام حاکم بر مسئولیت اطبا در قانون جدید مجازات اسلامی 1392 در راستای همسویی با واقعیات کنونی جامعه با تغییرات زیادی همراه شد.

مقنن در قانون جدید ابتدا نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پزشک به جای نظریه خطر در قانون سابق نشاند و در اقدام بعدی اخذ برائت از بیماران را در نظام مبتنی بر تقصیر بی اثر کرد و فقط منقلب نمودن بار اثبات را به عنوان تنها اثر آن قرار داد. بعلاوه مقنن در مقام بیان اسباب مسئولیت مدنی پزشک در کنار تقصیر از قصور پزشکی نیز نام برده و احسان، اطلاع پرستار و یا بیمار از نادرست بودن دستور پزشک، تقصیر بیمار و ضرورت را به عنوان اسباب سقوط مسئولیت مدنی پزشک قرار داده است.

در سیستم های حقوقی تابع نظام کامن لا از جمله در انگلیس قانون مستقلی بر مسئولیت مدنی ناشی از قصور پزشکی حاکم نیست؛ در گذشته مسئولیت پزشک در چارچوب مسئولیت خارج از قرارداد (Tort Law) مورد بررسی قرار می گرفت اما امروزه قرارداد درمان و نظام نامه های تعهدات حرفه ای پزشکان را حاکم بر مسئولیت طبیب می دانند؛ ترتیبات تعیین میزان خسارتی که باید به آسیب دیده از اقدام پزشکی پرداخت شود نیز دارای ضابطه ثابت و مشخصی نیست و احراز و تعیین آن بر عهده دادگاه گذاشته می شود تا با در نظر گرفتن همه امور موضوعی نهایتاً تصمیم گیری کند.

امروزه فعالیت های پزشکی دارای گونه ها و ابعاد متنوع و جدیدی شده است. در کنار اعمال جراحی ضروری که دوام حیات آدمی به آن بستگی دارد، اعمال جراحی زیبایی و گاه غیر ضروری یا حتی غیر قانونی - همچون سقط جنین - در این حوزه اتفاق می افتد، بعلاوه اینکه پزشکی امروز دنیا در عین حال ابزار محور نیز شده است به این معنا که استفاده از آلات و ادوات فنی برای انجام اعمال پزشکی کاربرد فراوان دارد که همین امر منجر به دخالت کنشگران متعدد در عرصه درمان شده است.

اقدامات مزبور که گاه منجر به ورود صدمه بدنی به بیماران و یا حتی فوت ایشان می گردد مورد توجه و حساسیت نظام حقوقی و قضایی ایران بوده است که علاوه بر مسئولیت کیفری در مواردی، موجب مسئولیت مدنی از بابت ضرورت جبران خسارت بوده است. پزشک از باب احسان و لطف و گاه بر مبنای رضایت خود بیمار که متقاضی درمان است اقدام به درمان می کند؛ همچنین بنظر می رسد گاه تعهد پزشک که بطور سنتی تعهد به وسیله بوده است در مواردی (همچون اعمال پزشکی و یا اقدام متخصص بیهوشی در اتاق عمل) باید تعهد به نتیجه تلقی شود و هر گونه مغایرت که عرفاً نتیجه مورد نظر را حاصل نکرده باشد موجب ضمان خواهد بود.

اما با این وجود، مقررات کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، بر مبنای نظریه خطر، صدمات ناشی از طبابت را هر چند با رعایت موازین صورت گرفته باشد مضمون می دانست. این رویکرد که با منطق مسئولیت مدنی که فرع بر تعمد، قصور و یا تقصیر بر شخص تحمیل می گردد سازگار نبود بلکه باب طبابت را نیز مسدود می کرد.

قانون گذار در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به حاکم نمودن اصول نظریه تقصیر، در مبانی مسئولیت مدنی پزشک تغییر ایجاد نموده است و در عین حال اخذ برائت ذمه طبیب از بیمار را لازم ندانسته است. این چرخش مبنایی، آثاری نیز در پی داشته است که در عین حال موجباتی را برای سقوط ضمان طبیب و میزان مسئولیت او در فرض اطلاع بیمار یا پرستار از نادرست بودن دستور پزشک در پی داشته است که آثار و احکام قابل نقد و بررسی دارد که می تواند موضوع نقد و بررسی قرار گیرد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 170

کنگره : ‏‫‭KMH۳۱۰۰/۵‏‫‭‏‫‭/م۳ب۴ ۱۳۹۷

دیویی : ‏‫‬‭۳۴۴/۵۵۰۴۱۲۱

کتابشناسی ملی : 5168408

شابک : ‏‫978-622-6055-34-5

سال نشر : 1397

فهرست

پیشگفتار
ب-.پرسش های مطروحه در این اثر علمی
پ- فرضیه های مطروحه در این اثر علمی
بخش اول
مبانی نظری مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و انگلیس
مقدمه
مبحث نخست: مسئولیت های پزشک
گفتار اول: مسئولیت اخلاقی
بنداول: مفهوم مسئولیت اخلاقی
بند دوم) ماهیت اخلاق پزشکی
گفتار دوم: مسئولیت کیفری پزشک
بند اول) مفهوم مسئولیت کیفری
بند دوم) ماهیت مسئولیت کیفری پزشک
گفتار سوم: مسئولیت انتظامی پزشک
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت پزشک در فقه (ادله و مبانی فقهی مسئولیت مدنی پزشک)
بند اول) پزشک جاهل
بند دوم) پزشک حاذق
بند سوم) پزشک حاذق مقصر
بند چهارم) پزشک حاذق غیر مقصر
گفتار دوم: ادله و مبانی مسئولیت مدنی پزشک در فقه امامیه
بند اول: پزشک حاذق
1/1- ضمان پزشک حاذق غیر مأذون
2/1- ضمان پزشک در صورت اخذ برائت
3/1- ضمان پزشک حاذق در صورت کوتاهی
بند دوم) قواعد فقهی حاکم بر مسئولیت پزشک
2-2 « قاعده ضمان ید»
3-2- « قاعده غرور»
4-2« قاعده اتلاف»
5-2« قاعده تسبیب»
مبنای قاعده
مبحث سوم: مبانی نظری در حقوق ایران
بند اول ) نظریات مبتنی بر تقصیر
2/1-نظریه فرض تقصیر
بند دوم) نظریات مبتنی بر عدم تقصیر
1/2- نظریه خطر
2/2- نظریه رفاه و خیر
3/2- نظریه خطرهای ایجاد شده
4/2- نظریه کار نامتعارف
5/2- نظریه فرض مسئولیت
6/2- نظریه خطر در برابر انتفاع
7/2- نظریه تضمین حق (مسئولیت شدید)
1/3- قهری بودن مسئولیت پزشک
2/3- قراردادی بودن مسئولیت پزشک
3/3- دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه»
4/3- قائلین به « تعهد به وسیله» بودن مسئولیت پزشک
گفتار دوم: ماهیت قرارداد معالجه
بند اول ) نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه
بند دوم) نظریه جعاله بودن عقد معالجه
بند سوم) نظریه وکالت
بند چهارم) نظریه عقد نامعین
فصل دوم: انگلیس
مبحث اول: مفاهیم بنیادین
گفتار نخست: اصول حقوقی حاکم بر سهل انگاری حرفه ای و مسئولیت
گفتار دوم: خطای حرفه ای در حقوق انگلیس : ( اسباب پیدایش مسئولیت مدنی پزشک )
گفتار سوم؛ بی مبالاتی پزشکی
گفتار دوم: جرم ایراد صدمات بدنی شدید
گفتار سوم: جرم نقص عضو
گفتار چهارم: صلاحیت فردی اعلام رضایت نسبت به اعمال جراحی
گفتار پنجم : رضایت نسبت به اعمال جراحی
گفتار ششم: شبه جرم و جرم ضرب و جرح
گفتار هفتم: شبه جرم سهل انگاری و قصور پزشکی
گفتار هشتم: اعمال جراحی سودمند
گفتار نهم: شبه جرم قصور پزشکی
گفتار دهم: مرگ از روی ترحم
عنصر تقصیر
بند اول) رضایت به مرگ
بند دوم) پایان تنفس مصنوعی
بند سوم) مرگ مغزی
بخش دوم
مستندات و احکام مربوطه قانونی مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و انگلیس
فصل اول: مستندات و آثار مربوط به قانون مدنی
مبحث نخست: ارکان مسؤلیت مدنی پزشک
گفتار نخست: خطای پزشکی
بند دوم) خطا در مرحله تشخیص
بند سوم) خطا در مرحله معالجه
بند چهارم) خطا در عمل جراحی
گفتار دوم: اخذ رضایت
بند اول) مفهوم حقوقی رضایت
بند دوم) انواع رضایت
بند سوم).
بند چهارم) قلمرو رضایت
گفتار سوم: وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک
فصل دوم: مستندات و احکام مربوط به مسئولیت مدنی
حث اول: شرایط مربوط به خسارت
مبحث دوم: شرایط مربوط به تقصیر
دیدگاه حقوق دانان
مبحث سوم: مسئولیت مدنی پزشک در رویه قضایی ( بررسی رویه قضایی درباره مسئولیت مدنی پزشک )
فصل سوم: ادله و مبانی مسئولیت پزشک و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مبحث نخست: ضمانت اجرای کیفری عمل جراحی یا طبی مشروع
مبحث دوم: موضع قانون مجازات اسلامی در موارد اخذ برائت پزشک از بیمار
مبحث سوم: موضع قانون مجازات در خصوص پزشک حاذق (ماده 319)
مبحث چهارم : حکم خاص ختنه کننده در قانون مجازات اسلامی (ماده 320)
مبحث پنجم: مسئولیت دامپزشک در قانون مجازات اسلامی (ماده 321)
مبحث ششم: تبیین مسئولیت مدنی دو مرحله ای پزشک مبتنی بر مسئولیت محض و تقصیر
فصل چهارم: ادله و مبانی مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مبحث اول: نظام مبتنی بر تقصیر و فرض تقصیر
گفتار نخست: اخذ برائت از ضمان
گفتار دوم: نحوه اخذ برائت
گفتار سوم: اثر برائت در ضمان پزشک
گفتار چهارم: مصادیق ضمان قهری مفروض پزشک
گفتار پنجم: فرض تقصیر در موارد سابقه پزشکی
گفتار ششم: فرض تقصیر در صورت وجود سابقه خطای پزشکی
گفتار هفتم: فرض تقصیر در موارد انجام جراحی های ممنوع در مطب
گفتار هشتم: فرض تقصیر برای پزشک در موارد اهمال و قصور فاحش
گفتار نهم: فرض تقصیر در بکاربردن روش های درمانی جدید
گفتار دهم: فرض تقصیر در صورت عدم ارائه اطلاعات
مبحث دوم: تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
گفتار نخست:اسباب پیدایش و سقوط مسئولیت مدنی پزشک
بند اول) خطای پزشکی و مفهوم آن
بند دوم) صور خطای پزشکی
1-2- بی احتیاطی
2-2-مسامحه
3-2-عدم مهارت
4-2-تقصیر در معاینه بیمار
تقصیر در تشخیص بیماری
6-2-تقصیر در درمان بیمار
7-2-عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها
ضابطه و ملاک تشخیص
قصور
گفتار دوم: اسباب سقوط مسئولیت مدنی پزشک
بند اول) اطلاع بیمار یا پرستار از اشتباه بودن دستور درمانی پزشک
بند دوم) تقصیر بیمار
بند سوم) ضرورت
بند چهارم) احسان
فصل پنجم: مستندات و احکام مربوط به قوانین جزایی
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات