1 / 3

تاثیر بازاریابی اسلامی بر رضایت مشتری و مزیت رقابت پایدار

موضوعات


دانلود کتاب تاثیر بازاریابی اسلامی بر رضایت مشتری و مزیت رقابت پایدار

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 137
4,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

مکتب حیات بخش اسلام با فطرت انسان پیوندی ناگسستنی داشته و انسان نیز منطبق با آن زاده شده است. مطالعه سیره پیامبر اکرم)ص( و امامان معصوم)ع( نیز بیانگر این واقعیت است که اگر ارزش های ناب اسلام در فعالیت های کسب وکار ترسیم شود، نویدبخش رستگاری جوامع بوده و تضمین کننده دنیا و آخرت انسان خواهد شد. پیامبر اکرم(ص) خود به فعالیت های تجاری و بازرگانی اشتغال داشتند و بعد از اسلام، جامعه ای که در آن دین با دیگر جنبه های زندگی از جمله کسب وکار، پیوندی محکم داشته باشد را پدید آورده اند.

نقش بسیار اساسی بازاریابی در کسب مزیت رقابتی کسب وکارها، پژوهشگران را بر آن داشته که در صدد ارائه راهکارها و الگوهای مناسب بوده و روش های نوینی را پیش روی مدیران بازاریابی قرار دهند.

در این میان در پرتو انقلاب اسلامی و رویکرد غنی سازی محتوا، توجه و بررسی بازاریابی با رویکرد اسلامی و استخراج ارزش های اسلامی ناظر بر تصمیم های آن، ضرورتی پرهیز ناپذیر است.

بازاریابی اسلامی به عنوان رشته ای جدید نتیجه تحول های در اقتصاد جهانی است جایی که
دیدگاه اسلامی تجارت به طور فزاینده در حرکت است )سرحان، 2010 (. در سال های اخیر توجه
به سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی و حضور تولیدکننده ها و مدیران مسلمان در کشورهای
دنیا، توجه به اهمیت و نگرش دیدگاه اسلامی و نحوه لحاظ آن ها در تصمیم گیری های مربوط
به کسب و کار را ضروری کرده است. مسلمانان بر اساس چارچوبی که اسلام ارائه می دهد عمل
می کنند و رفتار اقتصادی عقلایی آن ها با توجه به آموزه های اسلامی که از دو منبع اصلی قرآن و سنت استنباط می شود، صورت می گیرد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 137

کنگره : HG3270/2‭‬‭‬‭

دیویی : 332/10955‬‬

کتابشناسی ملی : 6121147

شابک : 978-600-459-754-8‬

سال نشر : 1399

فهرست

فصل 1: کلیات
۱ - ۱. مقدمه
۱ - ۲ . اهمیت و ضرورت نگارش کتاب
۱ - ۳ . واژگان و اصطلاحات
فصل 2: شاخصها و اصطلاحات
۲ - ۱ . مقدمه
۲ - ۲ . اخلاق
۲ - ۲ - ۱ . تعریف اخلاق
۲ - ۲ - ۲ . اخلاق اسلامی
۲ - ۲ - ۳ . روند توجه به اخلاقیات در بازاریابی
۲ - ۲ - ۴ . تقسیم بندی اخلاقیات بازاریابی
۲ - ۲ - ۵ . کدهای اخلاقی و شکل گیری منشور اخلاقی
۲ - ۲ - ۶ . کدهای اخلاقی در حوزه بازاریابی
۲ - ۲ - ۷ . موقعیت ها و موارد اخلاقی در فروش شخصی
۲ - ۳ . بازاریابی و بازاریابی اسلامی
۲ - ۳ - ۱ . تعریف بازاریابی اسلامی
۲ - ۴ . مفهوم مشتری
۲ - ۴ - ۱ . انواع مشتری
۲ - ۵ . رضایت مشتریان
۲ - ۵ - ۱ . مفهوم رضایت
۲ - ۵ - ۲ . اهمیت و ضرورت رضایت مشتری
- ۵ - ۳ . سنجش رضایت مشتریان
۲ - ۵ - ۴. شاخص رضایت مشتری
۲ - ۵ - ۴ - ۱ . شاخص رضایت مشتری سوئدی (SCSB)
۲ - ۵ - ۴ - .۲ شاخص رضایت مشتری آمریکایی ) ACSI )
۲ - ۵ - ۴ - ۳ . شاخص رضایت مشتری اروپایی ) ECSI )
۲ - ۵ - ۴ - ۴ . شاخص رضایت مشتری نروژی) NCSB )
۲ - ۵ - ۴ - ۵ . شاخص رضایت مشتری ترکیه ای
۲ - ۵ - ۴ - ۶. شاخص رضایت مشتری
۲ - ۶ . سیر تکوینی مزیت رقابتی
۲ - ۷ . تعاریف مزیت رقابتی
۲ - 8 . مزیت رقابتی پایدار
۲ - ۹ . عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی پایدار
۲ - ۹ - ۱ . رفتار شهروندی سازمانی
۲ - ۹ - ۱ - ۱ . نوع دوستی
۲ - ۹ - ۱ - ۲ . وظیفه شناسی )وجدان کاری(
۲ - ۹ - ۱ - ۳ . فضیلت مدنی )شهروندی(
۲ - ۹ - ۱ - ۴ . جوانمردی
۲ - ۹ - ۱ - ۵ . احترام و تکریم )ادب و نزاکت(
۲ - ۹ - ۲ . رضایت شغلی
۲ - ۹ - ۳ . تعهد سازمانی
۲ - ۹ - ۴ . خلاقیت
۲ - ۹ - ۵ . بهره وری
فصل 3: ابزار و روشهای ارزیابی ارزشها
۳ - .۱ مقدمه
۳ - ۲ . مدل اجرایی ارزیابی ارزشها
۳ - ۳ . روش ارزیابی ارزشها
- ۴ . جامعه و نمونه آماری
۳ - ۵ . جامعه آماری
۳ - ۶. روش نمونه گیری
۳ - ۷ . ابزار جمع آوری اطلاعات
۳ - 8 . متغیرهای تحقیق
۳ - ۹ . روایی و پایایی پرسشنامه
۳ - ۹ - ۱ . پایایی
۳ - ۹ - ۲ . روایی
۳ - ۱۰ . روش ها و فنون آماری
فصل 4: تجزیه و تحلیل ارزشها
۴ - ۱ . مقدمه
۴ - ۲ . توصیف داده ها
۴ - ۲ - ۱. جنسیت کارکنان
۴ - ۲ - ۲ . سابقۀ کارکنان
۴ - ۲ - ۳ . سطح تحصیلات کارکنان
۴ - ۲ - ۴ . سن کارکنان
۴ - ۲ - ۵ . جنسیت مشتریان
۴ - ۲ - ۶ . سطح تحصیلات مشتریان
۴ - ۲ - ۷ . سن مشتریان
۴ - ۳. تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش
۴ - ۳ - ۱ . آزمون کولموگروف اسمیرنوف ) - K-S ( برای بررسی نرمال بودن توزیع
۴ - ۴. تحلیل داده ها
۴ - ۴ - ۱ . بیان مدل
۴ - ۴ - ۲ . تخمین مدل
۴ - ۴ - ۳ . ساخت ماتریس کوواریانس
۴ - ۴ - ۴ . ارزیابی تناسب مدل
۴ - ۴ - ۵ . تفسیر و تعبیر مدل
۴ - ۴ - ۶ . تحلیل مدل اندازه گیری )تحلیل عاملی تأییدی(
۴ - ۴ - ۷. پاسخ به فرضیات تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری ) SEM )
۴ - ۴ - 8 . تحلیل ضریب تعیین) R2 )
نتیجه گیری از مطالب کتاب
۱ . مقدمه
۲ . نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
۳ . نتایج حاصل از آزمون برازش مدل و مدل نهایی تحقیق
۴ . بحث و نتیجه گیری
ضمائم کتاب
ضمیمه ۱: پرسشنامه اول تحقیق مربوط به کارمندان
ضمیمه ۲: پرسشنامه دوم تحقیق مربوط به مشتریان
ضمیمه ۳: خروجی نرم افزار (نتایج تحلیل آماری)
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات