1 / 3

سبک های عشق ورزی و کیفیت زندگی در ازدواج

موضوعات


دانلود کتاب سبک های عشق ورزی و کیفیت زندگی در ازدواج

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 609.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 171
13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

ازدواج را می توان یکی از مهمترین تصمیم گیریها در زندگی هر فرد دانست. مطالعه ی روابط زوجین، به روشن شدن چهارچوبهای ساختاری که روابط زوجها در آن شکل می گیرد کمک می کند. یکی از ابعاد روابط زوجها کیفیت روابط زناشویی است که نقش اساسی در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات خانوادگی دارد.

کیفیت زندگی عبارتی است که تعریف آن مشکل است ولی به صورت کلی برای افراد مختلف و در موقعیتهای مختلف تعابیر متفاوتی دارد ولی اصولا به رضایت زندگی برمی گردد.

شناخت و ارزیابی فرد از زندگی خود و میزان رضایتمندی او از وضعیت سلامت اجتماعی، جسمی، روانی و احساس رضایت علی رغم محدودیتهای جسمی است (بوند ، 1997؛ به نقل از برزگر، 1394). ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی از ﺣﻮزه ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ، آزادی، داﻧﺶ، اﻗﺘﺼﺎد، اﻣﻨﯿﺖ، رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺬﻫﺐ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻔﺮﯾﺢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد (هاچیران ،2006).

روانشناسان کیفیت زندگی زناشویی را به عنوان موفقیت و عملکرد یک ازدواج توصیف کرده اند و امروزه این بعد یکی از پیش بینی کننده های مهم تداوم و ثبات زناشویی است (آلیس ، 2004؛ به نقل از برزگر و سامانی، 1395). عامل مؤثر بر کیفیت روابط زناشویی، عشق و سبک های عشق ورزی است (لوین، کریستینا و هی ، 2006).

سبک های عشق ورزی اشاره به این امر دارد که چگونه افراد عشق را تعریف می کنند(هندریک و هندریک؛ 1986؛ به نقل از عدالت خواه، 1394). برداشت ها و ادراکات فرد نسبت به ازدواج است که سبب می شود، سبک های متفاوت نگرش به ازدواج در افراد ایجاد شود و این سبب می شود تا افراد به شیوه های متفاوت در زندگی عشق ورزی نمایند و به ازدواج و نحوه همسر گزینی نگاه-های متفاوتی داشته باشند (نوری و جان بزرگی، 1390).

افراد برای عشق ورزیدن به همسر خود از یک سبک و روش خاصی استفاده می کنند و این سبک متأثر از ارتباط متقابل و مداوم بین زن و شوهر و تعبیری است که از محیط زندگی خود دارند ( نتو ،2007). عشق به عنوان یک جز مهم و موثر در ازدواج های موفق است و هماهنگی و ارضا نیازهای زوجین، بر آوردن نیازهای عاطفی، داشتن مهارتهای مربوط به ایجاد تفاهم و شیوه های محبت و ابراز نیاز جنسی زوجین می تواند باعث رضایت زوجین از زندگی مشترک شود. عشق و محبت از کیفیتی برخوردار است که میتواند بسیاری از تنشهای میان زوجین را محو کرده و بر خودمحوریها سرپوش بگذارد (بک ؛ ترجمه قراچه داغی، 1394).

با توجه به اهمیت و نقش موثر شیوه ازدواج در زندگی و روابط زوجین، مجموعه حاضر درصدد است به مقایسه بین سبک های عشق ورزی و کیفیت زندگی در ازدواج سنتی و مدرن بپردازد.

افراد دارای نگرش های متفاوتی نسبت به عشق و رابطه عاشقانه می باشند و این تفاوت ها، پیامدهای مهمی برای آنها دارد. سازه سبک های عشق رویکردی است که به بررسی این تفاوت ها می پردازد. این سازه بر آن است که عشق معنای متفاوتی برای افراد دارد و باورهای افراد در مورد عشق تحت تاثیر سبک عشق می باشد (لوین، آیون و سان ،2006). سبکهای عشق ورزی اشاره به این امر دارد که چگونه افراد عشق را تعریف می کنند یا عشق ورزی می کنند (هندریک و هندریک ،1986؛ به نقل از صادقی، احمدی، بهرامی، اعتمادی و پورسید،1392).

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 171

کنگره : BF575‭‬ ‭/ع5‭‏‫‭ش9 1397

دیویی : 158

کتابشناسی ملی : 5211846

شابک : 978-600-136-409-9‬

سال نشر : 1397

فهرست

مقدمه
فصل اول: کلیات و مفاهیم
اهمیت موضوع
تعریف کیفیت زندگی
ابعاد کیفیت زندگی از منظر پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی
تعریف عملیاتی کیفیت زندگی
سبک های عشق ورزی
ابعاد سبک های عشق ورزی
آزمون سنجش الگوهای عشق استرنبرگ
تعریف عملیاتی سبک های عشق ورزی
ابزار سنجش کیفیت زندگی زناشویی
فصل دوم: عشق و همسرگزینی
مبانی نظری ازدواج
اهمیت ازدواج از دیدگاه روان شناسان
السون
گلاسر
مازلو
بالبی
همسرگزینی
نظریه های مختلف درباره همسرگزینی
1-نظریه تکاملی
2- نظریه همتا همسری
3- نظریه مکمل بودن
4- نظریه صافی ها
همسرگزینی در نگرش اسلامی
کفویت در بعد دین داری
کفویت در بعد اخلاقی
کفویت در بعد اقتصادی
همسرگزینی درگذر زمان
عشق
معنی لغوی عشق
تعریف عشق
انواع عشق
1-عشق های مجازی
2-عشق حقیقی و روحانی
مراتب عشق حقیقی و روحانی
1- عشق به خدا
2- عشق به پیامبر (ص)
3- عشق به امام (ع) و ولیّ خدا
4- عشق به خانواده، همسر و فرزندان
5- عشق به مردم
محتوای عشق
ماهیت روانشناسانه عشق
نیاز انسان به عشق ورزی
روش های عشق ورزی زن و مرد
نظریه های تبیین کننده عشق
نظریه سه وجهی عشق
رویکرد نظریه های محدود به عشق
1- نظریه رولومی
2-نظریه ری کروفت
3-نظریه آردی لنگ
4-نظریه آنتی مارن
5-نظریه لیوبویتز
6-نظریه رابین
7-نظریه هاتفیلد
8-نظریه مایرز
تجربه های رایج و مشترک در عشق
تجربه های متفاوت در عشق
فصل سوم: کیفیت زندگی
تاریخچه کیفیت زندگی
پیشینه طرح مفهوم کیفیت زندگی
تعاریف کیفیت زندگی
مفاهیم کیفیت زندگی
مؤلفه های کیفیت زندگی
ابعاد کیفیت زندگی
ویژگی های کیفیت زندگی
عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی
شیوه های بهبود کیفیت زندگی
نظریه کیفیت زندگی
ابعاد مفهومی کیفیت زندگی
کیفیت زندگی به مثابه سازه ای ذهنی
کیفیت زندگی به مثابه سازه ای عینی
کیفیت زندگی به مثابه سازه ای ترکیبی
فصل چهارم: بررسی رابطه بین سبکهای عشق ورزی و کیفیت زندگی در مطالعات میدانی
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
پژوهش های انجام شده در داخل کشور
یافته های یک تحقیق میدانی
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات