کتاب کتابچه قلعه حیوانات

Animal Farm

3 از 1 نظر

کتابچه قلعه حیوانات یک داستان تمثیلی است که داستان غصب کردن قدرت را توسط حیوانات در یک مزرعه به تصویر می کشد. انسان های ساکن مزرعه در نتیجه این شورش، وادار به ترک آن می شوند. این داستان انتقادی در مورد قدرت سیاسی و به طور گسترده تر حکومتهای تمامیت گرا که نویسنده آنرا از طریق شخصیت چند خوک به نمایش کشیده است. خوک ها در این رمان اصول برابری ای را که در زمان شورش بر ضد انسانها وضع کرده بودند زیر پا گذشته و به تدریج سیستمی برای سرکوب و بهره کشی تدبیر می کنند که سایر حیوانات، قربانیان آن هستند.


در داستان "قلعه حیوانات" با اثری واقعا کوتاه روبرو هستیم که با استفاده از زبانی همه فهم نوشته شده است؛ به نحوی که می توان قصه آن را در چند جمله تعریف کرد که حیوانات، قدرت را در مزرعه ای بدست می گیرند و برابری را مابین خودشان برقرار می کنند، اما بعدا گروهی از خوکها دیکتاتوری راه می اندازند؛ شخصیت ها، حیواناتی هستند که نمایانگر انواع افراد اجتماع می باشند؛ خوکها روسایی تنبل هستند، گوسفندان، تجسمی از مردمند که وفق پذیر و تسلیم اند، اسبهایِ کاری کارگرانی سر به زیر هستند و غیره.


"قلعه حیوانات" از تزی مشخص دفاع می کند: شورش حیوانات با شکست مواجه می شود، خوک ها از این فرصت برای ساخت تدریجی رژیمی استفاده می کنند که به همان اندازه دوران انسان ها یا حتی بدتر از آن است. این ایده به اشکال گوناگون به خورد خواننده داده می شود.

نویسنده در این انتهای کتاب نگاهی دارد به روزهای قبل از شورش و به نظر می رسد اوضاع نسبت به آن موقع تغییر زیادی نکرده است. به این معنی که حیوانات هنوز مورد سوء استفاده قرار می گیرند، خوک ها مانند انسان رفتار می کنند، مزرعه دوباره به نام اصلی خود خوانده می شود، و بین حیوانات، نابرابری حاکم است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب کتابچه قلعه حیوانات

مشخصات کتاب کتابچه قلعه حیوانات

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب کتابچه قلعه حیوانات

98937****1091

بی نظیر 👏👏👏👌👌👌👌👌

1400/3/3

پاسخ