1 / 3

به سوی تولید بهتر نرم افزار

نسخه سال 1393: اصول مهندسی نرم افزار

موضوعات


دانلود کتاب به سوی تولید بهتر نرم افزار

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 9.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 343
11,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

هر روز سامانه های رایانه ای و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات- به دلیل تأثیر جدی و بدون جایگزینی که در افزایش بهره وری نیروی انسانی و سامانه ها دارند- درصنعت، بهداشت و علوم پزشکی، کشاورزی، امورنظامی، امور اداری و اجتماعی و خلاصه در تمام شئون زندگی، درسطح کلان و ملی و فراتر از آن، تا امور خرد و حتی در زندگی روزمره ی افراد نقش بیشتر، مهم تر و حساس تری را برعهده می گیرند. تا حدی که روش های ایجاد و توسعه، در بسیاری از رشته های تخصصی تحت تأثیر قرار گرفته و متحول شده است. همین نکته انتظارات بیشتری را موجب شده و هر روز سامانه هایی با قابلیت های بیشتر، کارآمدتر و قابلیت اطمینان بیشتر از سوی مدیران اجرایی، متخصصین و حتی مردم عادی طلب می شود.

برای پاسخ گویی به این نیازها و توقعات فزاینده و برای تولید تعداد بیشتری از سامانه های رایانه ای فراگیرتر، قوی تر، قابل اطمینان و در عین حال مقرون به صرفه، وجود نیروهایی که بتوانند به طور سازمان یافته نرم افزار لازم را تولید و نگهداری کنند بسیار ضروری است. هدف کتاب به سوی تولید بهتر نرم افزار کمک به تربیت چنین نیروهایی است.

کتاب به سوی تولید بهتر نرم افزار برای دانشجویان رشته های مختلف رایانه ، و همچنین افراد شاغل به تولید نرم افزار که زمینه ی تحصیلی متفاوتی دارند، نگاشته شده است. درنتیجه به صورت یک خودآموز هم، قابل استفاده است. سعی شده است که مطالب در کمال سادگی، اختصار ، با کمترین رجوع به درس های دیگر، با مثال های ملموس و کاملاً کاربردی ارائه گردد. در نتیجه این کتاب می تواند به راحتی مورد استفاده ی سایر دانشجویان، افراد درگیر تولید سامانه های مکانیزه، علاقه مندان به رایانه و فنّاوری اطلاعات ومدیران قرارگیرد.

در عین حال کتاب به سوی تولید بهتر نرم افزار بیش از 90% مطالب درس مهندسی نرم افزار2، مصوّب وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری را در بردارد. امید که بتواند برای شما هم مفید باشد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 343

کنگره : ‏‫‬‭QA76/758‏‫‬‭/ص4ب9 1393

دیویی : ‏‫‬‭005/1

کتابشناسی ملی : 3629224

شابک : 978-600-94673-1-0

سال نشر : 1393

فهرست

فصل0: راهنمای خوانندگان
0- 1 پوشش مطالب
0- 2 ساختار کتاب
0- 3 مشکلات درس مهندسی نرم افزار
0- 4 راه توفیق
0- 5 نحوه ی استفاده از کتاب
بخش اول: زمینه سازی
فصل 1: مهندسی نرم افزار چیست؟
1- 1 افراد و مسئولیت هایشان در قبال نرم افزار
1- 2 نرم افزارخوب
1- 3 چرخه ی عمر و فرایند نرم افزار
1- 4 مهندسی نرم افزار
1- 5 چرا مهندسی نرم افزار؟
1- 6 اهمیت مهندسی نرم افزار
1- 7 مدل نرم افزار
1- 8 چند مفهوم مرتبط
1- 9 پرسش
فصل 2: دو وجه اصلی تولید نرم افزار
2- 1 دو وجه اصلی
2- 2 وجه مدیریتی تولید نرم افزار
2- 3 وجه تخصصی تولید نرم افزار
2- 4 مشکلات تولید نرم افزار
2- 5 پرسش
بخش دوم: جنبه های مدیریتی
فصل 3: انتخاب
3- 1 سیاست های دراز مدت/ معیارهای سراسری
3- 2 انتخاب همکار
3- 3 انتخاب پروژه
3- 4 انتخاب کارفرما
3- 5 ارزیابی انتخاب
3- 6 پرسش
فصل 4: مدیریت نیروی انسانی و مدیریت دانش
4- 1 کار گروهی
4- 2 محیط کار
4- 3 آموزش نیروها
4- 4 کنترل نیروها
4- 5 جلسات و اهمیت آن ها
4- 6 نیروهای دیگر
4- 7 مشکل بد و کج فهمی
4- 8 مدیریت دانش
4- 9 پرسش
فصل 5: برنامه ریزی و زمان بندی
5- 1 فرایند برنامه ریزی
5- 2 برنامه ریزی خوب
5- 3 برنامه ریزی های مختلف
5- 4 زمان بندی
5- 5 تعیین زمان
5- 6 مهلت های زمانی را قدر بدانیم
5- 7 استفاده ی بهتر از زمان ها
5- 8 عوامل طولانی کننده
5- 9 ابزار زمان بندی
5- 10 پرسش
فصل 6: مدیریت خطر
6- 1 شناسایی خطر
6- 2 کنترل خطر
6- 3 خطرات فرایند نر م افزار
6- 4 چند رهیافت برای مدیریت خطر
6- 5 بعد از وقوع خطر
6- 6 پرسش
فصل 7: مستندسازی
7- 1 کاربردهای مستندات
7- 2 سند خوب
7- 3 روند عمومی تولید یک سند
7- 4 بعضی رهیافت ها برای مستندسازی مؤثر
7- 5 انواع مستندات و روش های خاص
7- 6 پرسش
فصل 8: استاندارد و کیفیت
8- 1 استاندارد چیست؟
8- 2 چرا استاندارد؟
8- 3 استانداردهای مهندسی نرم افزار
8- 4 تولیدکنندگان استاندارد نرم افزار
8- 5 چرا عدم رعایت استاندارد؟
8- 6 دسترسی به استانداردها
8- 7 استفاده از یک استاندارد موجود
8- 8 با تنوع استاندارد چه باید کرد؟
8- 9 کیفیت و ویژگی های آن
8- 10 پرسش
فصل 9: قیمت گذاری و بازار
9- 1 هزینه ها
9- 2 صرفه جویی در هزینه ها
9- 3 قیمت گذاری و تخمین هزینه ها
9- 4 بازار جهانی
9- 5 رعایت حقوق
9- 6 پرسش
بخش سوم: جنبه های تخصصی1 (چرخه ی عمر نرم افزار)
فصل 10: خواسته ها و مشخصات
10- 1 یادآوری
10- 2 تأکیدی بر خواسته های غیرعملکردی
10- 3 چرا مهندسی خواسته ها؟
10- 4 ویژگی های ارائه ای مشخصات خواسته ها
10- 5 آزمایش و ارزیابی مشخصات خواسته ها
10- 6 قالب ارائه
10- 7 پرسش
فصل 11: مؤلفه
11- 1 مؤلفه چیست؟
11- 2 نقش مؤلفه ها
11- 3 مؤلفه ی خوب
11- 4 مؤلفه های متداول
11- 5 تشخیص و تعیین مؤلفه ها
11- 6 پرسش
فصل 12: مدل سازی و طراحی
12- 1 مدل و مدل سازی
12- 2 طراحی و طرح
12- 3 انواع طراحی
12- 4 حاصل طراحی
12- 5 ابزارهای مدل سازی و طراحی
12- 6 آزمایش و ارزیابی طراحی
12- 7 پرسش
فصل 13: طراحی واسط کاربر
13- 1 قابلیت استفاده
13- 2 اهمیت بخش واسط کاربر
13- 3 تفکیک بخش واسط کاربر
13- 4 کاربران و انواع آن ها
13- 5 شکل های مختلف واسط کاربر
13- 6 نکات مشترک
13- 7 در مورد فهرست ها
13- 8 در مورد فرم ها
13- 9 در مورد پیام ها
13- 10 در مورد راهنمای کاربر
13- 11 پیاده سازی و آزمایش واسط کاربر
13- 12 پرسش
فصل 14: پیاده سازی
14- 1 قبل از هرگونه پیاده سازی
14- 2 برنامه سازی خوب
14- 3 انواع برنامه سازی
14- 4 مجتمع سازی
14- 5 پرسش
فصل 15: آزمایش
15- 1 مطالب کلی درمورد آزمایش
15- 2 روند آزمایش ها
15- 3 روش های آزمایش یک مؤلفه
15- 4 آزمایش در مقیاس بزرگ
15- 5 پرسش
فصل 16: آزمایش علمی نرم افزار
16- 1 منظور از آزمایش علمی نرم افزار
16- 2 تفاوت آزمایش نرم افزار و آزمایش علمی نرم افزار
16- 3 چرا آزمایش علمی نرم افزار
16- 4 روش های آزمایش علمی نرم افزار
16- 5 فرایند آزمایش علمی
16- 6 طراحی آزمایش علمی
16- 7 متر نرم افزار
16- 8 اندازه گیری نرم افزار
16- 9 دشواری های آزمایش علمی نرم افزار
16- 10 مستندسازی آزمایش
16- 11 پرسش
فصل 17: نگهداری
17- 1 چرا نگهداری؟
17- 2 انواع نگهداری
17- 3 فرایند نگهداری
17- 4 چند نکته ی اجرایی در روند نگهداری
17- 5 قابلیت نگهداری
17- 6 مدیریت پیکربندی
17- 7 نقش معماری
17- 8 پرسش
بخش چهارم: جنبه های تخصصی2 (تسهیل فرایند نرم افزار)
فصل 18: مهندسی نرم افزار به کمک رایانه
18- 1 ابزار مهندسی نرم افزار به کمک رایانه
18- 2 تولید ابزار
18- 3 انواع ابزار
18- 4 هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار به کمک رایانه
18- 5 بعضی بایدها و نبایدها در مورد ابزار
18- 6 پرسش
فصل 19: مدل شیء
19- 1 شیء
19- 2 کلاس
19- 3 مکانیزم
19- 4 ارکان مدل شیء
19- 5 روابط کلاس ها
19- 6 چرخه ی عمر نرم افزار با مدل شیء
19- 7 محاسن و معایب مدل شیء
19- 8 پرسش
فصل 20: زبان مدل سازی یکپارچه
20- 1 UML چیست؟
20- 2 نمودار های UML
20- 3 نمودارهای مورد کاربرد
20- 4 علامت گذاری کلاس ها و شیء ها در UML
20- 5 نمودار کلاس
20- 6 نمودارهای تعامل
20- 7 نمودارهای حالت
20- 8 بسته ها
20- 9 نمودارهای همکاری همزمان
20- 10 تبادل پیام در نمودارهای همکاری همزمان
20- 11 نمودار فعالیت
20- 12 نمودار استقرار
20- 13 راهکارهای گسترش UML
20- 14 پرسش
فصل 21: تولید برمبنای قطعه و معماری
21- 1 تولید برمبنای قطعه
21- 2 مزایای تولید بر اساس قطعه ها
21- 3 ملزومات تولید برمبنای قطعه ها
21- 4 تولید قطعه
21- 5 معماری
21- 6 پرسش
فصل 22: سامانه های بی درنگ
22- 1 آشنایی
22- 2 ویژگی ها
22- 3 ساختار کلی
22- 4 تفاوت در جنبه های تخصصی
22- 5 تفاوت در جنبه های مدیریتی
22- 6 اهمیت/ چرا این همه تأکید؟
22- 7 پرسش
بخش پنجم: نتیجه گیری
فصل 23: پایان دهی
23- 1 منظور از پایان دهی
23- 2 پایان دهی از دید تخصصی
23- 3 پایان دهی از نظر مدیریتی
23- 4 پایان دهی و شروع مجدد
23- 5 پایان دهی برای یک مشتری جدید
23- 6 پایان دهی خوب برای مشتری جدید
23- 7 پایان دهی به عنوان یک نوع کار
23- 8 پرسش
فصل 24: مهندس نرم افزار کیست؟
24- 1 پیکره ی دانش مهندسی نرم افزار
24- 2 ضوابط اخلاقی مهندسی نرم افزار
24- 3 مهندس نرم افزار
24- 4 آگاهی های تخصصی مورد نیاز مهندس نرم افزار
24- 5 پرسش
پیوست 1: چند فهرست کنترلی
پیوست 2: منابع مهندسی نرم افزار در وب
پیوست 3: چند تست!
واژه نامه
انگلیسی به فارسی
فارسی به انگلیسی
مراجع
نمایه
فهرست شکل ها و جدول ها
فهرست شکل ها
شکل ‏0 1: نمودار علت و معلولی (نمودار استخوان ماهی) اشتباه بسیاری از دانشجویان
شکل ‏0 2: یک ترتیب پیشنهادی ارائه ی فصول
شکل ‏1 1: نقش گروه های مختلف در قبال نرم افزار
شکل ‏1 2: مهندسی نرم افزار و مخاطبان آن
شکل ‏1 3: مدل آبشاری
شکل ‏1 4: مدل چرخشی
شکل ‏1 5: مدل فواره
شکل ‏1 6: مدل V
شکل ‏1 7: روند تکرار و تکامل
شکل ‏1 8: تداوم فعالیت ها در مراحل مختلف
شکل ‏2 1: وجوه تخصصی و مدیریتی درهم آمیخته اند
شکل ‏2 2: بازار فنّاوری اطلاعات در کشور
شکل ‏4 1: بازار فنّاوری اطلاعات در کشور
شکل ‏4 2: نکات مورد توجه در تدوین قرارداد
شکل ‏4 3: مثالی از قرارداد
شکل ‏4 4: فرایندهای اصلی مدیریت دانش
شکل ‏4 5: مهندسی دانش و مهندسی نرم افزار
شکل ‏5 1: شبکه ی فعالیت: نمایش فعالیت ها در روی گره ها و لبه ها
شکل ‏5 2: نمودار گانت
شکل ‏5 3: نمودار مشغولیت افراد
شکل ‏6 1: فعالیت های مدیریت خطر
شکل ‏6 2: فرایند مدیریت خطر در روند پروژه
شکل ‏7 1: روند عمومی تولید یک سند (تکرار و تکامل)‏
شکل ‏7 2: یک تقسیم بندی مستندات
شکل ‏7 3: انواع گزارش
شکل ‏7 4: ارائه ی گزارش
شکل ‏8 1: یک نمونه استاندارد اجزای کتاب راهنمای کاربر در یک مؤسسه
شکل ‏8 2: مثالی از معرفی یک استاندارد [Travis, 2005]
شکل ‏8 3: مثالی از جزئیات فروش استاندارد EEE برای آزمایش واحد
شکل ‏9 1: از عوامل مؤثر در قیمت گذاری
شکل ‏10 1: مهندسی خواسته ها
شکل ‏10 2: خواسته ها
شکل ‏10 3: مثالی از نمودار کاربرد برای نمایش خواسته های عملکردی
شکل ‏10 4: مثالی از نمودار متن برای نمایش خواسته های عملکردی یک پروژه
شکل ‏10 5: مثالی از خواسته های غیرعملکردی یک پروژه
شکل ‏10 6: مثالی از اطلاعات معرف سند
شکل ‏11 1: مؤلفه های بد
شکل ‏11 2: از علامت گذاری های متداول برای نمایش مؤلفه ها
شکل ‏12 1: مدل سازی
شکل ‏12 2: مسئله، طراح و طرح
شکل ‏12 3: فرایند طراحی
شکل ‏12 4: فرایند طراحی، تکرار و تکامل در مراحل بعد
شکل ‏12 5: نمونه ای از یک ساختار بلوکی
شکل ‏13 1: سه رکن اصلی قابلیت استفاده
شکل ‏13 2: حمایت از کار گروهی
شکل ‏15 1: ملزومات آزمایش
شکل ‏15 2: تقسیم بندی آزمایش های متداول
شکل ‏15 3: طبقه بندی و انتخاب نمونه از آن ها، مهم ترین ابزار مقابله با تعدد موارد آزمایش است
شکل ‏15 4: انواع ارتباط بین بلوک ها
شکل ‏16 1: روش های آزمایش علمی نرم افزار
شکل ‏16 2: فرایند آزمایش علمی
شکل ‏16 3: یک نمودار ساختار مؤلفه ها
شکل ‏17 1: فرایند نگهداری تصحیحی
شکل ‏17 2: نگهداری و فعالیت های جاری
شکل ‏17 3: برای قابلیت نگهداری
شکل ‏18 1: کاهش کارایی در استفاده از ابزار یا روش جدید
شکل ‏18 2: برنامه سازی خودکار
شکل ‏18 3: راه حل پله ای برای تغییر ابزار
شکل ‏19 1: تعریف کلاس Stack و سه شیء s1، s2 و s3 از آن
شکل ‏19 2: تعریف قابلیت رؤیت
شکل ‏19 3: ارکان اصلی مدل شیء (شکل ها از [Booch, 2000])
شکل ‏19 4: ارکان فرعی مدل شیء (شکل ها از [Booch, 2000])
شکل ‏19 5: چرخه ی عمر نرم افزار با مدل شیء (شکل ها از [Booch, 2000])
شکل ‏19 6: نگاشت جهان واقع به جهان رایانه
شکل ‏20 1: علائم UML‏ برای نمودار مورد کاربرد
شکل ‏20 2: علامت گذاری ‏UML‏ برای کلاس و شیء
شکل ‏20 3: علامت گذاری ‏UML‏ برای روابط در نمودارهای کلاس
شکل ‏20 4: علامت گذاری ‏UML‏ برای قابلیت رؤیت در نمودار کلاس
شکل ‏20 5: علامت گذاری ‏UML‏ برای نمودار همکاری
شکل ‏20 6: علامت گذاری ‏UML‏ برای نمودار ترتیب
شکل ‏20 7: علامت گذاری نمودار حالت: فوق حالت با زیرحالت های ترتیبی8
شکل ‏20 8: علامت گذاری ‏UML‏ برای نمودار حالت: فوق حالت با زیرحالت های همزمان
شکل ‏20 9: علامت گذاری ‏UML‏ برای بسته ها
شکل ‏20 10: علامت گذاری ‏UML‏ برای شیءهای فعال و غیرفعال
شکل ‏20 11: علامت گذاری ‏UML‏ برای پیام ها
شکل ‏20 12: علامت گذاری ‏UML‏ برای نمودار همکاری همزمان
شکل ‏20 13: علامت گذاری UML‏ برای نمودار فعالیت
شکل ‏20 14: علامت گذاری ‏UML‏ برای نمودار استقرار
شکل ‏20 15: علامت گذاری ‏UML‏ برای مقادیر ضمیمه و محدودیت ها
شکل ‏21 1: مشخصات قطعه
شکل ‏21 2: قطعه در مقابل مؤلفه
شکل ‏21 3: معماری مشترک
شکل ‏21 4: مثالی از نمایش دید فرایندی
شکل ‏21 5: مثالی از نمایش دید فیزیکی
شکل ‏21 6: مثالی از نمایش چهارچوب مفهومی
شکل ‏22 1: ساختار کلی سامانه های بی درنگ
شکل ‏22 2: اجزای متداول سامانه ی بی درنگ
شکل ‏23 1: بدون تعریف پایان، پایان دهی معنی ندارد
شکل ‏24 1: پیکره ی دانش مهندسی نرم افزار [SWEBOK, 2004]
شکل ‏24 2: قابلیت ها و آگاهی های مورد نیاز مهندس نرم افزار
فهرست جدول ها
جدول ‏0 1: یک طرح زمانی نمونه برای انجام فعالیت های دانشجو
جدول ‏0 2: یک ترتیب پیشنهادی ارائه ی فصول
جدول ‏1 1: سطوح بلوغ
جدول ‏1 2: مثال هایی از روش شناسی مهندسی نرم افزار
جدول ‏4 1: کنترل نیروها
جدول ‏5 1: تأثیر زمان بندی
جدول ‏5 2: جدول فعالیت، مدت و وابستگی
جدول ‏6 1: اولویت بندی خطرها
جدول ‏6 2: خطرهای متداول وبعضی راهکارها
جدول ‏7 1: انواع مستندات و زمان تولید
جدول ‏8 1: انواع استانداردهای مهندسی نرم افزار
جدول ‏9 1: نسبت هزینه ی کشف و رفع خطا در مراحل مختلف تولید ‏‎[Koskinen, 2003]‎
جدول ‏9 2: منابع خطا در مراحل مختلف تولید نرم افزار ‎[Koskinen, 2003]‎
جدول ‏10 1: مفاهیم مورد نیاز از خواسته ها
جدول ‏10 2: مثالی از موردهای کاربرد یک پروژه
جدول ‏11 1: انواع مختلف چسبندگی؛ با شروع از کمترین چسبندگی
جدول ‏11 2: از معیارهای تشخیص و تعیین مؤلفه های نرم افزار
جدول ‏12 1: نمونه ای از معرفی مؤلفه ها
جدول ‏12 2: نمونه ای از یک دیکشنری داده ها
جدول ‏13 1: انواع فهرست ها
جدول ‏16 1: مفاهیم متداول در آزمایش علمی
جدول ‏16 2: پیوند داده ای بین مؤلفه های شکل 16-3
جدول ‏17 1: نسبت هزینه های نگهداری [Koskinen, 2003]
جدول ‏18 1: مثال هایی از محیط مجتمع تولید نرم افزار
جدول ‏19 1: مثال هایی از نمودارهای مدل شیء
جدول ‏22 1: تخصص های مورد نیاز
جدول ‏23 1: مثال هایی از پایان دهی نامناسب

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات