کتاب زن و چالش های جامعه

3 از 1 نظر

کتاب چاپی زن و چالش های جامعه

صفحات کتاب : 275

معرفی کتاب زن و چالش های جامعه

اگر عالمی مسئلۀ زن و این دست پرسش ها و چالش های نوی انسانی را نادیده انگارد، سخت بتوان او را از زمرۀ عالمان زمان شناس در شمار آورد. اگر امام موسی صدر را «عالم به زمانه» می شناسند، طبعاً به سبب همین توجهات او به این دست مسائل و چالش هاست. او که هم درس خواندۀ حوزه های علمیه است و هم تجربۀ زیست در جامعۀ چندفرهنگی لبنان را دارد، در کتاب زن و چالش های جامعه به هر سه موضوع زن و خانواده و جوان پرداخته است.

رویکرد امام موسی صدر درون دینی است. از این رو، مطالعۀ کتاب زن و چالش های جامعه ما را از روش امام موسی صدر در مواجهه با مسائل جدید آگاه می کند. به بیان دیگر، او می کوشد که به سؤالات امروز با مراجعه به متن دین پاسخ گوید و عمیقاً باور دارد که دین پاسخ گوی مسائل انسان در همۀ زمان هاست.

در این میان، روش شناسیِ او و اهمیتی که به قرآن و عقل، در مقایسه با دیگر منابع دین، در فهم و استنباط مسائل می دهد، واجد اهمیت و درخور توجه و تأمل است. نیز مطالعۀ کتاب زن و چالش های جامعه نمایان می سازد که در اسلام شناسی امام موسی صدر کدام مسئله یا مسائل در پیوند با این سه موضوع اولویت دارد.

ویژگیِ دیگر این مباحث، رویکرد تربیتی امام موسی صدر است که خصوصاً در پرداختن به موضوع جوان ظهور و بروز یافته است. این نگاه تربیتی ریشه در نگاه دینی امام صدر دارد. اینجا نیز خوانش و روشِ او در مراجعه به متن دین است که می تواند شایان توجه باشد. نتوان انکار کرد که نگاه انسان شناسانه و جایگاه انسان و کرامت او اثری ژرف بر دیدگاه ها و مواجهۀ امام صدر با مسائل انسان دارد. در نگاهی که آزادی و اختیار و کرامت انسان مرتبه ای بلند می یابد، رویکردها و توجهات و پیشنهادها رنگ و بوی دیگری می گیرد. البته، اگر قائلش ملتزم باشد به آنچه گفته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب زن و چالش های جامعه

مشخصات کتاب زن و چالش های جامعه

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 275

کنگره : ‏‫‬BP233/7‭‬‭/ص4آ5 1397

دیویی : ‏‫‬‮‭297/482

کتابشناسی ملی : 5203848

شابک : 978-600-5676-62-4

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب زن و چالش های جامعه