کتاب شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

3 از 1 نظر

کتاب چاپی شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

صفحات کتاب : 205

معرفی کتاب شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

کتاب شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید نوشته م‍س‍ع‍ود ل‍ع‍ل‍ی کاری از انتشارات بهار سبز می باشد.

جهانی که در آن زندگی می کنیم نامحدود است هنوز چیزهای زیادی هست که باید کشف شوند. زیبایی هایی که باید عیان شوند و رازهایی که باید شناخته شوند. شما چه نقشی در این برنامه الهی بازی خواهید کرد...

یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل می‌شود. یک مشت خاک
در اثر تماس با نبوغ انسان به قصری بدل می‌شود. یک درخت سرو در اثر تماس با
نبوغ انسان دگرگون می‌شود و شکل معبدی می‌گیرد. یک رشته پشم گوسفند در اثر
تماس با ابتکار انسان به صورت لباسی فاخر در می‌آید. اگر در برگ، خاک،چوب و
پشم این امکان هست که ارزش خود را از طریق انسان صد برابر بلکه هزار برابر
کنند آیا من نمی‌توانم با این بدن خاکی که نام مرا حمل می‌کند چنان کنم.                             

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

مشخصات کتاب شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 205

کنگره : ‏‫BF637‭‬ ‭/م8‏‫‬‭ل7 1391

دیویی : ‏‫‬‭‭‭158/1‬

کتابشناسی ملی : 3197488

شابک : 978-964-94301-1-3

سال نشر : 1391

نظرات درباره کتاب شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید