کتاب تجزیه و تحلیل انرژی سازمانی در ادارات و نهادهای خصوصی و دولتی

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 120

خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل انرژی سازمانی در ادارات و نهادهای خصوصی و دولتی

معرفی کتاب تجزیه و تحلیل انرژی سازمانی در ادارات و نهادهای خصوصی و دولتی

نوشته زینب میرجانی، به بررسی ادبیات نظری انرژی سازمانی و نقش آن در سازمان، روش شناسی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد.

مطالعه در مقوله مهم انرژی سازمانی حاکی از آن است که شور و هیجان و جو عاطفی ارتباط مثبت با عملکرد و رضایت شغلی و تعلق خاطر کارکنان دارد و نگرش کار و واکنش های عاطفی در زندگی کاری و روزمره کارکنان انرژی سازنده ی سازمانی را شکل می دهند.

تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی است، با توجه به این که ابزار گردآوری داده ها در جامعه آماری میان آزمودنی ها توزیع و جمع آوری می شود از نوع تحقیقات پیمایشی است.

جامعه آماری شامل کلیه سازمان های استان است که آن ها به چهار دسته آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تقسیم کرده و بر اساس نمونه گیری طبقه بندی نسبی و با توجه به نامعلوم بودن حجم نمونه (به جهت عدم دسترسی کامل) نفر تعیین می گردد.


در این تحقیق از آمار توصیفی جهت توصیف داده های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی سازمان استفاده می شود. برای تحلیل داده های از رویکرد ویرایشی استفاده شد. در قالب پرسشنامه استاندارد و با طرح 14 سوال در 3 بعد موثر، شناختی و رفتاری تهیه و تنظیم شد. و نیز بر اساس بیشترین تا کمترین میزان تاثیر انرژی سازمانی در ادارات و موسسات دولتی و خصوصی با استفاده از نرم افزار spss و آزمون t و مقایسه میانگین سازمان ها در غالب 2 جامعه (ادارات دولتی و خصوصی) و 4 جامعه (دستگاه های آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نیز مشخص شد انرژی سازمانی سازمان های غیر دولتی بیشتر از انرژی سازمانی سازمان های دولتی است ولی معنادار نیستند.


آینده متعلق به سازمان هایی است که از همه امکانات بالقوه و بالفعل خود برای رویارویی با چالش های جدید بهره بگیرند. پیش نیاز جامعه توسعه یافته برخورداری از سازمان های توسعه یافته است و سازمان های توسعه یافته نیز قدرت و اقتدار واقعی خود را به واسطه وجود منابع انسانی متخصص که به منزله سرمایه های استراتژیک هستند به دست می آورند.

انرژی سازنده سازمانی به طور چشمگیری بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است، به طوری که آن سازمان هایی که از انرژی سازمانی سازنده ی بالاتری برخوردارند، توان رقابتی بیشتر و ارزش بالاتری را برای ذی نفعان ایجاد می کند. انرژی سازمانی را مخزن سوختی می دانند که سازمان را به حرکت در می آورد.

از آن جا که انرژی سازنده ی سازمانی موجب می شود که سازمان ها به طور قابل توجهی بهره وری، نوآوری و رشد در سازمان را بهبود بخشند.

تبیین ابعاد انرژی سازمانی باید با چشم انداز و اهداف استراتژیک سازمان مرتبط و هم سو باشد و از استراتژی سازمان گرفته شده باشد و راهبردی برای منابع انسانی و کارکنان موجود تعیین کند، نیروی انسانی جدید را توجیه کند، رویارویی با تحولات سازمان را آسان تر کند و روش ها و گزینه های جدیدی را در محیط جدید پیشنهاد کند.

این برنامه همچنین با تضمین بهترین کاربرد منابع به منظور رشد و بهره وری، برنامه ریزی بلند مدت سازمان را تعیین می کند.

هدف ها و ماموریت ها را تعریف و کارکنان را برای رسیدن به آن ها آماده می کند. امروزه با توجه به نیاز روز افزون به ایجاد و تقویت انگیزه های درونی، تلاش های اندکی در زمینه شناسایی موانع مهم برای استقرار نظام اداری مبتنی بر این قبیل موضوعات به عنوان چالش انجام شده است.

 این پژوهش تلاش دارد تا با پرداختن به مقوله انرژی در سازمان، آمادگی سازمان ها و ادارات استان ایلام را برای بهبود کیفی و تقویت عوامل مداخله گر در انرژی سازمانی ارزیابی کند؛ با وجود اهمیتی که این عامل در سازمان ها دارد تا کنون در ایران تحقیقی در این خصوص انجام نگرفته است که این امر انجام این پژوهش را ضروری و بایسته ساخته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 120

کنگره : ‏‫‬‮‭HD58/7‏‫‬‮‭/م9ت3 1397

دیویی : ‏‫‬‮‭658/300955

کتابشناسی ملی : 5214583

شابک : 978-622-6055-54-3

سال نشر : 1397

نظرات