کتاب تحلیل روانشناختی اختلال شخصیت دختران فراری

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 1.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 129

خلاصه کتاب تحلیل روانشناختی اختلال شخصیت دختران فراری

تحلیل روانشناختی اختلال شخصیت دختران فراری

نوشته ی ژاله محمودی و مسعود حجازی، به مقایسه شیوع اختلالات شخصیت در بین دو گروه دختران فراری و عادی پرداخته است.

در حیطه روان شناسی شخصیت چشم اندازهای نوینی ترسیم شده است که در این رهگذر می توان به بررسی الگوهای تحولی شخصیت پرداخت و مرزبندی دقیقی را در راستای انسان سالم و ناسالم مشاهده نمود.

به راستی روان شناسی شخصیت می تواند الگوهای کاملی را از انسان سالم ارائه دهد و معیارهای دقیقی را برای اختلالات روانی فراهم کند.

اختلالات شخصیت از جمله اختلالاتی است که در آسیب شناسی روانی جایگاه خاصی را به خود اختصاص می دهد. اینگونه اختلالات از دیرباز است که در هاله ای از ابهامات قرار دارد و به راحتی نمی توان سبب شناسی، تشخیص و درمان آنان را مطرح کرد زیرا که در رویکردهای متفاوت طبقه بندی های ویژه ای مطرح می شود و سیر و پیش آگهی در افراد با اختلال شخصیت یکسان نیست.

به صورت کلی می توان مطرح کرد که اختلالات شخصیت از دیدگاه های نظری متفاوت بوده و همواره الگوهای غیرانطباقی رفتار را در افراد مبتلا به اختلالات شخصیت نشان می دهد.


در شناسایی عوارض اختلال شخصیت می توان بسیاری از آسیب های اجتماعی را با آن مرتبط دانست.

رایج ترین اختلال شخصیت که در حیطه آسیب شناسی اجتماعی نیز همواره مطرح می شود، اختلال شخصیت ضداجتماعی است.

افراد با اختلال شخصیت ضد اجتماعی به عنوان اشخاصی شناخته می شوند که مشکلاتی را در زمینه های قانونی و حقوقی نشان می دهند و همواره با مسئولین انتظامی دست به گریبان بوده و به عنوان مجرم برچسب می خورند.


با بررسی وضعیت روان شناختی دختران فراری می توان دریافت که این افراد از وضعیت بهداشت روانی نامطبوعی رنج می برند. بدین ترتیب که میزان بالای افسردگی، اضطراب و پرخاشگری را نشان داده و از شیوع بالاتر اختلالات شخصیت برخوردار می باشند. نیم رخ شخصیتی دختران فراری با دختران عادی متفاوت بوده و همواره دختران فراری از ویژگی های خاصی نسبت به افراد عادی برخوردار بوده اند.

دختران فراری در مقایسه با دختران عادی از وضعیت روان شناختی وخیم و ناخوشایندی برخوردار بوده و می توان عنوان نمود که شاخص کلی علایم مرضی دختران فراری و همچنین افکار پارانوئیدی از میزان بالاتری برخوردار است. در نهایت می توان تحقیق حاضر را به مقایسه نوع و میزان اختلالات شخصیت در دختران فراری و عادی معطوف نمود.نویسندگان این کتاب با توجه به روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر از دختران فراری و 30 نفر از دختران عادی را به عنوان نمونه های تحقیق گزینش برگزیدند. پس از آن با استفاده از پرسشنامه اختلالات شخصیت ویرایش چهارم (PDQ4) به جمع آوری داده های تجربی پرداخته شد و از طریق مدل t استیودنت گروه های مستقل به آزمون فرضیه های تحقیق تأکید گردید.

درنهایت، از طریق تحلیل های آماری مشخص گردید که شیوع اختلالات شخصیت در محورهای ضد اجتماعی، افسردگی و مرزی با فرار دختران از منزل مرتبط بوده و دختران فراری در مقایسه با دختران عادی در محورهای فوق نمرات بالاتری را کسب کردند.

در بخشی از کتاب تحلیل روانشناختی اختلال شخصیت دختران فراری می خوانیم


فعالیت انسان ها در جامعه مبتنی بر نظم اجتماعی می باشد، این نظم از طریق افراد و رفتار گروه های اجتماعی تداوم می یابد و این هنجارها و قوانین در طی جامعه پذیری در درون خانواده، درونی می شود و در مراحل بعد از طریق کسب تجربه در طول زندگی حاصل می شود.

اگر اعضای جامعه مطابق با انتظاراتی که جامعه از آن ها دارد رفتار نمایند، واژه «همنوا، بهنجار» در مورد آنان مصداق پیدا می کند.

در غیر این صورت رفتاری مغایر با انتظارات جامعه نشان دهند افرادی «منصرف و ناهنجار» تلقی می شوند.

همان قدر که مردم از هنجارها پیروی می کنند، تخطی و سرپیچی از هنجارها و انتظارات اجتماعی نیز مشاهده می شود.

در نتیجه می توان مطرح نمود که تصور یک جامعه هم شامل هنجارشکنی ها و هم نمایش گر همنوایی با هنجارها است.

بزهکاری در دو سطح بزهکاری بی قربانی و بزهکاری با قربانی قابل بررسی است. بزهکاری بی قربانی به فعالیت هایی گفته می شود که افراد کم وبیش آزادانه به آن ها اشتغال می ورزند، بی آنکه به طور مستقیم به دیگران زیانی برسانند، اما به عنوان فعالیت های غیرقانونی تعریف شده اند، مانند استفاده از مواد مخدر، اشکال مختلف قمار و یا فحشا.


بزهکاری با قربانی یا به زبان دقیق تر بزه دیدگی به فعالیت هایی گفته می شود که افراد با رفتار و یا کنش های متقابل، دیگران را قربانی رفتارهای نابهنجار و کج روانه خود می کنند، بدون اینکه این واکنش ها به عنوان فعالیت های غیرقانونی تعریف شده باشند.

این قربانیان در خانوادۀ نابسامان دیده می شوند که پس از جدایی از خانواده، در جامعه رها می شوند. برای درک بزه دیدگی لازم است که با جامعه و ناهنجاری های اجتماعی آشنایی داشته باشیم.

پدیده بزه دیدگی از دیدگاه روان شناسان اجتماعی با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و خانوادگی مطرح می گردد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 129

کنگره : ‏‫‬‭HQ1216‏‫‭/م372ت3 1397

دیویی : ‏‫‬‭305/42

کتابشناسی ملی : 5341353

شابک : ‫‭978-622-6055-77-2

سال نشر : 1397

نظرات