کتاب آسیب های ورزشی در ورزشکاران رشته کیک بوکسینگ تیم ملی ایران

شیوع، علل و مکانیسم

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی آسیب های ورزشی در ورزشکاران رشته کیک بوکسینگ تیم ملی ایران

حجم دانلود: 2.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 80

معرفی کتاب آسیب های ورزشی در ورزشکاران رشته کیک بوکسینگ تیم ملی ایران

هدف از تالیف این کتاب بررسی میزان شیوع، علل و مکانیسم آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران نخبه کیک بوکسینگ در تیم ملی ایران میباشند .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ورزشکاران کیک بوکسینگ نخبه زن و مرد در تیم ملی ایران به تعداد ۲۰ نفر می باشند. ابزار مورد استفاده برای این تحقیق شامل پرسشنامه و مصاحبه بود. پرسشنامه مورد استفاده، پرسشنامه ثبت آسیب برای اکثر رشته های ورزشی می باشد.

 پرسشنامه در سه بخش میزان شیوع، علل و مکانیسم آسیب های ورزشی به صورت جدولی و سواالت چند گزینه ای طرح شده اند و امکان دسترسی محقق به اطالعات را فراهم آوردند، تا مضمون پرسشنامه بتواند با موضوع و هدف تحقیق تطابق داشته باشد و پاسخگوی سواالت تحقیق باشد. در نهایت تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش نیز بالفاصله پس از جمع آوری داده ها (با انجام مصاحبه) انجام گرفت.

 و در مرحله تجزیه و تحلیل، از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد،شیوع، علل و مکانیسم آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران زن و مرد کیک بوکسینگ باعث تاثیر مثبت و معناداری در میزان آسیب های وارد در بین ورزشکاران می باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب آسیب های ورزشی در ورزشکاران رشته کیک بوکسینگ تیم ملی ایران

مشخصات کتاب آسیب های ورزشی در ورزشکاران رشته کیک بوکسینگ تیم ملی ایران

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 80

کنگره : ‏‫‬‮‭RC1220

دیویی : ‏‫‬‮‭617/1027

کتابشناسی ملی : 5713642

شابک : ‏‫‬‭978-600-459-588-9‬

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب آسیب های ورزشی در ورزشکاران رشته کیک بوکسینگ تیم ملی ایران