کتاب فضیلت های فراموش شده

شرح حال حاج آخوند ملا عباس تربتی، عارف فرزانه و عالم وارسته و شخصیت کم نظیر تاریخ معاصر

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 219

خلاصه کتاب فضیلت های فراموش شده

معرفی کتاب فضیلت های فراموش شده

کتاب فضیلت های فراموش شده شرح حال حاج آخوند ملاعباس تربتی، عارف فرزانه، عالم وارسته و شخصیت کم نظیر تاریخ معاصر و پدر خطیب توانا و دانشمند فرزانه مرحوم حسینعلی راشد است. حاج آخوند ملاعباس را باید در زمره متشرع ترین عارفان و عارف ترین متشرعان قرار داد. او از مردمی ترین شخصیت هایی است که در همان حال از عابدترین آن ها بوده است.

مردی که برای خدا خود را وقف مردم کرده بود، بر خستگی و گرسنگی غلبه می کرد، بویی از ریاکاری و عوامفریبی و دنیا داری در وجودش نبود. عابد زاهدی بود که زمین را شیار و گندم را درو می کرد. عالم عارفی بود که از عملگی و هیزم جمع کردن و بیل زدن پرهیز نداشت. از آبیاری و کشتکاری در مزرعه فارغ می شد و به فقه و اصول و شرح منظومه در مدرسه می پرداخت. مردم به او عشق می ورزیدند و صاحبان قدرت به عظمت و شکوه خدایی و مردمی او معترف بودند، اما او در همان حال و در اوج محبوبیت و اقتدار خویش از مدرسه و مسجد به مزرعه می رفت و بیل و کلنگ را نه برای افتتاح، بلکه برای امرار معاش به دست می گرفت و کار می کرد.

او اهل کشف و کرامت، اسوه تقوی و فضیلت، نمونه وارستگی و آزادگی و قناعت، مستغرق در عوالم عشق و خدمت و مجسمه پارسایی و معنویت بود. فقه او، علم او، مدرسه و مسجد او، با مردمداری و فداکاری و خدمتگزاری و از خودگذشتگی توأم بود...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 219

کنگره : BP153/5‭‬ ‭/ت4‏‫‭ر2

دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭297/998‬‬

کتابشناسی ملی : ‭م‌74-823

شابک : 978-964-423-254-1

سال نشر : 1387

نظرات