کتاب قدرت بر اجرای تعهد با نگاهی به شرط علم

به قدرت در حقوق موضوعه ایران

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 380.1 کیلو بایت
صفحات کتاب : 129

خلاصه کتاب قدرت بر اجرای تعهد با نگاهی به شرط علم


معرفی کتاب قدرت بر اجرای تعهد با نگاهی به شرط علم


کتاب قدرت بر اجرای تعهد با نگاهی به شرط علم به قدرت در حقوق موضوعه ایران اثر اصغر فرهنگی شجاعی، در تلاش است تا شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را به عنوان شرطی مستقل و عام به در ادبیات حقوقی کشورمان معرفی کند. 

 کتاب حاضر همچنین بر آن است تا شرط علم به قدرت بر اجرای تعهد را بررسی کند. موضوع واقعی آن «قدرت مرکب» است که ترکیبی از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است. طبیعی است فقدان قدرت بر اجرای تعهد به مفهوم غیر ممکن بودن تعهد یا غیر قابل اجرا بودن آن عامل بطلان است نه غیر ممکن شدن اجرای تعهد یا غیر قابل اجرا شدن و هرگز حدوث قدرت نمی تواند بطلان را تبدیل به صحت کند و عدم قدرت بر اجرای تعهد هنگامی باعث بطلان عقد می شود که هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد.

 مواد مربوط به «مورد معامله» در بیان شرایط صحت ناکافی و دارای ابهام است. مهم ترین ماده این مبحث ماده 190 ق. م است که در بند 3 اختصاص به مورد معامله دانسته و اشعار می دارد موضوع معین که مورد معامله است مواد 214 و 215 و 216 نیز نتوانسته است شرایط صحت مربوط به مورد معامله دقیقاً ترسیم کند. 

 نامقدور بودن مورد معامله عام تر از نامشروع بودن آن است و نامشروع بودن مترادف نامقدور بودن به علت منع شرعی یا قانونی است پس نامشروع بودن مورد معامله می تواند یکی ازمصادیق نامقدور بودن باشد و بیان شرط قدرت براجرای تعهد در کنار شرایط دیگر صحت در ماده 190 تحولی تقنینی به حساب می آید.

در موارد عملی و آراء محاکم نیز می توانیم بطلان قراردادها را در صورت مخالفت با قانون یا شرع بعلت نامقدور بودن بپذیریم اگر جهت معامله نامشروع باشد این انگیزه شخصی در صورت ظهور خارجی به عنوان وصف مورد تعهد تلقی شد و مورد تعهد دارای حالت و وضعیتی می شود که قدرت بر اجرای آن نیست مثلاً بیع (چوب) هیچ مشکلی ندارد ولی اگر انگیزه مشتری ساختن بت باشد مورد تعهد تبدیل به چوب برای بت سازی می شود و دراین حالت هیچ کس قادر بر تسلیم آن نیست زیرا تسلیم چوب برای بت سازی به علت منع شرع نامقدور است. 

 بنابراین اگر جهت معامله نامشروع باشد و درمعامله تصریح شود یا عرفاً به منزله تصریح باشد مورد معامله نامقدور می شود و بر این اساس پیشنهاد می گردد که در بند 4 ماده 190 به جای «مشروعیت جهت معامله» عنوان «مقدوریت مورد معامله» جایگزین شود. 

 در بخشی از کتاب قدرت بر اجرای تعهد با نگاهی به شرط علم به قدرت در حقوق موضوعه ایران می خوانیم

 بعضی نویسندگان استقلال شرط قدرت بر اجرای تعهد را تا بدان جا گسترش می دهند که تمام شرایط اساسی مورد به مربوط معامله را شامل می شود پس با فقدان هر شرطی که مربوط به مورد معامله است عقد را به علت عدم قدرت بر اجرای تعهد باطل می کنند به عبارت دیگر فقدان هر شرطی که به وضعیت مورد تعهد معطوف است مصداقی از تعذر اصلی عدم قدرت ابتدایی است.

نظر فوق استقلال یا عموم افراطی به شرط قدرت بر اجرای تعهد بخشیده است و مورد قبول بسیاری از فقها و نویسندگان حقوقی و مقننین نیست زیرا آن ها شرایط صحت معاملات را جداگانه و مستقل ذکر کرده اند. و در واقع امر نیز می توان مصادیقی یافت که فقط به علت فقدان یکی از شرایط اساسی می توان بطلان قرارداد را پذیرفت گاهی مورد معامله موجود و معین و معلوم و دارای جهت مشروع است و معامله آن نیز قانوناً مجازی باشد ولی قرارداد به علت عدم قدرت بر اجرای تعهد محکوم به بطلان است مانند بیع مالی مشخص که در جای معلومی در قعر دریا مدفون است.

 و حتی در بعضی کشورهای عربی که مهم ترین شرط برای مورد معامله آن است که قابلیت پذیرش حکم عقد را داشته باشد شرط موجود بودن و مقدور بودن و قابل تعیین بودن جداگانه بررسی گردیده است و فقط اکتفا به قابلیت پذیرش حکم عقد نشده است.

بعضی نویسندگان فرانسوی فقط به شرط امکان اجرای تعهد تاکید می کنند و این تاکید نیز به معنی تلفیق تمام شرایط در شرط قدرت بر اجرا نمی باشد. مثلاً «نی نوابه» برای قراردادی که تابع قانون به خصوص قرار گیرد مهمترین شرطی که اشاره می نماید آن است که مورد تعهد محال نباشد یعنی امکان اجرای تعهد موجود باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 129

کنگره : KMH810‏‫‭/ف4ق4 1396

دیویی : 346/5502

کتابشناسی ملی : 4715916

شابک : 978-600-8796-31-2

سال نشر : 1396

نظرات