کتاب فیلم نامه نویسی و اصول اولیه آن

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 496.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 71

خلاصه کتاب فیلم نامه نویسی و اصول اولیه آن

معرفی کتاب فیلم نامه نویسی و اصول اولیه آن

کتابـ فیلم نامه نویسی و اصول اولیه آن حاصـل مطالعـات و تـلاش محمدمهدی تمایل(نویسنده کتاب) در رابطـه بـا فیلـم نامـه نویسـی و طریقـه و اصـول ایـن نـوع نـگارش مـی باشـد.

تـلاش نویسنده خلاصه نویسـی، شـیوایی در بیـان مطالـب و در نهایـت سـادگی بیـان کـردن مفاهیـم مـورد نیـاز یـک فیلـم نامـه می باشـد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها فیلم نامه نویسی و اصول اولیه آن

مشخصات کتاب فیلم نامه نویسی و اصول اولیه آن

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 71

کنگره : ‏‫‬‭PN1996

دیویی : ‏‫‬‭808/23

کتابشناسی ملی : 7435116

شابک : 978-622-7540-91-8

سال نشر : 1399

نظرات درباره فیلم نامه نویسی و اصول اولیه آن