کتاب معاد

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 199

خلاصه کتاب معاد

معرفی کتاب معاد

نگارنده در کتاب معاد، مرگ، قبض روح، عالم برزخ، سیر به سوی خدا، تکامل و چگونگی گذران در برزخ را تشریح و هم چنین موضوع تجسم عقاید و اعمال در برزخ، درونی و بیرونی بودن اعمال و گذر از برزخ را مطرح می کند. وی در ادامه به قیامت کبری، علایم پیش از وقوع قیامت، تکامل در قیامت، نامه ی اعمال، میزان، پل صراط، بهشت و جهنم و نیز موضوع شفاعت در قیامت می پردازد.

 سپس سخن از قیامت است و اینکه برپایی آن، لازمه عدل خداست. در ادامه، از بهشت و ویژگی های آن و در مقابل، از دوزخ و کیفیت آن خبر می دهد. سپس به این اشکال ها پاسخ می دهد: خدای رحمان را با عذاب چه کار؟ آیا سزاوار است عمر کوتاه، عذاب همیشگی در پی داشته باشد و آیا عذاب شدید، با عدل الهی می
سازد؟

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 199

کنگره : ‏‫‬‮‭BP222‏‫‬‮‭/د5م6 1392

دیویی : ‏‫‬‮‭297/44

کتابشناسی ملی : 4785488

شابک : ‭978-964-484-233-7‮‬

سال نشر : 1392

نظرات