کتاب کتابی درباره ی اختلال وسواسی عملی (OCD)

(برای نوجوانان)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی کتابی درباره ی اختلال وسواسی عملی (OCD)

حجم دانلود: 409.9 کیلو بایت
صفحات کتاب : 37

معرفی کتابی درباره ی اختلال وسواسی عملی (OCD) 

کتابی درباره ی اختلال وسواسی عملی (OCD) (برای نوجوانان) نوشته هالی داهیگ توسط انتشارات متخصصان منتشر شده است. 

گزیده کتابی درباره ی اختلال وسواسی عملی (OCD) 

کلمه ANXIETY به معنی تشویش یا نگرانی بیش از حد و شدید است. دل شوره هم به نوعی می توان گفت. ما ازین واژه برای بیان نگرانی شدید و ترس استفاده می کنیم. همه ما گاه به گاه دچار تشویش و اضطراب می شویم، اما افرادی که دچار اختالل تشویش و اضطراب می شوند. مانند مبتالیان به OCD, کنترل این احساس راسخت می انگارند بحدی که این تشویش آن ها را از انجام کاری که قصد انجامش را داشتند بازمی دارد.

در زبان روزمره، وسواس داشتن غالبا به معنی عالقه واقعی به چیزی داشتن معنی می شود. درمورد بیماران OCD وسواس اغلب یک ترسی است که آنان را وادار می کند مدت زیادی به آن فکر کنند، و وقت زیادی از آنان می گیرد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب کتابی درباره ی اختلال وسواسی عملی (OCD)

مشخصات کتاب کتابی درباره ی اختلال وسواسی عملی (OCD)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 37

کنگره : ‏‫‬‮‭RJ506‭‬

دیویی : ‏‫‬‭618/9285227‬

کتابشناسی ملی : 7590374

شابک : 978-622-292-321-1

سال نشر : 1400

نظرات درباره کتاب کتابی درباره ی اختلال وسواسی عملی (OCD)