1 / 5

دانلود کتاب ابر ساختگرایی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1017.1 کیلو بایت
صفحات کتاب : 221
8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب حاضر پژوهشی است در حوزة زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی ابرساختگرایی و پساساختگرایی با نگاه به فلسفه ساختگرایی که آن را ریچارد هالند در یک مقدمه سیزده فصل نوشته است. مفاهیم و نظریه‌های این بحث موضوعاتی را نشانه رفته است که عبارت است از شیوة ابر‌ساختگرایانه اندیشیدن، بحث که به مبانی ساختگرایی پرداخته و چگونه اندیشیدن در حوزة ساختگرایی را نشان می‌دهد. مفاهیم زبان‌شناختی سوسور و اندیشه‌های وی در حوزه زبان‌شناسی و پیروان وی از دورکهیم تا لویی استروس که تلاش داشتند تا مفاهیم فلسفی را با ساخت و زبان‌شناسی نزدیک نمایند. در این میان اندیشه‌های فروید به روایت لاکان، اندیشه‌های مارکس به روایت آلتوسر و بارت و نشانه‌شناسی وی، تلاش است هارلند در حوزه فلسفه و زبان‌شناسی تا رسیدن به ابر‌ساختگرایی به صورت مفصل آورده است. فلسفه متافیزیک، زبان‌شناسی ساختگرا، استوسر و علم، فوکوی دیرینه‌شناس، فلسفه پساساختگرایی از موضوعات اهم کتاب است که در حوزة زبان‌شناسی ساختگرایی آورده شده است. دریدا و مفهوم نوشتار، فوکوی تبارشناس و سایر ساختگرایان پایان‌بندی کتاب است که تلاش شده پیوند زبان‌شناسی و ساختگرایی به صورت رویکرد دوسویه بررسی نماید. ابر‌ساختگرایی واژه‌ای است که هارلند ابداع نموده است که تمام حوزه‌های ساختگرایان، نشانه‌شناسان مارکسیستهای التوسر، فوکویی پساساختگرایان و... را در برمی‌گیرد. وی در این کتاب به همة انواع ابر‌ساختگرایی توجه داشته اگر چند ساختگرایی ژان پیاژه را کنار گذاشته شده و هم گسترش نشانه‌شناسی در جهان انگلوساکسون نیز کنار گذاشته شده است. در این کتاب تلاش شده است مفهوم جدیدی از ساختگرایی فرانسوی ارائه شود و کمتر به مسائل مانند درون‌ ابرساختگرایی و نقد ادبی ساختگرایی پرداخته شود. یعنی ابر ساختگرایی ارجاع به مفهومی می‌شود اصطلاح‌شناسانه که از قبل جا افتاده و اکنون موقعیت اندیشه‌های جدید را مشخص می‌کند. اندیشیدن دربارة‌ ابر‌ساختها (روساختها) است که در روابط و الگوی معمول زیر‌ساختها و رو‌ساختها، که به زمینة مشترک می‌پردازد یعنی یک چارچوب زیربنایی از فرضیات و رویکردها که باید آن را به صورت یک فضای پیچیده متکثر به صورت یک کل با اجزای بسیار در نظر بگیریم. این مفروضات بحثهایی که هاولند در کتابش از ابرساختگرایی سخن می‌راند و باید آن را با پیشینة زبان‌شناسی و ساختگرایی مطالعه کرد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 221

کنگره : B841/4‭/ه2‮الف‌‬2 1380

دیویی : 149/96

کتابشناسی ملی : 638786

شابک : 964-471-672-8

سال نشر : 1380

شابک دیجیتال : 978-600-03-1851-2

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

فهرست

مقدمه
بخش یکم : شیو ة ابرساخت گرایانة اندیشیدن
پیش گفتار
فصل یکم: سوسور و مفهوم زبان (لانگ)
الف
ب
پ
فصل دوم: از دورکهیم تا لوی استروس
الف
ب
پ
فصل سوم: فروید به روایت لاکان
الف
ب
فصل چهارم: مارکس به روایت آلتوسر
الف
ب
فصل پنجم: بارت و نشانه شناسی
الف
ب
پ
بخش دوم : ابرساخت گرایی فلسفی می شود
پیش گفتار
فصل ششم: فلسفة متافیزیک
الف
ب
فصل هفتم: باز هم زبان شناسی ساخت گرا
الف
ب
پ
فصل هشتم: آلتوسر و علم
الف
ب
فصل نهم: فوکوی دیرینه شناس
الف
ب
پ
ت
بخش سوم : فلسفة پساساخت گرا
پیش گفتار
فصل دهم: دریدا و مفهوم نوشتار
الف
ب
پ
فصل یازدهم: نظریة عمومی دریدا در باب نوشتار
الف
ب
فصل دوازدهم: فوکوی تبارشناس
الف
ب
فصل سیزدهم: دیگر پساساخت گرایان
الف
ب
پ
پایان سخن
ضمیمه:
تاریخچة ساخت گرایی
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات