2 / 5

دانلود کتاب خانواده و تربیت جنسی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 544.1 کیلو بایت
صفحات کتاب : 148
1,400 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

یکی از ساحتهای مهم و تأثیرگذار انسان، ساحت جنسی اوست. تمایل های جنسی در نهاد آدمی وجود دارد و به تناسب شرایط سنی، عوامل محیطی بروز و ظهور می یابد. ادامۀ حیات بشر و ر وابط سازنده و عاطفی میان انسا نها نیز به همین تمایل وابسته است. نیازهای جنسی و روش های درست مواجهه با آن و همچنین کنترل و مدیریت رفتارهای جنسی، بخش قابل توجهی از آموزه های ادیان و مکاتب را به خود اختصاص داده است.
اسلام در سبک زندگی خویش، چه در قالب تحلیل و توصیه ها و چه در قالب رفتارهای الگوی پیشوایان خود به این مقولۀ راهبردی
توجه نموده است و تلاش کرده تا مرحلۀ حدّ وسط و نقطۀ تعادلی را در این زمینه ارائه کند. از نظر اسلام غری زۀ جنسی، یک تمایل
منفی و مذموم نیست، بلکه سرمای های است که بایستی به درستی پاسبانی شود تا در عرصۀ ازدواج و تشکیل نهاد خانواده، کارکردهای اساسی خود را بروز دهد.
در مقابل، انحرا فهای جنسی و اختلا لهای مربوط به این زمینه، مشکلات روانی و اجتماعی و اخلاقی فراوانی را در مسیر رشد فردی و جمعی بشر قرار داده است و نهادهای اساسی کمال آفرین را دچار بحران کرده است.
بازشناسی مبانی نظری و رفتاری اسلام و آموز ههای قرآن و حدیث، در مقولۀ تربیت جنسی در دور ههای گوناگون رشدی شامل کودکی، نوجوانی، جوانی و مرحلۀ ازدواج، تلاش شایست های است که در مجموعه کتب حاضر صورت گرفته است.
این تألیف که رسالۀ دکتری حجت الاسلام دکتر سید محمود مرویان حسینی است و از سرمایۀ راهنمایی و نظارت اساتید محترم آقایان حجج اسلام دکتر سید محمد باقر حجتی، دکتر جواد ایروانی، دکتر رضا ح قپناه، دکتر حسن نقی زاده و نیز دکتر محمد علی برادران رفیعی بهره برده است، از جمله منشورات مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی است که برای استفادۀ فرهیختگان و عموم مردم در قالب سه کتاب (کو دک و نوجوان و تربیت جنسی، جوان و تربیت جنسی، خانواده و تربیت جنسی) انتشار م ییابد.
لازم به یادآوری است بخش کلیات این کتاب شامل هویت جنسی، غریزه جنسی، اخلاق جنسی، تربیت جنسی، انحراف جنسی و ویژگ یهای آموزش جنسی در اسلام به حسب جایگاه مقدماتی در مباحث تربیت جنسی، در هر سه کتاب تکرار شده است. امید است که منشأ اصلاح اندیشه و رفتارهای آحاد جامعۀ اسلامی در مسیر دستیابی به سبک زندگی اسلامی گردد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 148

کتابشناسی ملی : 3796490

شابک : 978-600-7044-15-5

سال نشر : 1394

فهرست

سخن ناشر
مقدمه
الف) تبیین موضوع
ب) ضرورت و اهمیت موضوع
ج) سؤال های پژوهش
د) فرضیه ها
فصل اول: مفاهیم و کلیات
گفتار اول: جنسیّ ت
الف) هو یت جنسی
ب) نقش آموزی جنسیتی
گفتار دوم: غر یزه جنسی
الف) تعر یف غرِ یزه جنسی
ب) مراحل رشد تدر یجی غر یزه جنسی
ج) نیرومندی غر یزه جنسی
گفتار سوم: اخلاق جنسی
گفتار چهارم: تربیت جنسی
تربیت جنسی از دیدگاه اندیشمندان
گفتار پنجم: آموزش جنسی
و یژگی های آموزش جنسی در اسلام
گفتار ششم: انحراف های جنسی
الف) تعر یف انحراف جنسی
ب) انواع انحراف جنسی
ج) زمینه ها و عوامل انحراف های جنسی
١. خانواده ۴٩
٢. تحقیر شخصیت فرد
٣. نبود راهنمایی و هدایت جنسی فرزندان
۴. فضای عمومی
۵. دوستی با جنس مخالف
۶. تمکین نکردن در امور زناشو یی
٧. فقدان محبت در کانون خانواده
فصل دوم: تربیت جنسی در فضای ازدواج
گفتار اول: ازدواج، بهتر ین زمینه برای سلامت جنسی
گفتار دوم: تأثیر ازدواج در ارضای مناسب نیازهای جنسی
الف) راهکارهای آموزه های اسلامی برای تأمین روابط رضایتمندانه جنسی در فضای ازدواج
ب) مرزبانی روابط جنسی در فضای ازدواج
١. روابط جنسی غیر قانونی و مخاطرات آن
٢. فرهنگ حجاب و نقش آن در پایداری نهاد خانواده
٣. ضوابط ارتباط با نامحرم
گفتار سوم: تفاو تهای جنسیتی، زمینۀ جذابیت های جنسی برای همسران
الف) و یژگی های جنسیتی مرد
ب) و یژگی های جنسیتی زن
گفتار چهارم: ارضای نیازهای جنسی در فضای ازدواج، زمینه کاهش ستم و انحراف جنسی۴
الف) حق جنسی شوهر
ب) حق جنسی زن
ج) تأمین نیازهای جنسی همسران در فضای ازدواج، متناسب با شرایط طبیعی هر یک
گفتار پنجم: آسیب شناسی نظام خانواده با رو یکرد رفتارهای جنسی
الف) زندگی مشترک بدون ازدواج
ب) زوج های همجنس باز
ج) اختلال در ارضای جنسی
د) آزار جنسی زنان
ه ) زنا و روسپیگری
گفتار ششم: آموزش های جنسی در فضای ازدواج
الف) آمادگی روحی
ب) زمان و مکان
ج) انگیزش آمیزشی در فضای رابطه جنسی
د) مرحله اوج لذت جنسی
ه ) مرحله فرونشینی
گفتار هفتم: راهکارهای اسلامی برای کاهش انحراف های جنسی در فضای زندگی همسران
الف) ارضای مشروع نیازهای جنسی
ب) جامعه پذیری
ج) اجتناب از اختلاط جنسی
د) گسترش ایمان و اخلاق
ه ) نقش قانون گرایی و جایگاه حاکمیت
و) نظارت اجتماعی
نتایج و پیشنهادها
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات