× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

آشنایی با اقتصاد اسلامی

نوع اثر : کتاب

ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نویسنده :

ارزیاب علمی : علی اکبر ناجی میدانی , علی جلائیان اکبرنیا

صفحات کتاب : 648

کنگره : ‫‬‭‬‭BP230/2‫‭/‮الف‬9آ5 1391

دیویی : ‭‬‭297/4833

کتابشناسی ملی : 2963594

شابک : 978-964-7673-92-1‬

سال نشر : 1391

خلاصه اثر

دانش اقتصاد بسان دیگر دانش ها، در سده های اخیر تحول و گسترش روزافزونی را به خود دیده است . اقتصادهای جهان غرب، دورانی طلایی را تجربه کردند که در نهایت به افزایش سریع ثروت منجر گردید .
با این حال، این توسعه نتوانست نیازهای همه افراد جامعه را برآورده ساخته و بی عدالتی در توزیع ثروت و درآمد را کاهش دهد. از این رو، سیل انتقادات به نظام سرمایه داری حاکم سرازیر گشته و ضرورت بازنگری در مبانی، مفروضات، نظریات و سیاست های مبتنی بر آن ها را نمایان ساخته است.
براین اساس، رسالت اندیشه وران مسلمان آن است تا با بازگشت به آموزه های سعادتبخش اسلامی و بهره گیری از میراث موجود بشری، برای ارائه الگویی جدید، کارآمد و مبتنی بر مبانی دینی تلاش نمایند..

کتاب الکترونیکی

2,800 تومان

حجم : 1.6 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 648

موضوعات

فهرست

سخن ناشر
پیش گفتار
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم اقتصاد
فصل دوم: ابعاد دانش اقتصاد و چیستی اقتصاد اسلامی
فصل سوم: ادبیات موضوع ارتباط دین و اقتصاد
مبحث اول: تأثیر آموزه های دینی بر اقتصاد متعارف
مبحث دوم: نقش برجسته مسلمانان در دانش اقتصاد
فصل چهارم: جایگاه دانش اقتصاد
روش شناسی علوم انسانی
گفتار اول: مکتب اصالت طبیعت (پوزیتویسم)
الف. پوزیتویسم در قالب اثبات پذیری و نقد آن
ب. پوزیتویسم در قالب ابطال پذیری و نقد آن
گفتار دوم: استقلال علوم انسانی در روش
تفاوت های ماهوی پدیده های انسانی (اجتماعی) و طبیعی
1. تأثیر اراده و اختیار
2. هدفمندی و غایی بودن رفتارهای بشر
3. تأثیر ایدئولوژی و فرهنگ
4. بی شمار بودن عوامل تأثیر گذار
5. «احساس مشترک»، مزیّت محقق علوم اجتماعی
6. تفاوت از نظر ماهیت مفاهیم
گفتار سوم: آثار پوزیتویسم بر اقتصاد
علم، موضوعات نادیدنی و قضاوت های ارزشی
خلاصه بخش
بخش دوم: مبانی جهان بینی
و انسان شناختی مکاتب اقتصادی
فصل اول: دیدگاه مکتب سرمایه داری
مبحث اول: اصل فلسفی دئیسم (الهیات طبیعی)
مبحث دوم: اصل ناتورالیسم (طبیعت گرایی)
تأثیرات دئیسم بر آرا و نظریات اقتصادی
مبحث سوم: اصل اومانیسم (انسان مداری)
مبحث چهارم: اصل فردگرایی
مبحث پنجم: اصل فایده گرایی
نتایج برخاسته از تفسیر فائده گرایان از سعادت
مبحث ششم: اصل لیبرالیسم
مبحث هفتم: شکاکیت و پلورالیزم معرفتی
مبحث هشتم: اصل سکولاریزم
فصل دوم: دیدگاه سوسیالیستی
مبحث اول: ماتریالیسم
مبحث دوم: جبر تاریخ
فصل سوم: دیدگاه اسلام
مبحث اول: رابطة خداوند با جهان و انسان (مبانی اعتقادی)
گفتار اول: رابطة خالقیت
گفتار دوم: رابطة ربوبیت
گفتار سوم: رابطة مالکیت
گفتار چهارم: رابطه رازقیّت
مبحث دوم: مبانی انسان شناختی
گفتار اول: جانشینی خدا
گفتار دوم: هدفداری
دیدگاه اسلام دربارة لذت جویی
گفتار سوم: مسئولیت
گفتار چهارم: اختیار
گفتار پنجم: هویت فردی ـ اجتماعی
گفتار ششم: زندگی جاوید
گفتار هفتم: دو بعدی بودن
فصل چهارم: تعاریف گوناگون از انسان
خلاصه بخش
بخش سوم: انسان اقتصادی
پیشینه و خاستگاه
فصل اول: تعاریف و ویژگی های انسان اقتصادی در مکتب سرمایه داری
مبحث اول: مبانی و آثار
مبحث دوم: نقد انسان اقتصادی از دیدگاه اقتصاددانان غرب
مبحث سوم: نقد انسان اقتصادی سرمایه داری از دیدگاه آموزه های اسلامی
گفتار اول: نقد مبانی
گفتار دوم: نقد ویژ گی ها
ویژگی های انسان اقتصادی مطرود
فصل دوم: انسان اقتصادی مطلوب از دیدگاه آموزه های اسلامی
مبحث اول: تعریف
مبحث دوم: ویژگی های انسان اقتصادی مطلوب
خلاصه بخش
بخش چهارم: مکتب اقتصادی اسلام
فصل اول: تعریف مکتب
فصل دوم: رابطه مکتب و قانون
فصل سوم: روش تدوین مکتب؛ اکتشاف یا تکوین
فصل چهارم: اصول و مبانی مکتب اقتصادی اسلام
مبحث اول: مالکیت های سه گانه
گفتار اول: انواع مالکیت
الف. اسباب مالکیت خصوصی
ب. محدودیت های مالکیت خصوصی
گفتار دوم: مبانی مالکیت
مبحث دوم: توزیع عادلانة ثروت و درآمد
گفتار اول: مشکل اساسی اقتصاد
گفتار دوم: جایگاه عدالت
تعریف و تحدید عدالت اقتصادی
گفتار سوم: نظریه های توزیع
الف. نظریه توزیع قبل از تولید
ب. نظریه توزیع پس از تولید
1. روش های پرداخت سهم عوامل تولید از نگاه سرمایه داری
2. روش های پرداخت سهم عوامل تولید از نگاه اسلام
3. وجوه تفاوت بین دیدگاه اسلام و مارکسیسم در نظریه توزیع پس از تولید
ج. فلسفه توزیع مجدد از نگاه سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام
د. سیاست های توزیع مجدد
1. سیاست های تکلیفی
2. سیاست های تشویقی
ه . توازن اقتصادی از دیدگاه اسلام
مبحث سوم: آزادی در کادر محدود
گفتار اول: آزادی در مکتب سرمایه داری و نقد و بررسی آن
الف. دلایل مطلوبیت آزادی مطلق
ب. انواع آزادی
ج. دخالت محدود دولت از دیدگاه مکتب سرمایه داری
د. عدم دخالت دین، اخلاق و ارزش ها
گفتار دوم: دیدگاه اسلام دربارة آزادی اقتصادی
الف. مفهوم آزادی
ب. وحی، ارزش ها و اقتصاد
ج. دخالت دولت در اقتصاد و موارد آن
1. حدود مسئولیت ها و دخالت دولت اسلامی در اقتصاد
2. فلسفه دخالت دولت
مبحث چهارم: رقابت سالم
مبحث پنجم: نفی استعمار، استثمار و استثمارشدگی
مبحث ششم: حفظ استقلال و نفی وابستگی
مبحث هفتم: حاکمیت مصالح فرد و جامعه
گفتار اول: محدودیت ها در عرصه تولید
گفتار دوم: محدودیت ها در عرصه مصرف
مبحث هشتم: تحریم بهره (ربا)
گفتار اول: بهره در نظام سرمایه داری و سوسیالیسم
الف. تاریخچه اجمالی
ب. بررسی و نقد دلایل علمیت بهره
1. بهره، عامل پس انداز
2. بهره، پاداش امساک فعلی
3. بهره، سهم سرمایه از تولید
4. نرخ بهره، عامل تخصیص بهینه منابع
5. بهره، عامل رشد اقتصادی
ج. مبانی فلسفی نظام بهره
د. نارسایی ها و پیامد های منفی نظام بهره
1. بهره عامل انحراف پس اندازها از سرمایه گذاری
2. بهره عاملِ محدودیت سرمایه گذاری
3. بهره، عامل ورشکستگی بنگاه ها و مؤسسات پولی و بانکی
4. بهره عامل تورم
5. بهره عامل توزیع نامطلوب درآمد و ثروت
گفتار دوم: تحریم ربا در اسلام
بانکداری اسلامی، جایگزین نظام بهره
1. بررسی نظریات دربارة مشروعیت نظام بهره
2. دیدگاه اسلام دربارة کسب سود
3. انحصار تحقق ربا به عقد قرض
4. نگاهی به ساختار بانکداری اسلامی
خلاصه بخش
بخش پنجم: اخلاق اقتصادی از دیدگاه اسلام
فصل اول: مفهوم و گستره اخلاق اقتصادی
فصل دوم: رابطة دین، اخلاق و اقتصاد
فصل سوم: رابطة دین و اخلاق
فصل چهارم: رابطة اخلاق و اقتصاد
تعیین هدف و نقش آن در تأثیر ارزش ها بر اقتصاد
فصل پنجم: نگاهی به اخلاق اقتصادی در عرصه های کار و تولید، توزیع و تجارت و مصرف
مبحث اول: در عرصه کار و تولید
گفتار اول: هدفمندی و انگیزة سالم
گفتار دوم: تخصّص و تعهّد
گفتار سوم: انضباط و میانه روی
گفتار چهارم: توجه به کیفیّت
گفتار پنجم: پذیرش کار متناسب با توان
مبحث دوم: در عرصه توزیع و تجارت
گفتار اول: اصل اخوّت
گفتار دوم: تبیین وظایف اغنیا و فقیران
الف. وظایف اغنیا
1. اخلاق توانگری
2. رسیدگی به محرومان
ب. وظایف فقیران
1. کار و تلاش
2. اخلاق تنگدستی
گفتار سوم: اخلاق تجارت و اصول حاکم بر آن
مبحث سوم: در عرصه مصرف
خلاصه بخش
بخش ششم: علم اقتصاد اسلامی
فصل اول: تعاریف علم اقتصاد
فصل دوم: آیا علم اقتصاد اسلامی وجود دارد؟
معضلات علم اقتصاد و لزوم طراحی پارادایمی جدید
خلاصه بخش
بخش هفتم: رشد و توسعه اقتصادی و عوامل آن از دیدگاه اسلام
فصل اول: مفهوم رشد و توسعه
فصل دوم: خصوصیات توسعه
فصل سوم: نگاه اسلامی به مفهوم توسعه
فصل چهارم: رابطه رشد و عدالت
فصل پنجم: تأثیر آموزه های دینی بر رشد و پیشرفت اقتصادی
مبحث اول: علل رشد سریع و سپس افول اقتصادی مسلمانان
مبحث دوم: نقش آموزه های اسلامی و ارزش های معنوی در رشد اقتصادی
دیدگاه اسلام دربارة دنیا، فقر و ثروت
فصل ششم: وسائل رشد تولید
مبحث اول: ابزار قانونی
مبحث دوم: ابزار فکری و فرهنگی
گفتار اول: ارزش کار، تولید و پیشرفت اقتصادی در اسلام
گفتار دوم: نقش ارزش های معنوی در رشد اقتصادی
الف. چگونگی ارتباط ارزش ها با رشد اقتصادی
1. تأثیرات غیبی
2. تأثیرات مستقیم
3. تأثیرات غیر مستقیم
ب. عناصر ارزشی مؤثر بر رشد اقتصادی
1. ایمان
2. تقوا
3. استغفار و آمرزش خواهی
4. شکر و شکرگزاری
5. زهد و قناعت
6. امانت و صداقت
7. انفاق
8. عوامل دیگر
ج. آسیب شناسی رشد اقتصادی
کفران نعمت
خلاصه بخش
کتابنامه
الف. منابع عربی
ب. منابع فارسی
ج. منابع انگلیسی
د. مجلات
نمایه ها
الف. نمایه آیات
ب. نمایه روایات

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات