1 / 3

دانلود کتاب اسلام درباره اخلاق کار و تجارت چه می‌گوید؟

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 500.3 کیلو بایت
صفحات کتاب : 177
1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

سبکِ زندگی، بازتابی از فرهنگِ جامعه است که در صورتِ سازگاری با آموزه های وحیانی و خردِ انسانی، سعادتِ مادی و معنوی فرد و اجتماع را به ارمغان می آورد . اسلام با تأکید بر این
مهم، نقش مهمی را در ارتقای زندگی بشری به نمایش م ی نهد و با ارائه راهکارهای گوناگونِ فرهنگی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی که در آموز ه های گران سنگِ فقیهانِ ش یعه نمود یافته است، چشم اندازهای روشنی را در پیشبردِ رسالتِ زندگی سازِ خود ترسیم می کند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 177

فهرست

سخن ناشر
بخش اول: اخلاق کار و تولید
گفتار اول: کار و تولید، و جایگاه آن در اسلام
الف مفهوم «کار»
ب مفهوم «اخلاق کار»
ج ارزش کار و تولید در اسلام
1 کار و تولید از نگاه قرآن
یک آیاتی با دلالت صریح
اول طلب از فضل خداوند
دوم توصیه به آبادانی زمین
دو آیاتی با دلالت التزامی
اول فراهم سازی زمینة تولید
دوم امر به مطلقِ تصرف
سوم دستور به آمادگی کامل
2 کار و تولید در سنت
یک ارزش گذاری معنویِ فعالیت های تولیدی
دو تبیین ارزش مادی کار
سه تبیین فلسفه و آثار مثبت کار
اول آثار اقتصادی
دوم آثار روحی - اخلاقی
سوم شخصیت و اعتبار اجتماعی
چهارم نشاط و لذت زندگی
چهار تشویق عملی به کار و تولید
جمع بندی و تحلیل
گفتار دوم: اخلاق کار از دیدگاه اسلام
الف هدفمندی و انگیزة سالم
1 انجام وظایف عبادی
2 تأمین نیازهای مادی
3 رسیدن به رفاه نسبی
4 خودکفایی و اقتدار جامعه
5 مشارکت در خدمات اجتماعی
نقش انگیزه در جهت دهی تولید
ب توجه به محدودیتهای تولید
1 اصل عدم حرمت و فسادانگیزی
2 اصل نیازمندی عمومی
3 اصل منفعت عمومی
ج وجدان کار
1 عوامل مؤثر بر وجدان کار
یک اصلاح نگرش
دو خشنودی از کار
سه آموزش و الگو سازی
چهار تقویت احساس مسئولیت
پنج توجه به پیامدهای ضعف وجدان کار
2 جمع بندی و نتیجه گیری
د تخصّص و تعهّد
جمع بندی و نتیجه گیری
ه انضباط و میانه روی
1 شاخص های نظم و انضباط
یک تقسیم وقت
دو تقسیم کار
سه میانه روی
2 برایند انضباط کاری
3 آسیب شناسی انضباط کاری
و توجه به کیفیّت
ز استفادة درست از امکانات
ح عاقبت اندیشی
ط توجه به اولویّت ها
ی نفی استثمار و استثمارپذیری
ک پذیرش کار متناسب با توان
ل حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
1 توصیه به حفاظت و عدم تخریب
2 تأکید بر عمران و آبادانی
3 بیان احکام و مقررات ویژه
4 همگانی کردن مسئولیت حفاظت
بخش دوم: اخلاق تجارت
گفتار اول: مفهوم تجارت
تجارت
1 تجارت به معنای اعم
2 تجارت به معنای اخص، یعنی بازرگانی و دادوستد کالا
گفتار دوم: جایگاه تجارت در اقتصاد اسلامی
گفتار سوم: آداب و اخلاق دادوستد
الف آداب پیش از تجارت
1 انگیزة سالم
2 دانش و تخصّص
3 اولویت تجارت داخلی و دادوستد کالاهای اساسی
4 انتخاب کالای مرغوب
5 استفادة بهینه از امکانات
داستانی کوتاه
6 نفی واسطه‏گری های غیر ضروری
ب آداب هنگامِ تجارت
1 یاد خدا
2 راستی
3 پرهیز از فریب (غِش) در دادوستد
یک کالاهای تقلبی
دو تبلیغات خلاف واقع
سه کم‏فروشی
نکته‏ها
چهار نفی گران‏فروشی
اول فروش کالا با سود بالا
داستانِ مُصادِف
دوم دادوستد با سود پایین
4 دخالت نکردن در دادوستد دیگران
5 نفی احتکار
6 برخورد مناسب با طرف معامله
7 پرهیز از دادوستد با افرادی خاص
ج آداب پس از تجارت
1 تنظیم سندهای تجاری
2 پرهیز از درخواست کاهش قیمت
3 پذیرش فسخ (اقاله)
کارکردهای اقتصادی اخلاق
گفتار چهارم: شیوه‏ها و راهکارهای نهادینه‏سازی اخلاق دادوستد
الف تقویت باورها
ب استوارسازی عناصر جامعة ایمانی
1 عدالت و دادگری
2 برادری
ج نظارت بر بازار
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات