× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

موضوعات


خرید کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.2 مگا بایت
3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

دانش اقتصاد دست کم هفت بخش را در خود جای می دهد که عبارتند از : مبانی (فلسفة) اقتصاد، مکتب اقتصادی ، حقوق اقتصادی ، اخلاق اقتصادی، نظام اقتصادی ، توسعة اقتصادی و علم اقتصاد به معنای خاص . از این میان، مباحث مربوط به حقوق اقتصادی، حجم گسترده ای را در میراث علمی و مکتوب مسلمانان به خود ویژه ساخته است . فقیهان بزرگوار این مباحث را در کنار مباحث مربوط به اخلاق پیوسته بررسی کرده اند. موضوع این نوشتار نیز با « فقه الاقتصاد » اقتصادی ذیلِ عنوان در همین بخش جای می گیرد و تلاش می شود « مبانی فقهی اقتصاد اسلامی » عنوان مهم ترین قواعد و احکام فقهی مرتبط با اقتصاد تبیین گردد...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعریف فقه و اجتهاد
گفتار دوم: جایگاه علم فقه در دانش مسلمانان
گفتار سوم: دانش اقتصاد و جایگاه «فقه الاقتصاد»
گفتار چهارم: منابع فقه
گفتار پنجم: ضرورتِ اجتهاد
برای مطالعه
گفتار ششم: نقش زمان و مکان در اجتهاد
گفتار هفتم: اجتهاد پویا، موتور محرّک شریعت
خلاصة فصل
پرسش ها
تحقیق و پژوهش
فصل دوم: قواعد فقهی
گفتار اول: اصل اباحه
الف. مستند قاعده
ب. گستره و کاربرد
گفتار دوم: قاعدة لاضرر
الف. مدرک قاعده
برای مطالعه
برای مطالعه
ب. مفهوم ضَرر و ضِرار
ج. دیدگاه ها دربارة مفاد قاعده
برای مطالعه
د. نقش قاعده در تدوین قوانین و مقررات
ه‍ . قلمرو قاعده در عرصة اقتصادی
برای مطالعه
گفتار سوم: قاعدة حرمت اضرار به نفس (کل مضرّ حرام)
الف. مستندات قاعده
ب. قلمرو قاعده در عرصة اقتصادی
گفتار چهارم: قاعدة نفی عسر و حرج
الف. مفهوم عسر و حرج
ب. مفاد قاعده
ج. مستند قاعده
د. گسترة قاعده و موارد نقض
ه . قلمرو قاعده در مسائل اقتصادی
گفتار پنجم: قاعدة نفی سبیل
الف. مفاد قاعده
ب. مستند قاعده
ج. چارچوب روابط اقتصادی مسلمانان با کفار
د. ملاک و موارد کاربرد قاعده
گفتار ششم: قاعدة اتلاف
الف. مفاد قاعده
ب. مستند قاعده
ج. چند نکته
گفتار هفتم: قاعدة اقدام
الف. مستند قاعده
ب. موارد کاربرد
گفتار هشتم: قاعدة ائتمان (عدم ضمان امین)
الف. مفاد قاعده
ب. مستند قاعده
ج. انواع امانت
برای مطالعه
گفتار نهم: قاعدة احسان
الف. مستند قاعده
ب. مواردی از استناد به قاعده
گفتار دهم: قاعدة بازار مسلمانان
مستند قاعده
خلاصة فصل
پرسش ها
تحقیق و پژوهش
فصل سوم: مالکیت
گفتار اول: مفهوم مال، مالیت و مالکیت
گفتار دوم: انواع مال
گفتار سوم: انواع مالکیت
الف. مالکیت حقیقی
ب. مالکیت ذاتی
ج. مالکیت اعتباری
برای مطالعه
د. اسباب مالکیت و حقوق خصوصی
ه . محدودیت های مالکیت خصوصی
و. قواعد فقهی مبتنی بر مالکیت خصوصی
ز. مالکیت معنوی
خلاصة فصل
پرسش ها
تحقیق و پژوهش
اقتصادی
گفتار اول: نکات مقدماتی
الف. عقد و ایقاع
ب. دو طرف قرارداد (ایجاب و قبول)
ج. قرارداد لازم و جایز
د. فسخ دو طرفة قرارداد (اقاله)
ه . قاعدة لزوم در عقود
و. شرایط طرفین قرارداد
گفتار دوم: انواع قراردادهای اقتصادی
الف. بیع (خرید و فروش)
برای مطالعه
ب. اجاره
ج. جعاله
د. مضاربه
ه . شرکت
و. مزارعه
ز. مساقات
ح. قرض
ط. صلح
برای مطالعه
ی. سایر عقود
گفتار سوم: نکات پایانی
الف. قاعدة تبعیت عقود از قصود
ب. شرایط ضمن عقد
ج. ثبوت اجرت المثل در موارد بطلان عقد
گفتار چهارم: اخلاق تجارت و اصول آن
الف. اصل توجه به معنویات
ب. اصل عدالت
ج. اصل نفی غِش (فریب)
د. اصل احسان
ه . اصل امانت بودن اموال
خلاصة فصل
پرسش ها
تحقیق و پژوهش
فصل پنجم: شیوه های نامشروع کسب درآمد
اکل مال به باطل
الف. معیارهای اکل مال به باطل
ب. مصادیق اکل مال به باطل
برای مطالعه
خلاصة فصل
پرسش ها
تحقیق و پژوهش
فصل ششم: مبانی فقهی اقتصاد خانواده
گفتار اول: حقوق و تکالیف مالی اعضای خانواده
الف. تأمین هزینه های زندگی (نفقه)
ب. ارث
ج. مهریه
د. کسب درآمد از راه اشتغال
گفتار دوم: نگاهی به دیگر احکام فقهی نظام خانواده
برای مطالعه
الف. حقوق و اخلاق
ب. حقوق زن در گذر تاریخ
خلاصة فصل
پرسش ها
تحقیق و پژوهش
فصل هفتم: عدالت اقتصادی
گفتار اول: نگاهی به مبانی فقهی عدالت اقتصادی
گفتار دوم: توزیع مجدد درآمدها
الف. واجبات مالی از دیدگاه فقیهان
برای مطالعه
ب. مستحبات مالی در فقه
خلاصة فصل
پرسش ها
تحقیق و پژوهش
فصل هشتم: اقتصاد منابع طبیعی و محیطزیست
گفتار اول: اقتصاد منابع طبیعی
گفتار دوم: اقتصاد محیطزیست
فصل هشتم: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
گفتار اول: اقتصاد منابع طبیعی
الف. تعریف منابع طبیعی و اقسام آن
ب. حقوق منابع طبیعی در اسلام
ج. روش های بهره برداری از منابع طبیعی در اسلام
گفتار دوم: اقتصاد محیط زیست
الف. مفهوم محیط زیست
ب. مشکل اساسی محیط زیست
ج. عوامل آلایندة محیط زیست
د. حفظ محیط زیست و پیشینة آن
ه . حفظ منابع طبیعی و محیط زیست از دیدگاه اسلام
خلاصة فصل
پرسش ها
تحقیق و پژوهش
فصل نهم: مبانی فقهی مصرف
گفتار اول: الگوی مصرف عمومی و اصول آن
گفتار دوم: الگوهای مصرفی ویژه و اصول آن
فصل نهم: مبانی فقهی مصرف
گفتار اول: الگوی مصرف عمومی و اصول آن
الف. اصل نیاز
برای مطالعه
برای مطالعه
ب. اصل تقدیر معیشت
ج. اصل میانه روی
د. اصل الگو ناپذیری از بیگانگان
ه . اصل الگو ناپذیری از مترفان و مسرفان
و. ممنوعیت مصرف به هدف خودنمایی و فخرفروشی
ز. اصل ساده زیستی
ح. انفاق از مازاد درآمد
ط. پرهیز از مصارف ممنوع
گفتار دوم: الگوهای مصرفی ویژه و اصول آن
الف. الگوی مصرف ویژة حاکمان
ب. الگوی مصرف از اموال عمومی و بیت المال
خلاصة فصل
پرسش ها
تحقیق و پژوهش
کتابنامه
الف. کتاب ها
ب. مقالات

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات