1 / 3

دانلود کتاب کودک ناآرام

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 939.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 178
2,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

در شکل گیری و تکامل نظام مراقبت های پزشکی، اجماع نظر فزاینده بر آن است که تمرینات و فعالیت های مبتنی بر یافته ها، شواهد علمی باشد که مجموعه ای از مقالات معتبر برای پزشکان متخصصان بهداشت روانی ارائه می دهند. تمامی پزشکان مراقبت های پزشکی عمل گرا عمیقا در صدد ارائه بهترین مراقبت های پزشکی ممکن برای بیماران خود هستند. در این مجموعه، هدف ایجاد یک پل ارتباطی بین شکاف اطلاعاتی و پراکندگی آنهاست و ما معتقدیم چنین امری امکان پذیر می باشد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 178

کنگره : RJ506‭‬ /ن2‫‬‭د9 1393

دیویی : ‫‬‭618/9289142

کتابشناسی ملی : 3511690

شابک : 978-964-235-287-6‬‬

سال نشر : 1393

فهرست

«طرح کارآمد»
نویسندگان
بخش اوّل : اطلاعات مقدماتی برای مشاوران
اطلاعات پیشینه و هدف این برنامه
اطلاعات مربوط به رفتارهای چالش انگیز
توسعه برنامه ی درمانی و اطلاعات پایه
حفظ و تقویت رفتار مثبت
آموزش ارتباط عملی
محدودیت ها
مداخلات خانوادگی مثبت
پیشینه و شرایط مشاوران
ساختار کلی برنامه ی درمان
کار با والدین و خانواده ها
کاربرد نظام نامه
بخش دوّم : شناسایی و سنجش رفتار چالش انگیز
مصاحبه
مقیاس درجه بندی رفتار
مشاهده ی مستقیم
سنجش عملکردی
بخش سوّم : جلسه ی اوّل: معرفی و تنظیم هدف ( در ارتباط با پیشگفتار و جلسه ی اول نظام نامه )
موارد مورد نیاز
ارایه آموزش
اهمیت افکار و احساسات
کاربرد
تقویت رفتار مثبت
ویژگی های اصلی برنامه
ارزیابی
پیشگیری
آموزش
مدیریت
تغییر زندگی
همکاری
چشم اندازی از فرایند PBS
مورد پژوهی: بن
5 مرحله ی فرایندPBS
پرداختن به موارد قابل بحث دیگر
موردپژوهی: گروه بن
کاربرد
تنظیم اهداف
مورد پژوهی: اهداف بن
کاربرد
ملاک ها و مثال ها
مورد پژوهی: رفتار نگران کننده ی بن
کاربرد
پیگیری رفتار
کاربرد
برنامه های بحرانی ( اختیاری )
تکلیف
بخش چهارم جلسهی دوّم: گردآوری اطلاعات ( در ارتباط با جلسهی دوّم کتاب نظامنامه)
موارد مورد نیاز
پیش نمای دستور جلسه
بازنگری تکالیف
باز نگری ژورنال خود- افشایی
ارتباط بین افکار و رفتار
کاربرد
شناسایی رفتار
پیشایند ها
نتایج (پسایند)
مقیاس ارزیابی انگیزش
کاربرد
مقدمه ای بر گردآوری اطلاعات
مشاهده ی رفتار
موردپژوهی: مشاهده ی رفتار بن
مصاحبه با افراد
موردپژوهی: مصاحبه درباره ی بن
ثبت اطلاعات
نمودار پراکنده گی
گزارش روزانه ی رفتار
نمودار پراکنده گی
گزارش روزانه ی رفتار
انتخاب استراتژی
کاربرد
تکلیف
بخش پنجم جلسهی سوّم: تحلیل و برنامه ریزی طرح ( در ارتباط با جلسهی سوّم نظامنامه )
موارد مورد نیاز
پیش نمای دستور جلسه
بازنگری تکلیف
بازنگری ژورنال خود- افشایی
به کار گیری موانع حواس پرتی
کاربرد
تحلیل الگوهای رفتاری
نمونه رفتارها: الگوهای رفتاری بن
مسائل مربوطه ی دیگر
مورد پژوهی: مسائل گسترده بن
ایجاد فرضیه یا الگوهای مختصر
موردپژوهی: بیانه مختصر برای بن
آزمون فرضیه ها
موردپژوهی: آزمون فرضیه های بن
کاربرد
کاربرد برنامه های بارش مغزی برای ایده های مداخلاتی
شناسایی استراتژی ها
کاربرد
تکلیف
بخش ششمجلسهی چهارم: پیشگیری از مشکلات (مربوط به جلسهی چهارم نظامنامه )
موارد مورد نیاز
پیش نمای دستور جلسه
بازنگری تکلیف
فرایند مباحثه
کاربرد
شرایطی که رفتار را تسریع می کند
اجتناب از موقعیت های مشکل زا
بهبود موقعیت های مشکل زا
چگونگی ارتباط والدین
دادن حق انتخاب
برانگیختن رفتار خوب
توانایی پیش بینی
برنامه ریزی
هشدارها
شناسایی راهبرد های پیشگیری
موردپژوهی: فرضیه درباره ی بن
موردپژوهی: راهبردهای پیشگیری برای بن
کاربرد
تکلیف
بخش هفتم جلسه ی پنجم: مدیریت نتایج (مربوط به جلسهی پنجم نظام نامه)
موارد مورد نیاز
پیش نمای دستور جلسه
بازنگری تکلیف
بکارگیری اظهارات قطعی
کاربرد
تقویت رفتار مشکل زا
شناسایی راهبردهای پیامد
موردپژوهی: فرضیه ها درباری بن
موردپژوهی: پاسخ به رفتار بن
کاربرد
کاربرد تنبیه
تکلیف
بخش هشتم جلسه ی ششم: جایگزینی رفتار ( مربوط به جلسهی ششم نظامنامه )
موارد مورد نیاز
پیش نمای دستور جلسه
بازنگری تکلیف
بازسازی شناختی
جایگزینی رفتار
برخورد با رفتار مشکل زا
انتخاب رفتارهای جایگزین
موردپژوهی: فرضیه ها درباره ی بن
موردپژوهی: جایگزینی رفتار مشکل زای بن
کاربرد
آموزش مهارت ها
موردپژوهی: آموزش مهارت های بن
کاربرد
تکلیف
بخش نهمجلسه ی هفتم: بکار بردن برنامه ی تقویت رفتار در جای خود ( مربوط به جلسهی هفتم نظام نامه )
موارد مورد نیاز
پیش نمای دستور جلسه
بازنگری تکلیف
بازنگری و کاربرد خود- افشایی
طراحی برنامه ی تقویت رفتار
اجزاء یکپارچه
موردپژوهی: برنامه ی تقویت رفتار بن
کاربرد
اطمینان از صلاحیت برنامه
مورد پژوهی: ایجاد برنامه ی مناسب بن
تغییر مثبت سبک زندگی
موردپژوهی : بهبود زندگی بن
کاربرد
ایجاد یک برنامه عملی
موردپژوهی: مراحل برنامه عملیاتی بن
کاربرد
تکلیف
بخش دهم بررسی نتایج و خلاصه (مرتبط با جلسه ی هشتم از کتاب نظامنامه)
موارد مورد نیاز
دستور جلسه ی مقدماتی
بازنگری تکلیف
بازنگری و کاربرد خود-افشایی
نظارت نتایج برنامه
موردپژوهی: نظارت برنامه ی تقویت رفتار بن
کاربرد
ایجاد تغییرات زمانی
موردپژوهی: نتایج برنامه ی بن
کاربرد
تکرار موضوعات کلیدی آموزش:
جلسه ی اوّل: معرفی و تنظیم هدف
جلسه ی دوّم: گردآوری اطلاعات
جلسه ی سوّم: تحلیل و برنامه ریزی طرح
جلسه ی چهارم: پیشگیری از مشکلات
جلسه ی پنجم: مدیریت نتایج
جلسه ی ششم: جایگزینی رفتار
جلسه ی هفتم: بکار بردن برنامه ی تقویت رفتار در جای خود
جلسه ی هشتم: بررسی نتایج و خلاصه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات