1 / 5

ایران باستان جلد دوم

ناشر : عیوقی

پدید آورنده : بدر السادات عیوقی

موضوعات


دانلود کتاب ایران باستان جلد دوم

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 179
3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

اسکندر در سال 556 ق.م در پایتخت شهر مقدونیه شهر پلا، پای به عرصه وجود گذاشت.اسم این پادشاه را مورخین الکساندر نوشته اند اما مورخین اسلامی اورا اسکندر نامیده اند.دو اسکندر دیگر قبل از او در مقدونیه سلطنت کرده اند.اسکندر فرزند فیلیپ دوم پادشاه پرقدرت مقدونیه و الیمپاس که نسب خود را به اشیل پهلوان داستانی جنگ تروا می رسانید فیلیپ شاه مقدونی نیز عقیده داشت که نژادش به هرکول نیم رب النوع یونانی می رسد.درباره مادر اسکندر و به دنیا آمدن اسکندر مورخین شایعات زیادی نوشته اند.اما آنچه که متفق القول همه آنهاست این است که وقتی مادر اسکندر باردار بود معجزات گوناگونی به وقوع پیوست که همه دلالت بر این میکرد.مرد فوق العاده ای به دنیا خواهد آمد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : ایران باستان

صفحات کتاب : 179

کنگره : ع9‮الف‬9 1390/DSR236

دیویی : 955/015

کتابشناسی ملی : 2316956

شابک : ‭978-964-8291-31-5

سال نشر : 1390

فهرست

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺑﺨﺶ اول
1ـ اﺳﻜﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﻲ
2ـ ﻛﻮدﻛﻲ و ﺟﻮاﻧﻲ اﺳﻜﻨﺪر
ﺑﺨﺶ دوم
1ـ ﻛﺎرﻫﺎی اﺳﻜﻨﺪر در ﺑﺪو ﺳﻠﻄﻨﺖ
2ـ ﻗﻴﺎم ﻣﺮدم ﺗﺒﺲ (ﺗﺐ)
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
1ـ اوﺿﺎع اﻳﺮان ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ
2ـ ﻋﺒﻮر اﺳﻜﻨﺪر از دارداﻧﻞ
3ـ ﺷﻮرای ﺳﺮداران اﻳﺮان
4-جنگ گرافیک
5ـ ﺟﻬﺎت ﺷﻜﺴﺖ اﻳﺮان در ﺟﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻴﻚ
6ـ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻴﻚ
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
1ـ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻫﺎﻟﻴﻜﺎرﻧﺎس
2ـ اﺛﺮ ﻓﻮتﻣﻤﻨﻮن در درﺑﺎر اﻳﺮان
3ـ ﻋﺒﻮر اﺳﻜﻨﺪر از درﺑﻨﺪ ﻛﻴﻠﻴﻜﻴﻪ
4ـ ﺟﻨﮓ اﻳﺴﻮس
5ـ ﻏﺎرت اردوی اﻳﺮان
6ـ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﻳﺴﻮس
7ـ ﺣﺮﻛﺖ اﺳﻜﻨﺪر ﺑﻪ ﺳﻮرﻳﻪ
بخش ﭘﻨﺠﻢ
1ـ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺻﻮر
2ـ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺻﻮر
3ـ ﻋﻠﻞ ﺳﻘﻮط ﺻﻮر
4ـ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ دارﻳﻮش
5ـ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻏﺰه
6ـ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻏﺰه
7ـ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﺼﺮ
8- ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮ
ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ
1ـ ﺟﻨﮓ ﮔﻮﮔﻤﻞ و ﻓﻮت ﻣﻠﻜﻪ زن دارﻳﻮش
2ـ ﺗﺪارﻛﺎت دارﻳﻮش
3ـ اﺳﻜﻨﺪر در ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ
4ـ ﺣﺮﻛﺖ اﺳﻜﻨﺪر ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻮﮔﻤﻞ
5ـ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﺪال ﮔﻮﮔﻤﻞ
6ـ اﺿﻄﺮاب اﺳﻜﻨﺪر و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﻮرت
7ـ ﺟﺪال ﮔﻮﮔﻤﻞ
ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ
1ـ از ارﺑﻴﻞ ﺗﺎ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
2ـ ورود ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ
3ـ ﺣﺮﻛﺖ اﺳﻜﻨﺪر ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻮش
4ـ ارﻳﻮ ﺑﺮزن ﺳﺮدار دﻟﻴﺮ اﻳﺮان
5ـ اﺳﻜﻨﺪر در درﺑﻨﺪ ﭘﺎرس
6ـ ﺟﺪال آرﻳﻮﺑﺮزن ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺎرﺳﻲ
7ـ اﺳﻜﻨﺪر در ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ وآﺗﺶﺳﻮزیﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
8ـ آﺛﺎر ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ ﻛﺎخ دارﻳﻮش ﻳﻜﻢ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات