1 / 3

مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی ودرسی

موضوعات


دانلود کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی ودرسی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 180
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

توسعه هر کشوری از جمله ایران عزیز به صورت همه جانبه و پایدار وابسته به نظام آموزشی و پژوهشی آن کشور است و اصلی ترین عامل و عنصر توسعه، انسان و توسعه انسانی است که در گرو توسعه و پیشرفت کیفی و کمی آموزش و پرورش ابتدایی، متوسطه و عالی است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 180

کنگره : ‫‭LB2806/5‫‭/‮الف‬7م2 1390

دیویی : ‫‭‭‭371/207

کتابشناسی ملی : 2417677

شابک : 978-964-9975-55-9

سال نشر : 1390

فهرست

پیشگفتـار
مقدمــه
فصل اول: کلیات و مفاهیم
تجزیه و تحلیل عنوان درس (مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی)
تاریخچه:
تاریخچه برنامه ریزی و برنامه ریزی آموزشی در ایران
اهمیت و ضرورت برنامه ریزی آموزش و پرورش
مفهوم و تعریف برنامه ریزی:
تعریف برنامه ریزی آموزشی (آموزش و پرورش):
مفهوم برنامه ریزی درسی:
تفاوت برنامه ریزی آموزشی و درسی:
پیشنهاد کار:
فصل دوم: انواع برنامه ریزی آموزش و پرورش
انواع برنامه ریزی آموزشی:
1- برنامه ریزی آموزش و پرورش:
2- برنامه ریزی درسی:
3- طرح ریزی آموزش و پرورش:
4- برنامه ریزی نیروی انسانی:
تقسیم بندی برنامه ریزی آموزش و پرورش:
الف - برنامه ریزی از نظر زمان اجرا و عمل
1- کوتاه مدت
2- میان مدت
3- دراز مدت
4- برنامه ریزی استراتژیک
ب - برنامه ریزی از نظر محدوده اجرا و عمل
1- برنامه های کلان
2- برنامه های خرد
3- برنامه های ملّی
4- برنامه های محلّی
5- برنامه های جامع
6- برنامه ریزی ویژه
ج - برنامه ریزی از نظر نحوه و چگونگی عمل
1- برنامه ریزی متمرکز - الزامی
2- برنامه ریزی نیمه متمرکز
3- برنامه ریزی ارشادی - ترغیبی (غیرمتمرکز)
4- برنامه ریزی مشکل گشایی - موردی
نمودار شماره 1: سطوح مختلف برنامه ریزی آموزشی
روش های برنامه ریزی:
الف) روش مبتنی بر تقاضای اجتماعی – فرهنگی
1- هدفهای کمی
2- هدفهای کیفی
ب) روش مبتنی بر تقاضا برای نیروی انسانی
ج) روش مبتنی بر نرخ بازده (تحلیل هزینه -فایده)
د) روش برنامه ریزی به عنوان یک نظام (سیستم)
نمودار شماره 2: روند کار شیوه سیستمی برای حل مسایل آموزش و پرورش
نمودار شماره 3: اجزای مدل استراتژیک
نمودار شماره 4: چهارچوبی برای برنامه ریزی استراتژیک
پیشنهاد کار:

فصل سوم: اصول برنامه ریزی آموزش و پرورش
مقدمه
اصول هماهنگی و توازن
1) اصل هماهنگی توسعه کمی با رشد و بهبود کیفی آموزش
2) اصل همبستگی سطوح مختلف و انواع آموزش و پرورش
3) اصل همبستگی و انطباق برنامه های آموزش و پرورش با نیازهای توسعه ملی
4) اصل جامعیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
5) اصل مداومت و استمرار و ارزیابی برنامه ریزی
6) اصل توجه به مدیریت و سرویس آمار و اطلاعات آموزش و پرورش
7) اصل واقع بینی
8) اصل همکاری و مشارکت
9) اصل تغییر و تحول یا اصل توجه به نو آوری ها
10) اصل ضمانت اجرایی
11) اصل تعهد
پیشنهاد کار:

فصل چهارم: مبانی برنامه ریزی درسی
مقدمه
1- فلسفة اجتماعی و نظام ارزش ها
تأثیر فلسفة اجتماعی و نظام ارزشها در برنامة درسی:
2- مبانی فلسفی:
الف) ایده آلیسم (Idealism)
برنامه درسی از نظر تصور گرایان:
ب) رئالیسم (Realism) (واقع گرایی)
برنامۀ درسی از دیدگاه واقع گرایان:
ج) پراگماتیسم (اصالت عمل) (Pragmatism)
برنامه درسی از دیدگاه عمل گرایان:
د) اگزیستانسیالیسم (Existentialism):
برنامه درسی از نظر ماهیت گرایان
ه (مبانی فلسفی و قرآنی آموزش و پرورش از نظر اسلام:
1- هـ) مبانی فلسفی
2- هـ) مبانی قرآنی
ویژگی های تربیت اسلامی:
برنامه درسی از دیدگاه اسلامی:
3- مبانی اجتماعی-فرهنگی
1-3) مفهوم مبانی اجتماعی- فرهنگی و عناصر تشکیل دهندة آن
2-3) جامعه و عناصر تشکیل دهندة آن
3-3) فرهنگ و عناصر تشکیل دهندة آن
4-3) خانواده
5-3) مؤسسات اجتماعی
6-3)-مسایل زیست محیطی و جمعیتی
خلاصه
الف) تحلیل اجتماعی نقش و کارکردهای اجتماعی آموزش و پرورش
ب) مفاهیم اساسی هستۀ مرکزی برنامه ریزی
ج) اطلاعات مورد نیاز اجتماعی برای برنامه ریزی
د) آگاهی از منابع کسب اطلاعات و....
نمودار شماره 5: عوامل فرهنگی و اجتماعی و درونی و برونی و اثرات متقابل آنها
4- مبانی روانی
انواع نظریه های یادگیری و گستره و تأثیر آن در برنامه های درسی:
1- دیدگاه رفتارگرایان یا نظریه ارتباطی یا تداعی(تجربی گرا)
2- دیدگاه میدان شعوری یا میدانی(ساختارگرایی 0 عقل گرا)
نظریه های وابسته به پدیدارشناسی و انسان گرایی
ماهیت دانش از دیدگاه اجتماعی – تاریخی (فرهنگ گرا)
انگیزش در یادگیری و نقش آن در برنامه های درسی
جدول شماره 1 : فلسفه های تربیتی و برنامه های درسی
5- مبانی زیست شناسی
6- مبانی اقتصادی – سیاسی
7- مبانی اطلاعات برای برنامه ریزی(مبانی برنامه ریزی)
منابع اطلاعات برای برنامه ریزی درسی
الف) منابع اصلی
ب) منابع فرعی
پیشنهاد کار:

فصل پنجم: دیدگاهها و نظریه های مربوط به برنامه درسی
1- دیدگاه رشد و توسعه فرآیندهای ذهنی و عقلی:
2- عقل گرایی آکادمیک (ساختارگرا، موضوع یا محتوا محور)
3- دیدگاه خود شکوفایی یا ارتباط شخصی (انسان گرا، دانش آموز محور)
شرایط اجرای برنامه درسی:
4- دیدگاه بازسازی اجتماعی/ تطابق اجتماعی
5- دیدگاه برنامه ریزی سیستمی
جدول شماره (2) مقایسة ابعاد مؤثر در فرآیند تدریس – یادگیری برحسب سه دیدگاه
پیشنهاد کار:

فصل ششم: ارکان و مراحل شکل گیری برنامه
ارکان و مراحل برنامه ریزی
چتر فلسفی و ارزشی
تصمیم گیری در برنامه ریزی آموزش و پرورش:
1- شناخت وضع موجود
2- تعیین اهداف
اهداف آموزش و پرورش چگونه تعیین می شوند؟
سطوح هدفهای آموزش و پرورش
الف) آرمانهای آموزش وپرورش
ب) مقاصد آموزش و پرورش
ج) هدفهای آموزش و پرورش
نمودار شماره 6:
نمودار شماره 7: سطوح مختلف هدفهای آموزشی و درسی از سیلرو الکساندر و پروند.
تعیین راهبردها و اولویت ها و روشها.
تعیین محدودة منابع و امکانات و وسایل:
نمودار شماره8 : حوزه امکانات برای برنامه ریزی
شناخت موانع و محدودیتها در تعیین حوزه و محدوده منابع و امکانات:
مجموعه موانع و محدودیتهای راه توسعه آموزش و پرورش:
1- محدودیتها و موانع درون زا
2- محدودیت ها و موانع برون زا و منابع آن
3- محدودیتها و موانع درون زا و برون زا
5- اجرای آزمایشی
6- اجرا
7- ارزشیابی
برخی از مسایل و مشکلات برنامه ریزی آموزش و پرورش در ایران
پیشنهاد کار:

فصل هفتم:برنامه ریزی درسی و اصول و مراحل شکل گیری آن
برنامه درسی
عناصر برنامة درسی:
مراحل و شکل گیری برنامه های درسی؛
وظایف عمده هر یک از مراحل
الف) آماده سازی رئوس برنامه درسی
نمودار شماره 9: عوامل تأثیرگذار در انتخاب هدفهای درسی
طبقه بندی هدفهای آموزشی
نمودار شماره 10 : حوزه شناختی بلوم
طرح ریزی حیطه های برنامه درسی:
فرآیند طرح ریزی حیطه های برنامه درسی:
اصول کلی انتخاب فرصتها و فعالیتهای یادگیری
ب) تهیه منابع و وسایل و مواد آموزشی
ج) اجرای برنامه درسی
چگونگی مشارکت در برنامه ریزی آموزشی و درسی
پیشنهاد کار:

فصل هشتم: آشنایی با برنامه های درسی آموزش عمومی
اهداف کلی «تربیت» در جمهوری اسلامی ایران:
اهداف دوره های تحصیلی:
جدول شماره 4: اعتقادی
جدول شماره 5: اخلاقی
جدول شماره 6:علمی و آموزشی
جدول شماره 7: فرهنگی و هنری
جدول شماره 8: اجتماعی
جدول شماره 9: زیستی
جدول شماره 10: سیاسی
جدول شماره 11: اقتصادی
اهداف و انتظارات برنامه های آموزش عمومی:
ساخت و بافت برنامه های درسی دورة ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و..
محتوای برنامه های درسی آموزش عمومی
آشنایی با برنامه های درسی دوره متوسطه
اهداف و انتظارات برنامه های درسی دورة متوسطه:
ساخت و بافت و ارتباط آموزش عمومی و آموزش متوسطه:
شاخه ها و رشته های تحصیلی در دوره متوسطه:
زمینه کشاورزی:
زمینه صنعت:
زمینه خدمات:
هدفهای کلی درس فیزیک:
چگونگی تعیین محتوا و مواد درسی:
ویژگی های محتوای مواد درسی:
اصول اساسی سازماندهی محتوا:
شیوه های سازندهی محتوا:
روش ها و شیوه های سازماندهی:
راهبردهای یاددهی - یادگیری
برنامة درسی پنهان:
برنامة درسی ملّی
پیشنهاد کار:
فصل نهم: مدل های برنامه ریزی آموزش و پرورش
انواع مدلها
مدل های برنامه ریزی درسی
نمودار شماره11: مدل سیلور والکساندر
نمودار شماره 12
نمودار شماره 13 : مدل برنامه ریزی درسی وین اشتین و فانتی نی
نقد و بررسی مدل ها
نارسایی های هر دو مدل:
مدل پیشنهادی ملکی برای برنامه درسی:
مدل برنامه ریزی
تعیین نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
نمودارهای شماره14-22
پیشنهاد کار:
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات