× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

خرید کتاب دین در زمانه و زمینه مدرن

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 4.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 629
7,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

همان طور که روزگاری دین مهم ترین مسئلة مدرنیته بوده است، مدرنیته نیز مهم ترین مسئلة ادیان در این روزگار است . اگر مدرنیته توانسته بود آن مسئله را در دورانِ شادابی اش حل کند و دین را از پیشِ رو بردارد، امروزه دین در جایگاه و موقعیتی نبود که بتواند از مدرنیته به مثابة مهم ترین مسئلة خویش یاد کند. دین و مدرنیته هنوز برای هم یک مسئله اند و مسئله ساز. مسئله بودن و مسئله آفرینی هایِ دین و مدرنیته برای هم بدان روست که هر دو یک کلِ تام و یکپارچه را تشکیل می دهند و خواسته و ناخواسته، جای را بر دیگری تنگ می کنند. این ماجرا بدین نحو عمدتاً در موقعیت هایی به وقوع می پیوندد که دین و مدرنیته در آن به کامل ترین وضع و صورت ممکن ظاهر شده اند .رویارویی های خفیف تر مربوط به برهه ها و عرصه هایی است که یکی از آن دو به نفع دیگری از تمامت خویش دست شسته باشد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 629

کتابشناسی ملی : 3797944

شابک : 978-964-426-797-0

سال نشر : 1394

فهرست

مقدمه
کتاب اول: دین به مثابة فلسفه
پیش گفتار اول
اسباب تنافر
عوامل همراهی
پی نوشت ها
گفتار اول: دین و دنیا
دین
دنیا
تلقی های از دنیا
اهمیت دنیا برای ادیان
رستگاری
تئودیسی
تنش های ادیان با دنیا
تنش ها در اسلام
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار دوم: دین و جامعه
رابطة ایجادی
رابطة هم بستگی
رابطة وابستگی
نسبت ایجابی غیر مستقیم
رابطة تأخیری
نسبت سلبی
مقابله جویی های کلان
ناهم نوایی های خُرد
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار سوم: دین و دولت
چهارچوب تحلیلی
صورت های تحلیلی نامحتمل
صورت های تحلیلی محتمل
اقتضائات دولت
اقتضائات دین
نتیجه گیری
پی نوشت ها
کتاب دوم: دین به مثابة ایدئولوژی
پیش گفتار دوم
اجتناب ناپذیری ایدئولوژی
سنخیت دین و ایدئولوژی
بی پایانی ایدئولوژی
ایدئولوژیک بودن دین
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار چهارم: دین در وضعیت انقلابی
بسیج انقلابی
انقلاب فرانسه
بسیج انقلابی فرانسه
انقلاب ایران
بسیج انقلابی در ایران
مشخصه های بسیج انقلابی در ایران
جوهرة دینی
شاکلة مردمی
راهبرد جذبی
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار پنجم: خاتمة انقلاب
ضرورت اعلان خاتمه
اصالت انقلاب
نقاط عطف انقلاب
مشخصات انقلاب پیروز
نشانه های ختم انقلاب
انجاز نظام جدید
« وضعیت متعارف » در قبل و بعد از انقلاب
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار ششم: مصادر دینی « عدالت » و « آزادی »
مصادر دینی آزادی
تفاوت های اسلام و لیبرالیسم
آزادی و حقایق
آزادی و حقوق
آزادی و دیگری
آزادی از
آزادی برای
آزادی چه
مصادر دینی عدالت
تفاوت های اسلام و سوسیالیسم
نسبت میان آزادی و عدالت
ملزومات آزادی
محدودیت های آزادی
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار هفتم: دین و دموکراسی
دموکراسی به مثابة ظرف
از دیروز تا امروز دموکراسی
تلازم دموکراسی با لیبرالیسم
تلائم اسلام با دموکراسی
محل نزاع
مشروعیت حکومت
اهداف حکومت
حکومت چه کسی
برد دموکراسی
مردمی بودن حکمرانی
مبنای توجیهی دموکراسی
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار هشتم: انقلاب یا دموکراسی
محاجة بیرونی
اصالت بخشی به دموکراسی
نادیدن نقش زمینه ساز انقلاب ها
بزرگ نمایی خشونت انقلابی
تعمیم ناروا
داوری زمان پریش
محاجة درونی
گستردگی مشارکت
تعیین کنندگی مردم
مشروعیت مردمی
پیوستگی با عدالت و آزادی
انقلاب و دموکراسی
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار نهم: نقش دین در توسعه
تردیدهای وارده به نقش دین
توفیقات حکومت دینی
انگیزه های برپایی حکومت دینی
دین داری و روشن فکری
اقتضائات توسعه
نتیجه گیری
پی نوشت ها
کتاب سوم: دین به مثابة راهبرد
پیش گفتار سوم
گفتار دهم: دین و مدر نشدن
دین و عرفی شدن
مدرنیته و عرفی شدن
دین و مدرنیته
اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری
نرخ بالای دین داری در برخی از ساخت های مدرن
ظهور جنبش های دینی جدید در دنیای مدرن
دین داری رهبران متجدد یا متجددبودن رهبران دینی
مدرنیته و واکنش های اسلامی
حضور عناصر مدرن در زندگی مؤمنان
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار یازدهم: مدرنیته و قدرت انتخاب
مدرنیته در مقام تعریف
مدرنیته در مقام تحقق
محدودیت آفرینی های مدرنیته
کدام انتخاب؟
شواهدی بر مدعیات
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار دوازدهم: دین و عرف یشدن
مدخل و جایگاه بحث
محل نزاع
واکاوی مفهومی
نظریه های عرفی شدنِ ایران
تمایزیابی ساختی
توسعه و نوسازی
جهانی شدن
رقابتی شدن بازار پیروی
حکومت دینی
نقد نظریه های عرفی شدنِ ایران
عوامل و مسیرهای عرفی شدنِ ایران
ناکارامدی
الگوی نامناسب توسعه
عملکرد و جهت گیری نخبگان
تغییر ارزش ها
تغایر نق شها
نقض فردیت دینی
آسیب های احیا و اصلاح دینی
قلب دین
تکثر قرائات
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار سیزدهم: دین و جهانی شدن
جهانیت
جهانی شدن
جهانی سازی
جهانی گرایی
ادیان و جهان
اسلام و پدیدة جهانی
اسلام و جهانیت
اسلام و جهانی شدن
اسلام و جهانی سازی
اسلام و جهانی گرایی
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار چهاردهم: هماوایی ادیان در مصاف با فرایندهای دگرگو نساز
تعریف دین
فرایند
فرایندهای دگرگون ساز
نتیجه گیری
پی نوشت ها
کتاب چهارم: دین به مثابة نیروی اجتماعی
پیش گفتار چهارم
گفتار پانزدهم: بازخوانی « احیا و اصلاح » برای بازشناسی « نواندیشی دینی »
زمینه ها و ضرورت های ظهور نواندیشی دینی
احیا و اصلاح دینی
مقایسة امام با شیخ و میرزا
فعال گرایی
مبناگروی
واقع نگری
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار شانزدهم: روحانیت و موقعیت جدید
موقعیت جدید
جهانی شدن
عرفی شدن
تحولات ساختاری
تحول در مخاطبان
تحول در روحانیت
تحول در نظام ارتباطی
معمول، عامل یا متعامل
جوهرة وجودی روحانیت
ضرورت وجودی روحانیت
تغییر برای مدیریت تغییر
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار هفدهم: مدلی برای بررسی کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت در ایران
واکاوی مفهومی
نفوذ اجتماعی روحانیت
عوامل کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت در ایران
در سطح مردم
در بستر وقوع (جامعه)
در سطح روحانیت
نتیجه گیری
پی نوشت ها
گفتار هجدهم: روشن فکری دینی و عرف یشدن
واکاوی مفهومی
معانی روشن فکری دینی
تلقی های مختلف و احتمال عرفی شدن
تلقی متناقض نما
تلقی نامتناقض نما
نتیجه گیری
پی نوشت ها
منابع
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات