کتاب بابا لنگدراز

4.5 از 52 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 635.3 کیلو بایت

خلاصه کتاب بابا لنگدراز

ﭼﻬﺎرﺷﻨبه ی ﻧﺤﺲ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ی اول ﻫﺮﻣﺎه روز واﻗﻌﺎ ﻣﺰﺧﺮﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻓﻮری ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ روز ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد،ﻣﯿﺰو ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﺧﻮب ﮔﺮدﮔﯿﺮی و رﺧﺘﺨﻮاب ﻫﺎ ﺻﺎف و ﺻﻮف ﻣﯿﺸﺪ.ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮدو ﻫﻔﺖ ﺑﭽﻪ ی ﯾﺘﯿﻢ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮐﻪ ﺗﻮی ﻫﻢ ﻟﻮل ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﺮو ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ،ﺳﺮﺷﺎن ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﺪ،ﻟﺒﺎس ﭼﯿﺖ ﭘﯿﭽﺎزی ﻧﻮ و آﻫﺎرﺧﻮرده ﺑﻪ ﺗﻨﺸﺎن ﻣﯿﺮﻓﺖ و دﮐﻤﻪ ﻫﺎﺷﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ ﺗﺬﮐﺮ داده ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﻮدب ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮوﻗﺖ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:(ﺑﻠﻪ آﻗﺎ)(ﺧﯿﺮ آﻗﺎ).اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺮوﺷﺎ اﺑﻮت ﺑﯿﭽﺎره از ﻫﻤﻪ ی ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﯾﺘﯿﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺣﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن او ﻣﯽ اﻓﺘﺎد.اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺎه ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮﺟﻮری ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺟﺮوﺷﺎ ﮐﻪ در اﻧﺒﺎر ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎی ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺑﺎﻻ رﻓﺘﺘﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اش را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ.در اﺗﺎق(ف)ﯾﺎزده ﺑﭽﻪ ی 4ﺗﺎ7 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اواز آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻪ داری ﻣﯿﮑﺮد.ﺟﺮوﺷﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ردﺑﻒ ﮐﺮد،دﻣﺎغ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺻﺎف و ﺻﻮف ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﻪ ﺻﻒ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺑﺮدﺗﺎ در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺷﯽ ﺷﺎن ﻧﺎن و ﺷﯿﺮ و ﭘﻮدﯾﻨﮓ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش را وﻟﻮ ﮐﺮد روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه و ﺷﻘﯿﻘﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺰد ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺮد ﺗﮑﯿﻪ داد.ﺟﺮوﺷﺎ از ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺻﺒﺢ ﺳﺮﭘﺎ ﺑﻮد و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻫﻤﻪ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد و ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮورﺷﮕﺎه،ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﭙﺖ را ﺷﻨﯿﺪه و دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﺶ را ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﭙﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﺎﻓﻪ ی آرام و ﻣﺘﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺟﻠﻮی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ﭘﺮورﺷﮕﺎه داﺷﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺮوﺷﺎ ﺑﻪ ﭼﻤﻦ ﻫﺎی ﯾﺦ زده و آن ﺳﻮی ﻧﺮده ﻫﺎی آﻫﻨﯽ دور ﭘﺮورﺷﮕﺎه و ﺳﺮﻣﻨﺎره ﻫﺎی دﻫﮑﺪه ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﻟﺨﺖ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ زل زد.ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ....

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات

98901****3739

خیلی داستانش جالب و قشنگ بود
ولی کاشکی صوتی می‌بود
فقط چرا تو داستان اسمش جودی نیس؟؟
ممنون

1400/1/29

پاسخ
army girl

عالیه ممنون

1399/9/6

پاسخ
narge****.com

عاشقشم

1398/2/8

پاسخ
98937****3602

عالی بود ممنون

1397/12/19

پاسخ
98938****1722

چرا توکتاب اسمشوجروشاگذاشته مگه جودی نیست؟

1397/9/14

پاسخ
98938****1722

دوسش دارم ممنونم

1397/8/28

پاسخ
98915****3997

کاشکی صوتی بود ولی خوبه

1397/5/8

پاسخ
98930****9608

عالی بود ولی کاشکی صوتی می بود.

1397/4/12

پاسخ
98914****7377

خیلی عالیه...
این داستان چون شبیه زندگی منه خیلی بهش علاقه دارم

1396/11/26

پاسخ
98939****0315

بی نظیر بود

1396/10/14

پاسخ