1 / 3

مدیریت پرفیوژن در جراحی قلب

موضوعات


دانلود کتاب مدیریت پرفیوژن در جراحی قلب

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 13.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 330
2,800 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

ما در چند دهه گذشته با پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی در همه زمینه‌ها از جمله علوم پزشکی و جراحی روبرو بوده و جراحی قلب نیز مانند دیگر علوم بخصوص با پیشرفت‌های شگرفی مواجه شده و علوم وابسته به آن از جمله گردش خون برون پیکری (CPB) از این قاعده مثتثنی نبوده و دچار تحولات زیادی شده است. در زمینه گردش خون برون پیکری و CPB منابع فارسی بسیار کم بوده و نیاز به کتاب‌های فارسی بیشتری در این زمینه احساس می‌شود.
کتابی که پیش رو دارید با استفاده از فصل‌های پرفیوژن و بای‌پس قلب و ریه از چند کتاب معتبر تهیّه و به علاقه‌مندان تقدیم می‌شود.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 330

کنگره : ‫RD598/35‭‬ ‭/ق83‫‭م4 1393

دیویی : 617/4120592

کتابشناسی ملی : 3707633

شابک : 978-600-369-001-1

سال نشر : 1393

فهرست

مقدّمه
فصل اول - تاریخچه CPB
فصل دوم - مقدمه CPB
فصل سوم - بیهوشی قلب
مروری بر بیهوشی قلب
فصل چهارم - سیستم پرفیوژن
کانولاسیون وریدی
برگشت وریدی
تقویت برگشت خون وریدی
کنترل فشار دهلیز چپ
LSVC
آنومالی در وریدهای هپاتیک (HVA)
کانولاسیون شریانی
کانولاسیون آئورت صعودی
آترواسکلروز آئورت صعودی
مخزن وریدی
اکسیژناتور
بابل اکسیژناتور
تبادل حرارت بین بیمار و Heat Exchanger
فشار برشی Shear Stress
پمپ های CPB
پمپ رولر و روش کالیبراسیون
فشار نبض در CPB بدون نبض
میکروآمبولی ها
فیلترها
فیلتر شریانی
فیلترهای لکوسیت
مدار CPB
مدار پوشیده با هپارین
کاردیوتومی و ساکشن
ونت یا تخلیه قلب
اولترافیلتراسیون (UF)
تجهیزات و وسایل ایمنی بخش در CPB
هدایت CPB
ست کردن دستگاه CPB
پرفیوژن کافی
پرایم کردن دستگاه CPB
کاهش حجم پرایم
استفاده از کلوییدها در پرایم
داروهای پرایم
حرارت پرایم
ضدانعقادها
هپارین
مقاومت به هپارین
آزاد شدن مجدد هپارین
کنترل ACT
جانشین های هپارین
پروتامین
شروع CPB
CPB نسبی و کامل
میزان فلو در CPB
انتخاب فلو
فلوی حداقل (Low Flow)
فلوی حداکثر (High Flow)
فشارخون در CPB
سندرم وازوپلژیک در حین CPB
چند نکته مهم در سندرم وازوپلژیک
متیلن بلو (MB)
هواگیری قلب در انتهای عمل
انتخاب اندازه تیوبینگ CPB
هموگلوبین
هماتوکریت
هیپوترمی
مصرف اکسیژن در هیپوترمی
زمان مطمئن ایست گردش خون
فصل پنجم - هیپوترمی عمیق و ایست گردش خون
هیپوترمی عمیق و ایست گردش خون (DHCA)
مرحله هیپوترمی و سرد کردن بیمار
روش های کانولاسیون در DHCA
پدیده قطع فلو در DHCA
فلوی مغز در DHCA
عوارض مغزی در DHCA
روش های کمکی در حفاظت از سیستم عصبی در DHCA
پرفیوژن آنتی گرید مغز ( ACP)
پرفیوژن رتروگرید مغز (RCP)
کنترل قند خون در DHCA
کنترل HCT
باربیتورات و کورتون قبل از DHCA
تزریق گازهای بیهوشی
مانیتورینگ مغزی در DHCA
مرحله گرم کردن در DHCA
فصل ششم - نکات خاص پرفیوژن
پوزیشن بیمار
آمادگی محیط عمل
انسزیون های جراحی قلب
توراکوتومی چپ
توراکوتومی راست
بای پس قلب چپ
استرنوتومی و توراکوتومی کوچک
جراحی کم تهاجمی (MIS)
عمل های توراکوسکپی و استفاده از ربا ط ها
مرحله گرم کردن بیمار
جدا شدن از CPB
بالانس حرارتی بدن
مدت بی خطر CPB
میزان دیورز در CPB
مشکلات گوارشی بعد CPB
جریان خون پوست و عوارض پوستی
میزان گلوکز
مدیریت PH، Paco
میزان اکسیژن خون شریانی (Pao)
میزان Paco
فلوی مغز در حین CPB
مصرف اکسیژن مغز
مانیتورینگ سیستم عصبی در حین CPB
تغییرات الکترولیتی
هیپرکالمی
انواع هیپرکالمی
درمان هیپرکالمی خفیف
درمان هیپرکالمی متوسط
درمان هیپرکالمی شدید
هیپوکالمی
هیپوگلیسمی
هیپومنیزیمی
رادیکال های آزاد اکسیژن
مصرف اکسیژن بدن (VO)
مدیریت خطر در CPB
حوادث و اتفاقات
آمبولی وسیع هوا
عوامل آسیب رسان و سطوح مصنوعی
فصل هفتم - واکنش هورمونی و سلول های خونی
واکنش نوتروفیل ها
واکنش آنافیلاتوکسین ها
سیتوکین ها
اسید آراشیدونیک
ری اکتیو اکسیدانت ها، آندوتوکسین ها و متالوپروتئین ها
مونوسیت ها
واکنش های هورمونی
واکنش هورمونی غده آدرنال
واکنش وازوپرسین
واکنش سیستم کمپلمان ها
فصل هشتم - آسیب ارگان ها
آسیب ارگان ها
واکنش کاتکول آمین ها
واکنش التهابی بدن و سطوح داخلی
مایعات بدن و اجزاء آن
آسیب قلب
آسیب مغز
آسیب ریه ها
فعالیت سیستم فیبرینولیتیک
همولیز
فصل نهم - انتقال خون
انتقال خون در جراحی قلب
پیشگیری از خونریزی و تزریق خون
شناسایی بیماران در معرض خطر
تزریق پلاکت ها در جراحی قلب بعد CPB
تزریقFFP
تزریق کرایوپرسیپیتیت بعد CPB
داروهای موضعی هموستاز
ذخیره خون از خود بیمار
گرفتن خون ابتدای بیهوشی (IAD)
کاهش خونریزی با داروها
اپسیلون
ترانس آمین
فاکتور فعال شده
جراحی قلب و مهار کننده های پلاکت
داروهای مهارکننده پلاکت ها
روش های کاهش تزریق خون
عوارض انتقال خون
محصولات خونی مورد استفاده در CPB
فصل دهم - حفاظت از میوکارد
مدیریت میوکارد
روش های ویژه در حفاظت میوکارد
روش های حفاظت قلب
پرفیوژن کرونرها با خون نورموکالمیک
پرفیوژن جداگانه شریان های کرونر
کلمپ متناوب آئورت با VF
آسیب سلول های آندوتلیال به علت ایسکمی
راه های کاهش آسیب و ایسکمی میوکارد
آزمایش های فرعی در جلوگیری از آسیب میوکارد
حفاظت از میوکارد در جراحی بدون CPB
استانینگ میوکارد
آپوپتوزیس
آسیب ری پرفیوژن
آسیب سلول های میوکارد
آسیب سلول های آندوتلیال
تکنیک های کاهش آسیب ری پرفیوژن
کاهش تشکیل رادیکال های آزاد اکسیژن
زمان و ری پرفیوژن
خون
کاهش لکوسیت ها
فشارخون در ری پرفیوژن
نکروز میوکارد
MI وسیع
آنزیم های قلبی
تزریق کاردیو در جراحی های الکتیو
تکنیک تزریق کاردیوپلژی
کاردیوپلژی سرد
کاردیوپلژی آنتی گرید
کاردیوپلژی رتروگرید
هیپوترمی متوسط متناوب و ایسکمی میوکارد
هیپوترمی شدید و ایسکمی میوکارد
داروها و حفاظت قلب
پرفیوژن مداوم
کاردیوپلژی مداوم یا متناوب
یک دوز کاردیو در نوزادان و اطفال
کاردیو کریستالویید
کاردیوپلژی خونی
کاردیوپلژی گرم خونی مداوم
مدار کاردیوپلژی
پدیده تطابق با ایسکمی در قلب
تقسیم بندی کاردیوپلژی
اجزاء محلول کاردیوپلژی Del Nido
داروهای مفید محافظ قلب
آدنوزین
آکادزین
کاریپوراید
گلوکز، انسولین، پتاسیم (GIK)
وضعیت های خاص در کاردیوپلژی
متد کاردیوپلژی در قلب های نارسا
ذخیره انرژی در قلب
قلب غیرطبیعی نارس
جراحی دریچه آئورت
وجود نارسایی دریچه آئورت
تنگی شدید در کرونر قدامی نزولی چپ
نتایج چند مطالعه
اجزاء سیستم کاردیوپلژی
فصل یازدهم - موارد ویژه
عفونت بعد CPB و جراحی قلب
آگلوتینین سرد و CPB (CA)
داروهای کاهنده فشارخون شریانی
اولیگوری بعد عمل
هیپرترمی
درمان هیپوتانسیون بعد CPB
هیپوتانسیون شدید
درمان هیپرتانسیون بعد CPB
داروهای مفید در حین CPB
اصول بازیابی اطلاعات در CPB
روش استفاده از اینترنت
سلامتی قلب و عروق با عصاره گیاهان
فصل دوازدهم - پروتکل ها
پروتکل ها و جدول ها
فصل سیزدهم - جدول ها و ضمائم
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات