کتاب کلیات بهداشت حرفه ای و بیماری های شغلی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی کلیات بهداشت حرفه ای و بیماری های شغلی

حجم دانلود: 906.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 135

ارتقاء ، حفظ و تامین سلامتی کارگران و تطبیق وضع کار با مقتضیات جسمی و روانی کارگران، گذشته از جنبه انسانی آن ، از نظر مصالح اقتصادی و اجتماعی و ا قتصادی و ازد یاد سرمایه ملی اهمیت زیادی دارد . با توجه به اینکه امروزه دامنه فعالیت بهداشت شغلی و طب کارگستردگی بسیاری یافته است لذا پزشکی که در زمینه بهداشت شغلی فعالیت می کند ضروری است که با شرایط محیط کار و عوامل مخاطره آمیز محیط کار آشنایی داشته باشد. از طرفی چون شغل و حرفه نقش عمده ای در سلامت افراد و جامعه ایفاء مینماید نه تنها پزشکان شاغل در تشکیلات بهداشت حرفه ای که کلیه پزشکان بایستی باعوامل زیان آور محیط کارآشنا شوند.
کتاب حاضر در دوبخش تنظیم شده است . بخش اول مربوط به مسائل عمومی بهداشت شغلی شامل تعا ریف و خدمات عمومی بهداشت شغلی بوده و بخش دوم در زمینه اهم بیماریهای شغلی و نحوه پیشگیری و کنترل آنها می باشد. امید است این مجموعه بتواند در راستای افزایش سطح آگاهی های عمومی اثرات مفیدی داشته باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب کلیات بهداشت حرفه ای و بیماری های شغلی

مشخصات کتاب کلیات بهداشت حرفه ای و بیماری های شغلی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 135

کنگره : RC964‫‬‭‬‭/ع44ک8 1393

دیویی : 616/9803

کتابشناسی ملی : 3658869

شابک : 978-964-5944-91-7

سال نشر : 1393

نظرات درباره کتاب کلیات بهداشت حرفه ای و بیماری های شغلی